อนุทิน 67758 - ศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง

2-4 สิงหาคม 2553 ประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร "จิตสำนึกประชาธิปไตย สู่ความเป็นพลเมืองดี" ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

5 สิงหาคม 2553 ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

5 สิงหาคม 2553 ประชุมคณะอนุกรรมการ ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา "สถาบันพัฒนาบุคลากรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์" ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

18-19 สิงหาคม 2553 ประชุมโครงการเสริมสร้างภาคีการมีส่วนร่วมและประสานการดำเนินงานระหว่างผู้แทนประชาชน ในคณะอนุกรรมการ          หลักประกันสุขภาพระดับเขต ระดับจังหวัดและเครือข่ายองค์กรประชาชน       ณ บ้านชมเดือนรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

เขียน 05 Aug 2010 @ 23:00 ()


ความเห็น (0)