อนุทิน 73723 - ศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง

๑๐-๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ (ร่าง) ระเบียบสำนักงาน กศน.ว่าด้วยองค์กรนักศึกษา กศน. พ.ศ. ...... และพัฒนาคู่มือการดำเนินงานองค์กรนักศึกษา กศน.  โดยให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจของสำนักงาน กศน. ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑  มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน กศน.  และความต้องการของนักศึกษา  สถานศึกษา และชุมชน ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ สำนักงาน กศน. เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

เขียน 07 Jan 2011 @ 12:04 ()


ความเห็น (0)