ถึงคิวตอบ Book Tag 3 ของ Aj.Kae   เลือกจากหนังสือกลุ่มวิชาการ  ถ้าจะได้ประโยชน์กับผู้อ่านมากหน่อย  ก็ต้องเป็นวิชาการที่อยู่ในความสนใจของสาธารณะ  

พอดีตัวเองได้รับมอบหมายให้ทำงานหนักชิ้นหนึ่ง   คือ  การสังเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงให้กับสภาวิจัยแห่งชาติ  ทีมงานของเรามีหน้าที่ต้องอ่านหนังสือ  วิทยานิพนธ์  งานวิจัย บทความอย่างน้อย 200 เรื่อง  นักวิจัย 4 คน  อ่านคนละ 50 เรื่อง  เป็นด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การศึกษา  การบริหารจัดการ  การเมืองการปกครอง  แต่ละคนต้องอ่านและทำสรุปประเด็นต่างๆของแต่ละเล่มเอาไว้

เราเป็นนักวิจัยคนที่ 5  ทำหน้าที่นำการสรุปประเด็นทั้ง  200  เรื่องมาสังเคราะห์อีกทีหนึ่ง  !!!    

นอกจากนี้  เรายังต้องอ่านหนังสือที่เป็นแนวคิดหลักๆเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มเติมอีกหลายเล่ม    งานนี้ อาจารย์อภิชัย   พันธเสน เป็นคนเลือกงานมาให้เราอ่านเอง      

ตอนเช้าๆ หลังจากนั่งทำงานพักหนึ่ง   อาจารย์อภิชัยก็จะเดินออกมาจากห้องทำงานของท่าน  ถือหนังสือออกมาด้วยเล่มหนึ่งแล้วยื่นให้เรา    อาจารย์ปัท  เอาเล่มนี้ไปอ่าน    เป็นอย่างนี้ ..  เกือบทุกวัน   พอวันหลังๆ เราเริ่มทำตาโต   อาจารย์จะยิ้มแล้วบอกว่า จะได้เก่งๆไง   คนอยากเก่งอย่างเราก็เลยยิ้มรับหนังสือมาแต่โดยดี  

Book Tag  3  นี้จะบอกชื่อหนังสือเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่อาจารย์อภิชัย เลือกไว้ให้  เป็นหนังสือใหม่ ทุกเรื่องน่าสนใจ   ใครใคร่อ่าน อ่าน   (อ่านแล้วช่วยสรุปส่งมาให้ด้วยก็จะขอบคุณมาก J )  

*********************

  • เศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลกาภิวัตน์   (เสน่ห์ จามริก ๒๕๔๙)
  • รายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย ปี ๒๕๕๐ : เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน  (โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย  ๒๕๕๐)
  • พุทธเศรษฐศาสตร์ : วิวัฒนาการ ทฤษฎี และการประยุกต์กับเศรษฐศาสตร์สาขาต่างๆ  (อภิชัย พันธเสน  ๒๕๔๗)  
  • พุทธเศรษฐศาสตร์ ฉบับนิสิต นักศึกษา และประชาชน  (อภิชัย พันธเสน ๒๕๔๙)
  • สังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง   (อภิชัย พันธเสน  ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ และคณะ ๒๕๔๙)
  • เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนายั่งยืน    (เสรี  พงศพิศ   ๒๕๔๙)
  • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทางเลือกเพื่อการบริหารธุรกิจที่ยั่งยืน    (วรรณา ประยุกต์วงศ์ ๒๕๔๙)
  • วิถีพุทธยุคเศรษฐกิจพอเพียง  (สมณะโพธิรักษ์ ๒๕๕๐ )
  • การใช้การสร้างตัวชี้วัดเพื่อวิเคราะห์เศรษฐกิจพอเพียงโดยเปรียบเทียบกับพุทธเศรษฐศาสตร์  (พิพัฒน์  ยอดพฤฒิการ ๒๕๔๙)   วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

*********************  

ได้อ่านเล่มที่ 1-3  ถูกคั่นด้วยงานอื่น   กลับมาต่อด้วยเล่มที่ 4  แล้วก็ได้รู้ว่า ลืมเล่มที่ 1-3  ไปเรียบร้อยแล้ว !!!  แล้วอีก  200 เล่มจะไหวหรือ   

กำลังคิดว่า  จะแบกหนังสือและเอกสาร 200 กว่าชิ้น ไปปลีกวิเวกสักเดือน  ที่ไหนสักแห่ง   กลับมาอีกที จะได้เก่ง มีวิทยายุทธ์แก่กล้าอย่างที่ท่านอาจารย์ได้ให้กำลังใจไว้ !!!   

  ใครจะมาเป็นผู้ช่วยเราขนเอกสาร   ขน sheet และส่งข้าวส่งน้ำตอนเราปลีกวิเวกก็เชิญ

************** 

แต่.. อ้อ.. ท่านใดจะแนะนำหนังสือ เอกสารดีๆ เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงก็จะยินดียิ่ง..  ขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ ที่นี้ค่ะ