อนุทิน 119429 - ศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า     เป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหาน่าสนใจมากมายทั้งความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรู้     ด้านเศรษฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง หลากหลายมาก วิทยายากรระดับแนวหน้าของประเทศไทยเลยครับ       รุ่นนี้รุ่นที่ 12 แล้ว ผมเป็น 1 ใน 180 คน ที่เข้ารับการศึกษาอบรมตามหลักสูตรนี้และมีความภาคภูมิใจมากที่ได้    เป็นนักศึกษาของสถาบันอันทรงเกียรติ คือ สถาบันพระปกเกล้าครับ.

เขียน 08 Jan 2013 @ 13:22 ()


ความเห็น (0)