ศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง
นาย ศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง (เอ) หลักเมือง

อนุทินล่าสุด


ศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง
เขียนเมื่อ

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า     เป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหาน่าสนใจมากมายทั้งความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรู้     ด้านเศรษฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง หลากหลายมาก วิทยายากรระดับแนวหน้าของประเทศไทยเลยครับ       รุ่นนี้รุ่นที่ 12 แล้ว ผมเป็น 1 ใน 180 คน ที่เข้ารับการศึกษาอบรมตามหลักสูตรนี้และมีความภาคภูมิใจมากที่ได้    เป็นนักศึกษาของสถาบันอันทรงเกียรติ คือ สถาบันพระปกเกล้าครับ.ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง
เขียนเมื่อ

โครงการพัฒนาสมรรถนะหัวหน้า กศน.ตำบล ปีงบประมาณ 2554 มีทั้งหมด 3 รุ่น นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง กลุ่มที่ 23 ทั้ง 3 รุ่น มีระยะเวลา ดังนี้

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 กรกรฎาคม - 4 สิงหาคม 2554

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-17 สิงหาคม 2554

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 19-24 สิงหาคม 2554

ณ ค่ายลูกเสือเสือป่าแคมป์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง
เขียนเมื่อ

ขอแสดงความยินดีกับ กศน.ตำบลคลองวาฬ  กศน.ตำบลดีเด่น ปี ๒๕๕๓

กิจกรรมเด่นที่สุดของ กศน. ตำบลนี้ ได้แก่

  • กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ดีเด่นในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง"การบริหารจัดการกลุ่ม"
  • กลุ่มแปรรูปวัสดุเหลือใช้จากมะพร้าว (ถ่านกะลามะพร้าวอัดแท่ง)  ส่งเสริมให้กลุ่มเกิดกระบวนการเรียนรู้ 
  • มีการศึกษาผลกระทบต่างๆจุดเด่น จุดด้อย แล้วนำองค์ความรู้มาผนวกจัดตั้งเป็นกลุ่ม โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิก ในรูปแบบของการถือหุ้น หุ้นละ ๑๐๐ บาท
  • ครู กศน.ตำบลคลองวาฬ เป็นพี่เลี้ยงในการจัดกิจกรรม


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง
เขียนเมื่อ

วันนี้ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ จะเดินทางไปราชการที่พระนครศรีอยุธยา เพื่อร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาร่างหลักสูตรรายวิชาเลือกเสรี สาระทักษะการดำเนินชีวิต ของหลักสูตรสถานศึกษา (สถาบันการศึกษาทางไกล  สำนักงาน กศน.)   ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรม แอท อยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โรงแรมนี้ยังไม่เคยไปพักเลยครับ) มีสาระอะไรดี ๆ จะนำมาแบ่งปันกันนะครับ.ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง
เขียนเมื่อ

๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ ร่วมกิจกรรมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์    บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนอุดมราชภักดี        หมู่ที่ ๙   ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

๒๔-๒๕ มกราคม ๒๕๕๔ ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ ร่วมประชุมโครงการประชุมภาคี  เครือข่ายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ณ ห้องประชุม      ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ เป็นวิทยากรกระบวนการการระดมความคิด และข้อเสนอแนะการพัฒนาสตรีในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของสมัชชาสตรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ณ โรงแรมหาดทอง  อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง
เขียนเมื่อ

 ๑๖ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญนายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ในนามของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดการสวัสดิการสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดการสวัสดิการสังคมจังหวัด ณ จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดพิจิตร   ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง
เขียนเมื่อ

๑๐-๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ (ร่าง) ระเบียบสำนักงาน กศน.ว่าด้วยองค์กรนักศึกษา กศน. พ.ศ. ...... และพัฒนาคู่มือการดำเนินงานองค์กรนักศึกษา กศน.  โดยให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจของสำนักงาน กศน. ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑  มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน กศน.  และความต้องการของนักศึกษา  สถานศึกษา และชุมชน ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ สำนักงาน กศน. เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง
เขียนเมื่อ

18-20 สิงหาคม 2553 ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลการวิจัยแหล่งการเรียนรู้ชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

25 สิงหาคม 2553 วิทยากรกระบสนการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Disscussion) เรื่องการพัฒนาหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา : กรณีศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางสะพานน้อย ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางสะพานน้อย อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

30 สิงหาคม 2553 ประเมินคุณภาพงานและผลการปฏิบัติงานครูอาสาสมัครฯ (พนักงานราชการ) และครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน ณ ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง
เขียนเมื่อ

2-4 สิงหาคม 2553 ประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร "จิตสำนึกประชาธิปไตย สู่ความเป็นพลเมืองดี" ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

5 สิงหาคม 2553 ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

5 สิงหาคม 2553 ประชุมคณะอนุกรรมการ ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา "สถาบันพัฒนาบุคลากรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์" ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

18-19 สิงหาคม 2553 ประชุมโครงการเสริมสร้างภาคีการมีส่วนร่วมและประสานการดำเนินงานระหว่างผู้แทนประชาชน ในคณะอนุกรรมการ          หลักประกันสุขภาพระดับเขต ระดับจังหวัดและเครือข่ายองค์กรประชาชน       ณ บ้านชมเดือนรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครามความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี