อนุทิน 74101 - ศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง

๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ ร่วมกิจกรรมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์    บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนอุดมราชภักดี        หมู่ที่ ๙   ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

๒๔-๒๕ มกราคม ๒๕๕๔ ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ ร่วมประชุมโครงการประชุมภาคี  เครือข่ายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ณ ห้องประชุม      ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ เป็นวิทยากรกระบวนการการระดมความคิด และข้อเสนอแนะการพัฒนาสตรีในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของสมัชชาสตรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ณ โรงแรมหาดทอง  อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เขียน 18 Jan 2011 @ 15:09 ()


ความเห็น (0)