HA_KM_Bantak Hospital (2)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม "ลปรร"

HA_KM_Bantak Hospital (2)

การประเมินความพึงพอใจหัวข้อการอบรม
    ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 42 คน ให้ความคิดเห็นความพึงพอใจหัวข้อการอบรม ผลดังนี้
    1.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : KM as a tool for develop quality in community hospital โดยโรงพยาบาลที่เข้าร่วมเครือข่ายคิดเป็นร้อยละ 77.20  
    2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์จริง  คิดเป็นร้อยละ 82.00           
    3.การสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 70.40        
    4.ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพที่ยั่งยืน คิดเป็นร้อยละ 73.80
  

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)