คุณกิจ ตอนที่ ๑

ถอดบทเรียนคุณกิจ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2548 (นครศรีธรรมราช)

 การประชุมเพื่อถอดบทเรียนของโครงการจาการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ และร่วมกันกำหนดทิศทางการทำงานต่อไป ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2548 ณ ห้องประชุมโรงแรม  แกรนด์ปาร์ค จ.นครศรีธรรมราช ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น.

จำนวนผู้เข้าร่วมเวที 75 คน

กระบวนการ

1)      ลงทะเบียน

2)      ชี้แจงวัตถุประสงค์

3)      สรุป/ทบทวนแนวคิด “โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน” โดยคุณภีม ภคเมธาวี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

4)      กล่าวเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “วิสัยทัศน์เมืองนคร กับการจัดการความรู้” โดยนายวิชม ทองสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

5)      รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการฯ 3 ตำบล โดยผู้แทนจากตำบลบางจาก ท่าไร่ มะม่วงสองต้น

6)      แบ่งกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น 3 ตำบล

-         สรุปบทเรียนการทำงานในช่วงที่ผ่านมา

-         แนวทาง/แผนงานและเป้าหมายที่ต้องดำเนินการต่อ

7)      นำเสนอระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย /แลกเปลี่ยน ซักถาม

8)      สรุป/ปิดการประชุม

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)