ความเห็น 7887

ผ้าทออุทัยธานี

นางสาววันทนี เงินขาว
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

      สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววันทนี เงินขาวและนายณัฐวุฒิ ธนวิทยากร เราได้ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องผ้าทอโคกหม้อ URL เว็บไซต์ของบล็อกที่เราได้บันทึกคือ http://gotoknow.org/uthaicloth เมื่อเราได้อภิปรายและสรุปความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติโครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี เราได้รู้เรื่อง

     1. ข้อคิดเห็นหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นคือ สมาชิกต้องมีความสามัคคีในการทำงาน มีความต้องต่อเวลาเอาใจใส่ในการทำงานและต้องมีความประณีตในการทำงาน

     2. นักเรียนนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันคือ เราต้องมีความอดทนในการทำงานมีความประณีตในการผลิตสิ้นค้าและเอาใจใส่ในการที่เราทำ

     3. เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพิ้นบ้านที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงานคือ การใช้กี่ในการทอผ้าและใช้สีธรรมชาติในการย้อมเส้นไหม

     4. เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใชพัฒนางานอาชีพที่ศึกษา ตามจินตนาการของนักเรียน คือ อุปกรณ์การผลิตเช่นกี่ในการทอผ้า เครื่องคอมพิวเตอร์จะนำมาใช้ในการออกแบบลวดลายผ้า

     5. ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษา นักเรียนจะพัฒนางานให้ดีขึ้นได้อย่างไร คือจะพัฒนาในด้านลวดลายผ้าให้มีลวดลายที่แปลกใหม่ ทันสมัยขึ้นและพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้ให้มีความทันสมัยมากขึ้น

     6. ข้อคิดเห็นอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาเรื่องผ้าทอโคกหม้อ คือในกลุ่มสมาชิกมีการประชุมกันทุกสัปดาห์และใน1 เดือนมีการประชุมครั่งใหญ่เพื่อหาข้อสรุป ผลกำไรและมีการนำเสนอปรับปรุง