คุณกิจ ตอนที่ ๓

ความเป็นมา

ความเป็นมา               

เริ่มต้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตั้งเป้าหมายร่วมกันยกมาตำบลละ 1 หมู่บ้าน ของตำบลบางจาก เราจับที่หมู่ 7 เป็นต้น และได้เชิญแกนนำมาร่วมศึกษาเรียนรู้ในช่วงแรกแต่ปรากฎว่าการทำตำบลละหนึ่งหมู่บ้านไม่ค่อยตรงเป้าเท่าที่ควร

การทำงานแบ่งเป็น 3 ชั้น คือ

คุณเอื้อ  คือ หัวหน้าหน่วยงาน 9 หน่วยงาน มีบทบาทในการหนุนเสริมการปฏิบัติงานคุณอำนวยและคุณกิจ

คุณอำนวย คือ วิทยากรกระบวนการที่ทำหน้าที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่คุณกิจ มากจากหน่วยงานต่าง ๆ จาก 9 หน่วยงาน ซึ่งจะมีตัวแทนประจำอยู่ตำบลละ 3 คน เพื่อให้งานสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย

คุณกิจ คือ ผู้ปฏิบัติกิจกรรม

วันนี้จะมีการถอดบทเรียนของคุณกิจว่าที่ผ่านมาเราได้ทำอะไรไปบ้าง ได้อะไรบ้าง ส่วนวงคุณเอื้อ ผอ.โสภณ จาก ธกส.จะมาเล่ารายละเอียดให้ฟัง วงของคุณอำนวยหรือพี่เลี้ยงเรามีการพบปะกันบ่อยครั้งมาก เมื่อเขาลงไปทำงานในชุมชนก็จะเอาประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนกันในเวที

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)