โครงการแปลงสินทรัพย์เป็น"บุญ"

รินทร์
ปันน้ำใจเพื่อน้องผู้ยากไร้"ดอยภูแว" โครงการ 2 (23-27 ก.พ. 2550 )

 
โครงการแปลงสินทรัพย์เป็น"บุญ"
โครงการแปลงสินทรัพย์เป็น"บุญ"
ปันน้ำใจเพื่อน้องผู้ยากไร้"ดอยภูแว" โครงการ 2
23-27 ก.พ. 2550
รายชื่อผู้ร่วมบริจาคสิ่งของ
1 คุณกิตติ-นาตยา วิศิษฐ์ธรไกร (PTTPLC)
2 คุณพนารัตน์ พรมมะลิ (คุณติ๊ก พัทยา)
3 คุณสมวุฒิ สุนทรวิจิตร Esso
4 คุณกอบกุล วรเดชากุล Esso
5 คุณนิรุจน์ คนขยัน (กรุงเทพ)
6 Kanyanee T. (PTTCHEM-TOC)
7 Duangdaw J. (PTTCHEM-TOC)
8 Siriphan (Glow Group Rayong)
9 Apichai (Glow Group Rayong)
10 Chaichan (Glow Group Rayong)
11 Khomsan (Glow Group Rayong)
12 Nakin (Glow Group Rayong)
13 Prasong (Glow Group Rayong)
14 Peeyachai (Glow Group Rayong)
15 Sangkom (Glow Group Rayong)
16 Taninthrone (Glow Group Rayong)
17 Thanaporn (Glow Group Rayong)
18 คุณตู่ +คุณแพ่ม - (PTTCHEM-BPE)
19 คุณเอ๋ + คุณป๊อปปี้ - (PTTCHEM-BPE)
20 คุณสายหยุด - (PTTCHEM-BPE)
21 คุณธีรพัฒน์ - (ARC Rayong)
22 คุณปริญญา-ภัทธิรา ทองประภา
23 คุณปุ๋ย - คุณตี๋
24 คุณอ๊อค
25 คุณจินดาพร เดชะรัตน์ Esso
26 คุณสิทธิชัย รุจิพูลพงศ์ Esso
27 คุณอิทธิชัย เกตุมะยูร Esso
28 คุณวิศณุ สงวนดี Esso
29 คุณสรวีย์ มนต์สวรรค์
30 คุณโชติกา เชื้อแก้ว สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี
31 คุณสุมิตร บัวเผื่อน สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี
32 คุณสุนันทา นุกูลภักดี สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี
33 คุณอนุพนธ์ ฐิติวร สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี
34 คุณอนันต์ อินทวิวัฒน์ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี
35 คุณจรูญ ประสมสุข สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี
36 คุณสมเกียรติ คล้ายทองคำ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี
37 คุณอังคณา ศรีประเสริฐ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี
38 คุณเอกยุทธ จักสี สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี
39 คุณชลนิชา ภุมรินทร์ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี
40 คุณอรุณี โถแก้ว สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี
41 คุณบุญล้อม ลิ้มสมบัติอนันต์ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี
42 คุณนภาพร โภคศิริ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี
43 คุณอ้อมใจ แสวงพานิช สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี
44 คุณชัชชัย ลิ้มภักดี (ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี)
45 คุณภารดี ลัยวลักษณ์ (ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี)
46 คุณก้องนภา นองเนือง (ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี)
47 คุณชิดชนก เชื้อแก้ว (เทศบาลตำบลมะขาม)
48 คุณภุมริน เพชรชำลิ (ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี)
49 คุณเสาวณีย์ ชินสิทธิรัตน์ (ที่ว่าการอำเภอท่าใหม่)
50 คุณวัลลภ บุญกอ Esso


รายชื่อผู้ร่วมบริจาคสมทบทุน
1 คุณจารึก กาญจนศศิวิมล Esso 500
2 คุณทิพสุคนธ์ กังวานคุณากร Esso 1,000
3 คุณสมวุฒิ สุนทรวิจิตร Esso 1,000
4 คุณจุไรรัตน์ รัตนคุณ Esso 1,000
5 คุณกอบกุล วรเดชากุล Esso 1,000
6 คุณพิณรงค์ เพชรอุบล Esso 1,300
7 พนักงาน Glow Group และ PTTCHEM-TOC 720
8 คุณวัลลภ บุญกอ Esso 1,000
9 คุณทันสมัย ช่างภู่ Esso 1,000
10 คุณสำราญ เอียดทองใส+คุณวันชัย จั่นปาน Esso 750
11 คุณปราโมทย์ ประมวล Esso 1,000
12 คุณเยาวลักษณ์ บุตรวงษ์ (Bayer Material Science) 2,000
13 คุณปภาวรินท์ ซื่อสัตย์ (ชลบุรี) 3,000
14 คุณสุริยา เปลี่ยนมอญ Esso 2,000
15 คุณนัทวุฒิ สวงโท (กรุงเทพ) 1,000
16 คุณUnknow 500
17 คุณภัทธิรา ทองประภา 1,000

รวมเงินรับบริจาค 19,770

ค่าใช้จ่าย
1 เสื้อยืดสีเหลืองชมรมผู้สูงอายุ อนามัยบ้านด่าน 130 ตัว 4,600
2 ค่าสกรีนเสื้อ 130 ตัว 2,700
3 ดาวเทียมเพื่อการศึกษา 2,750
4 โทรทัศน์ 21 นิ้ว 3,990
5 หนังสือ+ชุดพัฒนาการ 3,531
6 หนังยาง เพื่อออกกำลังกาย อนามัยบ้านด่าน 5 ก.ก. 500
7 อาหาร+ขนมสำหรับเด็กๆ 1,699

รวมค่าใช้จ่าย 19,770

สนับสนุนการเดินทางโดย คุณภัทธิรา ทองประภา
รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง(ค่ารถเช่ารถ+ค่าน้ำมัน) 13,862
Special Thank to
คุณปริญญา ทองประภา (รินทร์) ทีมงานผู้นำส่งจากผู้ให้จนถึงมือผู้รับ
คุณโชติกา เชื้อแก้ว (ปุ๋ย) ทีมงานผู้นำส่งจากผู้ให้จนถึงมือผู้รับ
คุณสุริยา เปลียนมอญ (บอย) ทีมงานผู้นำส่งจากผู้ให้จนถึงมือผู้รับ
คุณพิณรงค์ เพชรอุบล ออกแบบเสื้อและศิลป์
คุณสำราญ เอียดทองใส สอนการติดตั้งจานดาวเทียม
ครูถึก (ครู กศน.ประจำ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านเปียงก่อ)
ครูสิทธิ์ (ครู กศน.ประจำ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านปู่ดู่)
ครูเมธ (ครู กศน.ประจำ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยเต๋ย)
ครูไนท์ (ครู ศรช ตำบลขุนน่าน ศบอ.เฉลิมพระเกียรติ)
หมอนาย, หมออาร์ต, หมอเก่ง (เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ประจำ สถานีอนามัยบ้านด่าน)
น้องเปิล (นักวิชาการเกษตร ประจำ เกษตรที่สูงโครงการหลวงตามพระราชดำริ ต.ขุนน่าน)
น้องดาว (เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ประจำ ต.ขุนน่าน)
พี่ถาวร (พัฒนากรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน) 

 
ระหว่างการขนส่งและรอการส่งมอบ
 
ภารกิจที่ 1 มอบเสื้อชมรมผู้สูงอายุ 130 ตัวและหนังยางเพื่อการออกกำลังกาย5 กิโลกรัม สถานีอนามัยบ้านด่าน ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 
 
ภารกิจที่ 2 ชุดอุปกรณ์การเรียนประกอบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม, หนังสือเสริมทักษะและชุดพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านเปียงก่อ ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
 
ภารกิจที่ 3 มอบเสื้อผ้า, รองเท้า, อุปกรณ์กีฬา, ของใช้, ขนม-อาหาร-ยา, หนังสือเสริมทักษะและชุดพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านปู่ดู่ ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 
 
ทีมงานคุณภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน fortour

คำสำคัญ (Tags)#shared#ภูแว

หมายเลขบันทึก: 82753, เขียน: 09 Mar 2007 @ 00:39 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:51 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
งานดีดี มีกุศล  ขออนุโมทนาครับ
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมชม blog tag แล้วไม่คิดจะเขียนความลับ 5 ข้อบ้างหรือคะ

ขออนุโมนทนาบุญด้วยค่ะ