ศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง
นาย ศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง (เอ) หลักเมือง

ศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง


ผู้อำนวยการสำนักงาน (ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ)
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง
Username
supatchanat
สมาชิกเลขที่
120050
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ
เกิดที่บ้านกลับ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี                                             
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงาน (วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ) สำนักงาน กศน.จังหวัดระยองอำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ประวัติการศึกษา 
ปี พ.ศ.2517 ประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนบ้านกลับ"สราญราษฎร์" ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี                                                                                                                                      ปี พ.ศ.2520 มัธยมศึกษาปีที่ 3(ม.ศ.3) โรงเรียนหนองโดนวิทยา อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี            ปี พ.ศ.2522 มัธยมศึกษาปีที่ 5(ม.ศ.5) โรงเรียนวินิตศึกษา อำเภอเมือง จังหวัด ลพบุรี                            ปี พ.ศ.2525(เรียน 3 ปี) ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(รัฐศาสตร์) รุ่นที่ 8 รหัสประจำตัว22603132   มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร                                                                                             ปี พ.ศ.2533 ปริญญาโท(เรียน 1 ปี 8 เดือน) การศึกษามหาบัณฑิต(การศึกษาผู้ใหญ่) รุ่นที่ 8 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร กรุงเทพมหานคร                                                                               ปี พ.ศ. 2549 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี                                                                                                                      ปี พ.ศ. 2550 ปริญญาโท (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ศูนย์หัวหิน) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                                                                                               ปี พ.ศ. 2551 หลักสูตรนักบริหารชั้นสูง (นบส.กศน.) รุ่นที่ 1 สำนักงาน กศน.  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ                               
ประวัติการทำงาน  
ปี พ.ศ.2526-2529 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิต บริษัท ชะอำไพน์แอปเปิ้ล จำกัด อำเภอชะอำ                   จังหวัดเพชรบุรี                                                                                                                                    ปี พ.ศ. 2529-2532 อาจารย์ 1 ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด    ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด                                                        ปี พ.ศ.2533-2536 อาจารย์ 2 ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด                                 ปี พ.ศ.2537-2538 หัวหน้าศูนย์ 1 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอำเภอศรีสมเด็จ                         ปี พ.ศ.2538-2540 หัวหน้าศูนย์ 2 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอำเภอศรีสมเด็จ/อำเภอศรีสมเด็จ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด                                                                                ปี พ.ศ.2540-2548 หัวหน้าศูนย์ 2/ผู้อำนวยการศูนย์ ระดับ 7-8 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน       อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                                                                                      ปี พ.ศ.2548-2552 ผู้อำนวยการศูนย์ ระดับ 8/ผู้อำนวยการศูนย์(วิทยะฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ/เทียบระดับ 9) ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอำเภอสามร้อยยอด/ศูนย์การศึกษา                      นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                               ปี พ.ศ.2553-2554  ผู้อำนวยการศูนย์ (วิทยะฐานะเชี่ยวชาญ/เทียบระดับ 9) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                    
ประวัติการทำงานอื่น ๆ ที่สำคัญ 
1.คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนและสวัสดิการสังคม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                         2.คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสถานพยาบาล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                        3.คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนจังหวัด                                          ประจวบคีรีขันธ์                                                                                                                                  4.ที่ปรึกษาศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ภาคประชาชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์               5.ที่ปรึกษาโครงการ TUCAR จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานประสานความร่วมมือ                             ระหว่างประเทศไทย-สหรัฐอเมริกา เพื่อการวิจัยเกี่ยวกับสารแอมเฟตามีน (TUCAR)ในทูลกระหม่อมหญิง   อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี กรมสุขภาพจิตร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)                                                                                                                                    6.ที่ปรึกษาโครงการ NEWMASIP สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                     7.ผู้เขียนบทความประจำในวารสาร อบจ.จังหวัดประจวบฯ ฯลฯ                       
เกียรติประวัติที่สำคัญ ๆ 
1.เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย(สาย 1) ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ปี 2551                                 2.ข้าราชการพลเรือนดีเด่น รางวัลครุฑทองคำ ปี พ.ศ. 2549                                                                 3.ผู้บริหาร กศน.ดีเด่น เขตภาคกลาง ปี 2542 และ 2547                                                                     4.ผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนดีเด่น เขตภาคกลาง                                                  ปี 2546                                                                                                                                             5.ผู้บริหาร กศน.ดีเด่น กลุ่มศูนย์สมุทรคีรี ปี 2550                                                                                6.สถานศึกษาดีเด่นกลุ่มศูนย์สมุทรคีรี ปี 2550
การศึกษาดูงาน
1.ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน (ปี พ.ศ.2551)        2.ประเทศมาเลเซีย ด้านการศึกษาตามอัธยาศัย การพัฒนาเมืองและท้องถิ่น (ปี พ.ศ.2552)                  3.ประเทศออสเตรเลีย ด้านการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (หอสมุดแห่งชาติ รัฐสภา พิพิธภัณฑ์สงคราม และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์) ปี พ.ศ.2553                                                             4.ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม มหานครโฮจิมินห์ ด้านการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ปี พ.ศ. 2554                                                                                                                  5. ประเทศอินโดนีเซีย เกาะบาหลี ด้านการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ศูนย์เรียนรู้ New Treasure Island (Natural Bali Village) เดือนตุลาคม พ.ศ.2554
 Ico64_aus7  Ico64_aus8 Ico64_aus4 Ico64_aus2 Ico64_aus3 Ico64_aus1
 
                                                                                                                                                                                                                    
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท