ความเห็น 10448

ผ้าทออุทัยธานี

นางสาว เบญจมาศ สาโรจน์
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

ดิฉัน น.ส.เบญจมาศ สาโรจน์ สร้างเว็บไวต์เรื่อง ผ้าไหม
 

และได้รับความรู้ดังนี้
1.ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ ..มีความอดทนขยันขันแข็ง ใส่ใจกับงานที่ทำอย่างดีถ้าผิดพลาดก็แก้ไข
2.นักเรียนควรนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร ..ซื่อสัตย์ซึ่งกันและกัน การทำงานเป็นกลุ่ม ตรงต่อเวลา
3.เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้าน ที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงาน คือ..ใช้สิ่งของธรรมชาติ และนำสิ่งเก่ามาประดิษฐ์ขึ้นใหม่
4.เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้ในการพัฒนางานอาชีพที่ศึกษา ตามความคิดจินตนาการของนักเรียนคือ..คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ
5.ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษา นักเรียนจะพัฒนางานให้ดีขึ้นอย่างไร..1.หาวัตถุดิบที่ดีที่สุด 2.หาตลาดมากขึ้น 3.แนะนำผลิตภัณฑ์ให้ชาวต่างชาติรู้จัก 4.รวบร่วมคนที่มีฝีมือมาทำงาน