ความเห็น 10130

ผ้าทออุทัยธานี

นางสาวสิตานัน สีแตง
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ 
ดีฉันนางสาวสิตานัน สีแตง และนางสาวนภา พิมทอง
ได้ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่อง ผ้าทอโคกหม้อ
มีURLคือ http://gotoknow.org/uthaicloth

 1. ข้อคิดหรือคตีในการทำงาน สมาชิกสตรีกลุ่มผ้าทอโคกหม้อมีการรวมกลุ่มที่ดีมาก มีความสามัคคี อดทน ตรงต่อเวลา ใส่ใจในงานที่ทำเป็นอย่างดี พยายามแม้ว่าจะทำอะไรผิดไปบ้าง ความเห็นไม่ตรงกันบ้าง
 2. การนำคุณธรรมที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ความสามัคคีเป็นสิ่งที่ควรนำมาใช้ ถ้าเราต้องทำงานเป็นกลุ่มกับเพื่อนๆ เราต้องใช้ความสามัคคีเป็นอย่างมาก แล้วความตรงต่อเวลา ถ้าเราผิดเวลาแม้แต่สักนาทีเดียวอาจจะผิดพลาดอะไรหลายอย่างเลยก็ได้
 3. เทคโนโลยีพื้นบ้านที่ใช้ในการสร้างงาน คือ ชาวบ้านที่ทำผ้าทอโคกหม้อจะใช้ กี่ ในการทอผ้า ใช้สีธรรมชาติในการย้อมเส้นด้าย ลวดลายมีมาตั้งแต่สมัยโบราณบางลายก็คิดค้นขึ้นมาใหม่
 4. เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาพัฒนางาน คือการใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบลายผ้าที่มีลวดลายแปลกใหม่ สวยงาม แล้วจินำมาทอ
 5. ถ้าข้าพเจ้าเป็นเจ้าของกิจการ จะพัฒนาดังนี้ คือ
  1.  ปรับปรุงลายผ้าให้ทันสมัยได้ตามยุคสมัย
  2.  หาวัตถุดิบที่นำมาผลิตให้มีต้นทุนที่ต่ำแต่มีคุณภาพที่ดี
  3.  รวบรวมสมาชิกที่ว่างจากงานหลัก หรือ รายได้น้อย มารวมตัวกันในกลุ่มผ้าทอโคกหม้อ
 6. ข้อคิดเห็นอื่นๆ กลุ่มแม่บ้านมีการประชุมทุกอาทิตย์ และใน1เดือนจะมีการประชุมใหญ่ เพื่อสรุปผลกำไร และมีการเสนอข้อควรปรับปรุงเพื่อจะได้พัฒนาไนในทางที่ดีขึ้น สมาชิกบางคนอาจจะคัดลายมาเพื่อให้สมาชิกคนอื่นๆ ลงความคิดว่าเป็นอย่างไรมีการวางแผนการขายที่ดีกว่าเดิม