ความเห็น 10451

ผ้าทออุทัยธานี

น.ส พนิดา จันทร์สว่าง
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

ดิฉัน น.ส พนิดา  สร้างเว็บไซต์เรื่อง  ผ้าไหม

และได้รับความรู้ดังนี
1. ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ  จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทอผ้าและเกี่ยวกับเส้นของผ้าไหมว่าใช่แบบไหน
2. นักเรียนควรนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช่ในชีวิตประจำวันอย่างไร   เราต้องมีความอดทนในการทำงานมีความประณีตในการผลิตสิงค้า
3. เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้าน  ที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช่ในการสร้างงาน  คือ    การใช่กี่ในการทอผ้าและใช่สีธรรมชาติในการย้อมผ้า
4. เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช่พัฒนางานอาชีพที่ศึกษา     ตามความคิดจินตนาการของนักเรียน  คือ   อุปกรณ์การผลิตเช่นกี่ในการทอผ้า เครื่องคอมพิวเตอร์แนะนำในการออกแบบ
5. ถานักเรียนเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษา  นักเรียนจะพัฒนางานให้ดีขึ้นได้อย่างไร  จะพัฒนาในด้านลวดลาย