ผ้าทออุทัยธานี

ผ้าทอที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุทัยธานี

หลังจากที่เพื่อนๆได้จัดทำโครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ม. 6 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม มาแล้วในภาคเรียนที่ 1 ซึ่งเป็นระยะที่ 1(วางแผนโครงงาน) และ 2 (ลงภาคสนาม,รวบรวมข้อมูล และจัดทำเว็บไซต์) ส่วนในภาคเรียนที่ 2 นี้เป็นระยะที่ 3 เพื่อนๆจะต้องนำเสนอเว็บไซต์ที่สร้างให้เพื่อนๆ ประเมินในชั้นเรียน เพือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานซึ่งกันและกัน  ส่วนในบล็อกของผ้าทออุทัยธานี ขอเชิญชวนให้เพื่อนๆหรือผู้สนใจทุกท่านบอกเล่าถึงสิ่งที่ได้รับจากการไปศึกษาหรือสอบถามข้อมูลจากบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมานำเสนอในประเด็นต่อไปนี้
           1. ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูปัญญาท้องถิ่น คือ
          
2. เพื่อนๆควรนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
          
3.เทคโนโลยีพื้นบ้านหรือเทคโนโลยีพื้นฐาน ที่บุคคลเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างงาน คือ
          
4. เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาพัฒนาอาชีพที่ศึกษา ตามความคิดจินตนาการของเพื่อนๆ คือ
         
5. ถ้าเพื่อนๆเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษา เพื่อนๆจะพัฒนางานให้ดีขึ้นได้อย่างไร
          6. ข้อคิดเห็นอื่นๆ ที่มีประโยชน์ในการศึกษา เรื่อง ผ้าทออุทัยธานี

เว็บไซต์ผ้าทอโคกหม้อ http://www.geocities.com/partor6

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผ้าทออุทัยความเห็น (9)

นางสาววันทนี เงินขาว
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

      สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววันทนี เงินขาวและนายณัฐวุฒิ ธนวิทยากร เราได้ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องผ้าทอโคกหม้อ URL เว็บไซต์ของบล็อกที่เราได้บันทึกคือ http://gotoknow.org/uthaicloth เมื่อเราได้อภิปรายและสรุปความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติโครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี เราได้รู้เรื่อง

     1. ข้อคิดเห็นหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นคือ สมาชิกต้องมีความสามัคคีในการทำงาน มีความต้องต่อเวลาเอาใจใส่ในการทำงานและต้องมีความประณีตในการทำงาน

     2. นักเรียนนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันคือ เราต้องมีความอดทนในการทำงานมีความประณีตในการผลิตสิ้นค้าและเอาใจใส่ในการที่เราทำ

     3. เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพิ้นบ้านที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงานคือ การใช้กี่ในการทอผ้าและใช้สีธรรมชาติในการย้อมเส้นไหม

     4. เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใชพัฒนางานอาชีพที่ศึกษา ตามจินตนาการของนักเรียน คือ อุปกรณ์การผลิตเช่นกี่ในการทอผ้า เครื่องคอมพิวเตอร์จะนำมาใช้ในการออกแบบลวดลายผ้า

     5. ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษา นักเรียนจะพัฒนางานให้ดีขึ้นได้อย่างไร คือจะพัฒนาในด้านลวดลายผ้าให้มีลวดลายที่แปลกใหม่ ทันสมัยขึ้นและพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้ให้มีความทันสมัยมากขึ้น

     6. ข้อคิดเห็นอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาเรื่องผ้าทอโคกหม้อ คือในกลุ่มสมาชิกมีการประชุมกันทุกสัปดาห์และใน1 เดือนมีการประชุมครั่งใหญ่เพื่อหาข้อสรุป ผลกำไรและมีการนำเสนอปรับปรุง

 

นที อัมรนันท์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคับ ผมนายนที อัมรนันท์ นายปฏิญญาสอนโยธา นายนพพรประภากรเลิศวุฒิ  ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับผ้าทอบ้านโคกหม้อ  เข้าไปเยี่ยมชมได้ที่ www.geocities.com/partor6 

- ข้อคิดของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เราต้องเอาใจใส่กับงานและรักงานที่เราทำให้มากเราจึงจะประสบความสำเร็จในงานที่เราทำและในการทำงานเราต้องอดทนให้มากเพื่อให้งานที่เราทำออกมาดีมีคุณภาพ

- คุณธรรมที่ควรนำมาใช้ คือ ซื่อสัตย์ในงานของเรา และมีความภูมิใจในงานที่เราทำ

-การใช้อุปกรณ์ในการทอผ้าที่ทำขึ้นเองมาใช้ทอผ้า การใช้เปลือกไม้มาทำสีย้อมผ้าและใช้วัสดุพื้นบ้านมาใช้ประกอบในการทอผ้านี่ก็เป็นเทคโนโลยีพื้นฐานในการทอผ้า

-ถ้าได้เป็นเจ้าของกิจการพวกผมก็ จะคิดชิ้นงานใหม่ๆให้มีความแปลกใหม่กว่าเดิมให้ทันยุคทันสมัย และออกแบบลวดลายให้โดนใจผู้ใช้ในปัจจุบันใหม่มากขึ้น

- ความพยายามในการทำงานและการประยุกต์สิ่งต่างๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และความอดทนในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ

นายณัฐวุฒิ ธนวิทยากร
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ผมนายณัฐวุฒิ ธนวิทยากร และ นางสาววันทนี เงินขาว ได้ศึกษาภูมืปัญญาท้องถิ่นเรื่อง ผ้าทอบ้านโคกหม้อ

มีURL คือ www.geocities.com/silk_uthai
-  ข้อคิดของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น คือการทำงานด้วยมือย่อมมีคุณค่ามากกว่าใช้เครื่องจักในการทำงาน
-  คุณธรรมที่ควรนำมาใช้ คือ การทำงานแต่ละชิ้นต้องใช้ความอดทน ความพยายาม และความตั้งใจ เช่น ถ้าทำลายผิดก็ต้องลื้อออกมาทำใหม่ เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพ
- อุปกรณ์ 1.เผื่อ 2.หลอดกรอฝ้าย 3.หวีกระดาน 4.ฟันฟืนหรื่อฟันหวี 5.กี่พื่นเมื่องและกี่กระตุก 6.กระสวย 7.หลอดด้าย
-เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษาคือ
1.ใช้Internet ในการเสนอสินค้า และใช้สั่งซื้อสินค้า
2.ใช้คอมพิวเตอร์ในการผสมสีเพื่อให้สีมีคุณภาพเท่ากันทุกครั้งที่ผสม
-ถ้าได้เป็นเจ้าของกิจการ ผมจะใช้คอมพิวเตอร์ในการบันทึกลายผ้าโดยให้ลูกค้าเลือกลายจากคอมพิวเตอร์เพื่อสั่งทำผ้าไหมที่มีลายตามที่ลูกค้าต้องการ
-ข้อคิดอื่นๆ ที่มีประโยชน์ต่อการคึกษาเรื่อง ผ้าทอบ้านโคกหม้อ คือ ความอดทน ความพยายาม ความตั้งใจ จะทำให้ประสบผลสำเร็จ

นางสาวหัทยา ภิรมย์สุทธิพงศ์
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 
สวัสดีคะคุณผู้อ่านทุกๆท่าน

  ดิฉันน.ส.หัทยา ภิรมย์สุทธิพงศ์ และผมนายนุกูล บุญบำเพ็ญ

    พวกเราทั้งสองคนเป็นนักเรียนชั้นม.6/4คะ   ดิฉันและเพื่อนในกลุ่มได้รวบรวมข้อมูลการทำ ผ้าขาวม้า จากตำบลไผ่เขียวอำเภอสว่างอารมณ์มานำเสนอเพื่อให้ได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้กับเพื่อนทุกคนที่สนใจกัน

    ในส่วนกระบวนการจัดทำก็อื่นดิฉันและเพื่อนในกลุ่มได้ขอURLคือ www.geocities.com/ploy_may เพื่อมีพื้นที่ในการupload เว็บไซต์จากอินเตอร์เน็ตแล้วมาสร้างในโปรแกรม Dremweaver มีให้ได้ศึกษามากมายมาให้เรียนรู้

    -อุปกรณ์ 1.เผื่อ 2.หลอดกรอฝ้าย 3.หวีกระดาษ 4.ฟันหวี   5.กี่พื้นเมือง 6.กระสวย 7.หลอดด้าย  

    ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำเว็บไซต์ก็คือ การได้ศึกษาผลิตภัณฑ์ของจังหวัดเราเอง  ปัญหาส่วนใหญ่ในการจัดทำเว็บไซต์ข้อมูลไม่มากพอที่ให้ได้ศึกษาอย่างละเอียดมากนะ รูปถ่ายบางรูปได้มาจากอิเตอร์เน็ตเพราะสถานที่การทำไกลมาก

    ข้อคิดที่ได้ก็จะเป็นการได้เรียนรู้และค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองสุดท้ายนี้ ดิฉันรู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสสร้างผลงานชิ้นนี้ขึ้นถ้าข้อมูลอาจจะน้อยเกินไปแต่ก็จะปรับปรังแก้ไขและพ้ฒนาให้ดีขึ้น

นางสาวสิตานัน สีแตง
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ 
ดีฉันนางสาวสิตานัน สีแตง และนางสาวนภา พิมทอง
ได้ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่อง ผ้าทอโคกหม้อ
มีURLคือ http://gotoknow.org/uthaicloth

 1. ข้อคิดหรือคตีในการทำงาน สมาชิกสตรีกลุ่มผ้าทอโคกหม้อมีการรวมกลุ่มที่ดีมาก มีความสามัคคี อดทน ตรงต่อเวลา ใส่ใจในงานที่ทำเป็นอย่างดี พยายามแม้ว่าจะทำอะไรผิดไปบ้าง ความเห็นไม่ตรงกันบ้าง
 2. การนำคุณธรรมที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ความสามัคคีเป็นสิ่งที่ควรนำมาใช้ ถ้าเราต้องทำงานเป็นกลุ่มกับเพื่อนๆ เราต้องใช้ความสามัคคีเป็นอย่างมาก แล้วความตรงต่อเวลา ถ้าเราผิดเวลาแม้แต่สักนาทีเดียวอาจจะผิดพลาดอะไรหลายอย่างเลยก็ได้
 3. เทคโนโลยีพื้นบ้านที่ใช้ในการสร้างงาน คือ ชาวบ้านที่ทำผ้าทอโคกหม้อจะใช้ กี่ ในการทอผ้า ใช้สีธรรมชาติในการย้อมเส้นด้าย ลวดลายมีมาตั้งแต่สมัยโบราณบางลายก็คิดค้นขึ้นมาใหม่
 4. เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาพัฒนางาน คือการใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบลายผ้าที่มีลวดลายแปลกใหม่ สวยงาม แล้วจินำมาทอ
 5. ถ้าข้าพเจ้าเป็นเจ้าของกิจการ จะพัฒนาดังนี้ คือ
  1.  ปรับปรุงลายผ้าให้ทันสมัยได้ตามยุคสมัย
  2.  หาวัตถุดิบที่นำมาผลิตให้มีต้นทุนที่ต่ำแต่มีคุณภาพที่ดี
  3.  รวบรวมสมาชิกที่ว่างจากงานหลัก หรือ รายได้น้อย มารวมตัวกันในกลุ่มผ้าทอโคกหม้อ
 6. ข้อคิดเห็นอื่นๆ กลุ่มแม่บ้านมีการประชุมทุกอาทิตย์ และใน1เดือนจะมีการประชุมใหญ่ เพื่อสรุปผลกำไร และมีการเสนอข้อควรปรับปรุงเพื่อจะได้พัฒนาไนในทางที่ดีขึ้น สมาชิกบางคนอาจจะคัดลายมาเพื่อให้สมาชิกคนอื่นๆ ลงความคิดว่าเป็นอย่างไรมีการวางแผนการขายที่ดีกว่าเดิม
นางสาวนภา พิมทอง
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ
    ดิฉันนางสาวนภา พิมทอง และ นางสาวสิตานัน สีแตง ได้ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่อง ผ้าทอบ้านโคกหม้อ
มีURLคือ http://gotoknow.org/uthaicloth

 1. ข้อคิดหรือคตีในการทำงาน สมาชิกสตรีกลุ่มผ้าทอโคกหม้อมีการรวมกลุ่มที่ดีมาก มีความสามัคคี ความตรงต่อเวลา ความใส่ใจในการทำงาน
 2. การนำคุณธรรมที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
  1. ความสามัคคี เราจะนำมาทำในงานกลุ่มโดยแบ่งงานเท่าๆกัน และทำด้วยกัน
  2. ความตรงต่อเวลา เวลาเรานัดใครเราจะไม่ผิดนัด
  3. ความใส่ใจในการทำงาน เวลาเราทำงานเราจะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุด
 3. เทคโนโลยีพื้นบ้านที่ใช้ในการสร้างงาน คือ ชาวบ้านที่ทำผ้าทอโคกหม้อจะใช้ กี่ ในการทอผ้า ใช้สีธรรมชาติในการย้อมเส้นด้าย ลวดลายมีมาตั้งแต่สมัยโบราณบางลายก็คิดค้นขึ้นมาใหม่
 4. เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาพัฒนางาน คือ
  1. ควรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคิดการออกแบบลายผ้า
  2. ใช้สีย้อมผ้าในการย้อมเส้นด้ายเพื่อที่จะได้คงทน อยู่นาน
 5. ถ้าข้าพเจ้าเป็นเจ้าของกิจการ จะพัฒนา คือ จะพัฒนาด้านลายผ้าให้สวยงามคงเดิม และคิดค้นลายผ้าใหม่
 6. ข้อคิดเห็นอื่นๆ กลุ่มแม่บ้านมีการประชุมทุกอาทิตย์ และใน1เดือนจะมีการประชุมใหญ่ เพื่อสรุปผลกำไร และมีการเสนอข้อควรปรับปรุงเพื่อจะได้พัฒนาไนในทางที่ดีขึ้น สมาชิกบางคนอาจจะคิดลายมาเพื่อให้สมาชิกคนอื่นๆ ลงความคิดว่าเป็นอย่างไรมีการวางแผนการขายที่ดีกว่าเดิม
นางสาว เบญจมาศ สาโรจน์
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

ดิฉัน น.ส.เบญจมาศ สาโรจน์ สร้างเว็บไวต์เรื่อง ผ้าไหม
 

และได้รับความรู้ดังนี้
1.ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ ..มีความอดทนขยันขันแข็ง ใส่ใจกับงานที่ทำอย่างดีถ้าผิดพลาดก็แก้ไข
2.นักเรียนควรนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร ..ซื่อสัตย์ซึ่งกันและกัน การทำงานเป็นกลุ่ม ตรงต่อเวลา
3.เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้าน ที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงาน คือ..ใช้สิ่งของธรรมชาติ และนำสิ่งเก่ามาประดิษฐ์ขึ้นใหม่
4.เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้ในการพัฒนางานอาชีพที่ศึกษา ตามความคิดจินตนาการของนักเรียนคือ..คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ
5.ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษา นักเรียนจะพัฒนางานให้ดีขึ้นอย่างไร..1.หาวัตถุดิบที่ดีที่สุด 2.หาตลาดมากขึ้น 3.แนะนำผลิตภัณฑ์ให้ชาวต่างชาติรู้จัก 4.รวบร่วมคนที่มีฝีมือมาทำงาน  

 

 

 

น.ส พนิดา จันทร์สว่าง
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

ดิฉัน น.ส พนิดา  สร้างเว็บไซต์เรื่อง  ผ้าไหม

และได้รับความรู้ดังนี
1. ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ  จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทอผ้าและเกี่ยวกับเส้นของผ้าไหมว่าใช่แบบไหน
2. นักเรียนควรนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช่ในชีวิตประจำวันอย่างไร   เราต้องมีความอดทนในการทำงานมีความประณีตในการผลิตสิงค้า
3. เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้าน  ที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช่ในการสร้างงาน  คือ    การใช่กี่ในการทอผ้าและใช่สีธรรมชาติในการย้อมผ้า
4. เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช่พัฒนางานอาชีพที่ศึกษา     ตามความคิดจินตนาการของนักเรียน  คือ   อุปกรณ์การผลิตเช่นกี่ในการทอผ้า เครื่องคอมพิวเตอร์แนะนำในการออกแบบ
5. ถานักเรียนเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษา  นักเรียนจะพัฒนางานให้ดีขึ้นได้อย่างไร  จะพัฒนาในด้านลวดลาย      

นายนพพร ประภากรเลิศวุฒิ
IP: xxx.147.0.42
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคับ ผมนายนพพร ประภากรเลิศวุฒิ นายนที อัมรนันท์ นายปฏิญญาสอนโยธา   ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับผ้าทอบ้านโคกหม้อ  เข้าไปเยี่ยมชมได้ที่ www.geocities.com/partor6 

- ข้อคิดของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ เราต้องเอาใจใส่กับงานและอดทนกับงานที่ทำเราจึงจะประสบความสำเร็จในงานที่เราทำ

- คุณธรรมที่ควรนำมาใช้ คือ ทำงานด้วยความขยันถึงจะประสบความสำเร็จ

-การใช้อุปกรณ์ในการทอผ้าที่ทำขึ้นเองมาใช้ทอผ้า การใช้เปลือกไม้มาทำสีย้อมผ้าและใช้วัสดุพื้นบ้านมาใช้ประกอบในการทอผ้านี่ก็เป็นเทคโนโลยีพื้นฐานในการทอผ้า

-ถ้าได้เป็นเจ้าของกิจการพวกผมก็ พวกผมก็จะนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาช่วยในการพัฒนางานที่ทำ

--ข้อคิดอื่นๆ ที่มีประโยชน์ต่อการคึกษาเรื่อง ผ้าทอบ้านโคกหม้อ คือ ความอดทน ความพยายาม ความตั้งใจ จะทำให้ประสบผลสำเร็จ