ผู้นำที่ดีนั้นสามารถฝึกฝนและเป็นกันได้ทุกคน หลักการพัฒนาภาวะผู้นำต้องเป็นผู้นำ 5 ใจ ดังนี้


1. ใจถึง

 - คือ การรู้ถึงหรือรู้ซึ้งในทุกเรื่อง
-  ยิ่งอยู่ในระดับสูงยิ่งต้องรู้หลายๆเรื่อง แต่ในประเด็นรายละเอียดอาจจะไม่จำเป็นต้องรู้มาก
- รู้บ้างแต่ไม่รู้ลึก  
- มองไม้ทั้งป่าไม่ใช่มองแต่ใบไม้ใบเด
ียว

2. ใจกล้า

- คือ มีความกล้า และเด็ดขาดในการตัดสินใจ
-  การตัดสินใจในทางที่ถูก คือ ผู้นำที่มีความสามารถ
- แต่การตัดสินใจในทางที่ถูกเสมอๆได้นั้น ผู้นำจะต้องมีข้อมูลเพียบพร้อมและเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อประกอบการตัดสินใจ  และต้องยึดเอาประโยชน์ของคนส่วนใหญ่เอาไว้

- เมื่อมีการตัดสินใจแล้วต้องทำให้ได้  
- ถ้าทำด้วยวิธีเดิมไม่ได้ ต้องหาวิธีใหม่  
-ยิ่งมีปัญหาอุปสรรค คือ สิ่งที่ท้าทายผู้นำ จะต้องแก้ไขสิ่งนั้นให้ได้
-  การกระทำจะนำมาซึ่งความเป็นผู้นำอย่างแท้จริง

3. ใจกว้าง

 - คือ มีความใจกว้างต่อลูกน้อง ทั้งในเรื่องเงิน วัสดุ อุปกรณ์ และเวลา
- มีความเสียสละมากกว่าลูกน้อง ต้องดูแลลูกน้องเพราะอยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจมากกว่า มองได้กว้างกว่า จัดสรรทรัพยากรได้มากกว่า
- การที่แสดงความมีน้ำใจต่อลูกน้องเป็นการสร้างความยอมรับทางจิตใจของลูกน้อง เป็นการสร้างศรัทธาและบารมีให้เกิดแก่ผู้นำนั่นเอง

4. ใจร่าเริง

 - คือ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อทุกคน เก็บความรู้สึกโศกเศร้าหรือความอ่อนแอภายใน
-  มีจิตใจร่าเริง ตื่นตัว พร้อมที่จะเป็นหลักพึ่งพิงให้ลูกน้องได้
- ไม่ขยายความขัดแย้งในหน่วยงาน  พยายามลดระดับความขัดแย้ง  
- พูดและกระทำ ในสิ่งที่เกิดผลดีและความสบายใจให้แก่ทุกคน
- ทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็ก มองข้ามจุดเล็กๆไปบ้าง
-  ผู้นำที่มีใจร่าเริงเป็นการทำงานแบบเอาคนด้วย ไม่ใช่เอาเฉพาะงานอย่างเดียว

5. ใจจริง

- คือ มีความจริงใจในการทำงาน
- เครื่องวัดความจริงใจของผู้นำอยู่ที่เป้าหมายสุดท้ายของการทำงาน
- ถ้ามีความจริงใจ แม้จะมีอุปสรรคบ้าง มีการนินทาลับหลังบ้าง แต่ในที่สุดทุกคนจะเข้าใจและให้การยอมรับไม่ช้าก็เร็ว และเป็นผู้นำอย่างแท้จริง