กายมหาบุรุษ 32 ประการ

บันทึกนี้เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคุณงามความดีของทุกท่านที่มีความตั้งใจจริง ขอให้ประสบความสำเร็จทุกๆคน

มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ---!!!

ดู ก่ อ น. . .ภิ ก ษุ ทั้ ง ห ล า ย
ความปรากฏแห่งบุคคลผู้เอก หาได้ยากในโลก
บุ ค ค ล ผู้ เ อ ก เ ป็ นไ ฉ น
บุ ค ค ล ผู้ เ อ ก คื อ พ ร ะ ต ถ า ค ต อ ร หั น ต สั ม ม า สั ม พุ ท ธ เ จ้ า
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความปรากฏแห่งบุคคลผู้เป็นเอกนี้แลหาได้ยากในโลก
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้เอก เมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูล
เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมาก เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่ออัตถะเพื่อประโยชน์เกื้อกูล
เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


ยถาปิ อุทเก ชาตํ ปุณฺฑรีกํ ปวฑุฒฒิ
โนปลิปฺปติ โตเยน สุจิคนฺธํ มโนรมํ
ตเถว จ โลเก ชาโต พุทฺโธ โลเก วิหรติ
โนปลิปฺปติ โลเกน โตเยน ปทุมํ ยถาฯ

ดอกบัว เกิดและเจริญงอกงามในน้ำ แต่ไม่ติดน้ำ
ทั้งส่งกลิ่นหอม ชื่นชูใจให้รื่นรมย์ ฉันใด
พระพุทธเจ้าทรงเกิดในโลก และอยู่ในโลก
แต่ไม่ติดโลก เหมือนบัวไม่ติดน้ำ ฉันนั้น
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

๑. . .สุ ป ะ ติ ฎ ฐิ ต ะ ปา โ ท. . .
พ ร ะ บ า ท ป ร ะ ดิ ษ ฐ า น เ ป็ น อั น ดี
เมื่อทรงเหยียบพระบาท ทรงจรดพื้น
ด้วยฝ่าพระบาททุกส่วนเสมอกัน
เมื่อทรงยกพระบาทขึ้นก็เสมอกัน
~ ผ ล ใ น ช า ติ ปั จ จุ บั น นี้ ~
พระพุทธองค์ทรงไม่มีข้าศึกศัตรูภายใน
คือ ราคะ โทสะ โมหะ
ไม่มีข้าศึกศัตรูภายนอก
คือ สมณพราหมณ์ เทวดา มาร พรหม
ใครๆ ในโลกนี้มิอาจจะข่มได้. . .
~ บุ พ พ ก ร ร ม ~
ในภพชาติก่อน
พระพุทธองค์ทรงยึดมั่นในกุศลอย่างมั่นคง
ประพฤติกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต
บำเพ็ญทาน สมาทานศีล เบญจศีล อุโบสถศีล
ปฏิบัติดีต่อบิดา มารดา สมณพราหมณ์
เคารพผู้ใหญ่ในตระกูล เคารพในธรรมที่สูงขึ้นไป. . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
๒. . .เ ห ฎ ฐ า ป า ท ะ ต ะ เ ล สุ จั ก ก า นิ. . .
ใ ต้ พ ร ะ บ า ท ทั้ ง ส อ ง มี ล า ย ธ ร ร ม จั กร ม ง ค ล ๑ ๐ ๘ ป ร ะ ก า ร
~ ผ ล ใ น ช า ติ ปั จ จุ บั นนี้ ~
พระพุทธองค์ทรงมีบริวารมาก
มีบริวารเป็นภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก
อุบาสิกา เทวดา มนุษย์ อสูร นาค
คนธรรพ์ นก สัตว์สี่เท้าที่มียศมาก
แวดล้อมพระองค์ไม่มีใครยิ่งกว่า. . .
~ บุ พ พ ก ร ร ม ~
ในภพชาติก่อน
พระพุทธองค์ ได้นำความสุขมาให้แก่ชนเป็นอันมาก
บรรเทาความหวาดกลัว จัดการรักษา คุ้มครอง
ป้องกันอย่างเป็นธรรม ให้ทานด้วยสิ่งของต่าง ๆ. . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
๓. . .อ า ย ะ ต ะ ปั ณ หิ. . .
ส้ น พ ร ะ บ า ท ย า ว
พระบาทแบ่งออกเป็นสี่ส่วน
ปลายพระบาทสองส่วน ลำพระชงฆ์ (แข้ง)
ตั้งในส่วนที่สาม เหลือส้นพระบาทอีกหนึ่งส่วน
และส้นพระบาทนั้นสีแดงงาม
๔. . . ที ฆั ง คุ ลี . . .
นิ้ ว พ ร ะ หั ต ถ์ นิ้ ว พ ร ะ บ า ท ยา ว เ รี ย ว ก ล ม ง า ม
๕. . . พ ร ห มุ ชุ คั ต โ ต . . .
พ ร ะ ว ร ก า ย ตั้ ง ต ร ง ดั ง ก า ย ท้ า ว ม ห า พ ร ห ม
ไม่น้อมไปข้างหน้า หรือหงายไปข้างหลัง
~ ผ ล ใ น ช า ติ ปั จ จุ บั น นี้ ~
พระพุทธองค์มีพระชนมายุยืน
ไม่มีผู้ใดปลงพระชนม์ชีพได้ . . .
~ บุ พ พ ก ร ร ม ~
ในภพชาติก่อน
พระพุทธองค์ทรงเว้นปาณาติบาต
มิได้เหยียบสัตว์ให้ตายด้วยความประมาท
มิได้ประหารสัตว์ให้ตายด้วยพระหัตถ์
มีความละอาย มีความกรุณา
มีความปรารถนาดีแก่สัตว์ทั้งปวง . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

๖. . . สั ต ตุ ส ส ะ โ ท . . .
พ ร ะ มั ง ส ะ ( เ นื้ อ ) อู ม ใ น ที่ ๗ แ ห่ ง
ได้แก่ หลังพระหัตถ์ทั้งสอง
หลังพระบาททั้งสอง
พระอังสา (บ่า) ทั้งสอง
ลำพระศอ (คอ)
มิได้เห็นเส้นปรากฏออกมาภายนอก
~ ผ ล ใ น ช า ติ ปั จ จุ บั น นี้ ~
พระพุทธองค์ได้ของที่ควรเคี้ยว
ควรบริโภค ควรลิ้ม น้ำที่ควรดื่ม
อันประณีต มีรสอร่อย . . .
~ บุพพกรรม ~
ในภพชาติก่อน
พระพุทธองค์ทรงให้ ของที่ควรเคี้ยว
ของที่ควรบริโภค ของที่ควรลิ้ม
น้ำที่ควรดื่ม อันประณีต
มีรสอร่อย เป็นจำนวนมาก . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


๗. . . มุ ทุ ต ะ ล ะ น ะ หั ต ถ ะ ป า โ ท . . .
ฝ่ า พ ร ะ หั ต ถ์ ฝ่ า พ ร ะ บ า ท อ่ อ น นุ่ ม
๘. . .ช า ล ะ หั ต ถ ะ ป า โ ท . . .
ฝ่ า พ ร ะ หั ต ถ์ ฝ่ า พ ร ะ บ า ท
มี ล า ย ดั ง ต า ข่ า ย
มีนิ้วพระหัตถ์ยาวเรียว
มีนิ้วพระบาททั้งห้าเสมอกัน ชิดสนิทดี
~ ผ ล ใ น ช า ติ ปั จ จุ บั น นี้ ~
พระพุทธองค์ทรงมีบริวาร
ที่พระองค์สงเคราะห์เป็นอย่างดี
ผูกใจบริวารได้เป็นอย่างดี
โดยการสงเคราะห์ในบุพชาติ (กรรม)
และในปัจจุบัน (อุปนิสัย)
เป็นที่รักของบริวาร. . .
~ บุ พ พ ก ร ร ม ~
ในภพชาติก่อน
พระพุทธองค์ทรงสงเคราะห์ชน
ด้วยสังคหวัตถุ ๔ ได้แก่
ท า น ( การให้ )
ปิ ย ว า จ า ( วาจาไพเราะ )
อั ต ถ จ ริ ย า ( บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ )
ส ม า นั ต ต า ( วางตนเหมาะสม ). . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

๙. . .อุสสังขะปาโท. . .

ห ลั ง พ ร ะ บ า ท นู น ดุ จ สั ง ข์ ค ว่ำ
ข้อพระบาทกลอกกลับผันแปรอย่างคล่องขณะย่างพระบาท
๑๐. พ ร ะ โ ล ม า (ข น) มี สี ดำ ส นิ ท
ขดเป็นทักษิณาวัฎ (เวียนขวา) ๓ รอบและมีปลายช้อนขึ้น
~ ผ ล ใ น ช า ติ ปั จ จุ บั น นี้ ~
พระพุทธองค์ทรงเป็นผู้เลิศ
ผู้ประเสริฐ เป็นประมุขสูงสุดกว่าสัตว์ ทั้งปวง. . .
~ บุ พ พ ก ร ร ม ~
ในภพชาติก่อน
พระพุทธองค์ทรงเป็นผู้กล่าววาจา
ประกอบด้วยอรรถด้วยธรรม
แนะนำประชาชนเป็นอันมาก
เป็นผู้นำประโยชน์และความสุข
ให้แก่สัตว์ทั้งหลาย เป็นผู้บูชาธรรมเป็นปกติ. . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


๑๑. . . เ อ ณิ ชั ง โ ฆ . . .
พร ะ ช ง ฆ์ ( แ ข้ ง) เ รี ย ว ดั ง แ ข้ ง เ นื้ อ ท ร า ย ก ล ม ก ลึ ง ง า ม
~ ผ ล ใ น ช า ติ ปั จ จุ บั น นี้ ~
พระพุทธองค์ทรงได้ปัจจัยอันควร
แก่สมณะและบริษัท เครื่องสมณูปโภค
อันควรแต่สมณะ โดยพลัน. . .
~ บุพพกรรม ~
ในภพชาติก่อน
พระพุทธองค์ทรงเป็นผู้ตั้งใจสอนศิลปะวิทยา
จรณะ(ศีล สมาธิ) หรือกรรม (การงาน)
ที่ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนใคร ๆ
โดยตั้งใจว่า ทำอย่างไรชนทั้งหลาย
จะเรียนรู้เร็ว สำเร็จเร็ว ไม่ลำบากนาน. . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


๑๒. . . สุ ขุ ม มั จ ฉ วี . . .
พ ร ะ ฉ วี ว ร ร ณ ( ผิ ว ) ล ะ เ อี ย ด
ธุลีละอองมิติดต้องพระวรกายได้
มลทินใดมาสัมผัสก็เลื่อนหลุดไปดุจน้ำกลิ้งตกจากใบบัว
~ ผ ล ใ น ช า ติ ปั จ จุ บั น นี้ ~
พระพุทธองค์ทรงมีพระปรีชามาก
กว้างขวาง ว่องไว เฉียบแหลม
ทำลายกิเลส ปัญญาเหนือกว่าสัตว์ทั้งหลาย
บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ . . .
~ บุ พ พ ก ร ร ม ~
ในภพชาติก่อน
พระพุทธองค์ทรงเข้าหาสมณพราหมณ์
สอบถามธรรม ตั้งใจฟัง ทำความเข้าใจ
ไตร่ตรอง เพื่อความเจริญทางปัญญา. . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


๑๓. . . สุ วั ณ ณ ะ วั ณ โ ณ . . .
พ ร ะ ฉ วี ว ร ร ณ ( ผิ ว ) เ ห ลื อ ง ง า ม ดั ง ท อ ง ค ำ
~ ผ ล ใ น ช า ติ ปั จ จุ บั น นี้ ~
พระพุทธองค์ทรงได้เครื่องลาด
ผ้านุ่งห่มอย่างดี เนื้อละเอียด. . .
~ บุ พ พ ก ร ร ม ~
ในภพชาติก่อน
พระพุทธองค์ทรงอธิษฐานความไม่โกรธ
และให้ทานเป็นผ้าเนื้อละเอียด จำนวนมาก. . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


๑๔. . . โ กโ ส หิ ต ะ วั ต ถ ะ คุ โ ย ห ะ . . .
พ ร ะ คุ ย ห ะ เ ร้ น อ ยู่ ใ น ฝั ก
องค์กำเนิดเพศชายหดเร้นเข้าข้างใน
~ ผ ล ใ น ช า ติ ปั จ จุ บั น นี้ ~
พระพุทธองค์ทรงมีพระโอรสมาก
หมายถึง พุทธบุตร สาวก
ผู้ดำเนินตามพุทธพจน์ จำนวนหลายพัน. . .
~ บุ พ พ ก ร ร ม ~
ในภพชาติก่อน
พระพุทธองค์ทรงเป็นผู้นำญาติมิตร
ที่สูญหาย พลัดพรากไปนาน
มาพบกัน แล้วทรงมีความชื่นชม. . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


๑๕. . . นิ โ ค ร ธ ป ริ มั ณ ฑ โ ล . . .
พ ร ะ ว ร ก า ย ส ง่ า ง า ม ส ม บู ร ณ์ ส ม ส่ ว น
ดังปริมณฑลแห่งต้นนิโครธ (ต้นไทร)
ความสูงของพระวรกายเท่ากับวาของพระองค์
๑๖. . .ป า ณิ ต ะ เ ล หิ ชั น นุ ก า นิ ป ริ ม ะ ส ะ ติ. . .
พ ร ะ ก ร.ย า ว จ น ใ ช้ พ ร ะ หั ต ถ์ ลู บ พ ร ะ ช า นุ (เข่า)
โดยไม่ต้องน้อมพระวรกาย
~ ผ ล ใ น ช า ติ ปั จ จุ บั น นี้ ~
พระพุทธองค์ทรงเป็นผู้มั่งคั่งมาก
มีทรัพย์สมบัติมาก ก็คือ ศรัทธา ศีล
หิริโอตตัปปะ สุตะ จาคะ ปัญญา. . .
~ บุ พ พ ก ร ร ม ~
ในภพชาติก่อน
พระพุทธองค์ทรงเป็นผู้ฉลาด
ในการพิจารณาบุคคลที่ควรสงเคราะห์
ควรยกย่อง ควรเลื่อมใส
และการกระทำการสงเคราะห์
การยกย่อง การเลื่อมใส. . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


๑๗. . . สี ห ะ ปุ พ พ ะ ท ะ ธ ะ ก า โ ย . . .
พ ร ะ ว ร ก า ย ส่ ว น ห น้ า ล่ำ พี บ ริ บู ร ณ์
สง่างามดุจราชสีห์
๑๘. . . ปิ ต ตั น ต ะ รั ง โ ส . . .
พ ร ะ ป ฤ ษ ฎ า งค์ (ห ลั ง ) เ ต็ ม
ตั้งแต่บั้นพระองค์ (เอว)
ขึ้นไปถึงต้นพระศอ (คอ)
พื้นพระมังสะ (เนื้อ)
ปิดพระปฤษฎางค์เป็นอันดี
มิได้เห็นข้อพระอัฐิท่ามกลางพระขนอง
(ข้อกระดูกสันหลัง) ปรากฏออกมาภายนอก
๑๙. . .ส ะ ม ะ วั ฎ ฎั ก ขั นโ ธ . . .
พ ร ะ ศ อ ก ลม เ ส ม อ กั น
~ ผ ล ใ น ช า ติ ปั จ จุ บั น นี้ ~
พระพุทธองค์ทรงไม่เสื่อม
จากอริยทรัพย์ ๕ ประการ
ได้แก่ ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ
ปัญญา และสมบัติทั้งปวง. . .
~ บุ พ พ ก ร ร ม ~
ในภพชาติก่อน
พระพุทธองค์ทรงหวังประโยชน์เกื้อกูล
ความสุขเกษมจากโยคะ (กิเลส) แก่มหาชนด้วยคิดว่า
ทำอย่างไรชนทั้งหลายพึงเจริญด้วย (คุณธรรม)
ศรัทธา ศีล สุตะ พุทธิ จาคะ ธรรมะ ปัญญา
พึงเจริญด้วย (เศรษฐกิจและสังคม) ทรัพย์
ข้าว นา สวน สัตว์เลี้ยง บุตรภรรยา
ทาสกรรมกร ญาติ มิตร พวกพ้อง. . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


๒๐. . .ร ะ สั ค ค ะ สั ค คี . . .
มี เ ส้ น ป ร ะ ส า ท สำ ห รั บ นำ ร ส อ า ห า ร ดี เ ลิ ศ
มีเส้นประสาทปลายข้างบนประชุมอยู่ที่พระศอ
สำหรับนำรสอาหารแผ่ซ่านสม่ำเสมอไปทั่วพระวรกาย
~ ผ ล ใ น ช า ติ ปั จ จุ บั น นี้ ~
พระพุทธองค์ทรงมีโรคาพาธน้อย
มีความลำบากน้อย สมบูรณ์ด้วยเตโชธาตุ
ทำให้ย่อยอาหารได้ดี
เหมาะแก่การบำเพ็ญเพียร ปฏิบัติธรรม. . .
~ บุ พ พ ก ร ร ม ~
ในภพชาติก่อน
พระพุทธองค์ทรงเป็นผู้
ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลาย
ไม่ว่าด้วยมือ ก้อนหิน ไม้
หรืออาวุธ ฆ่าเอง
หรือบังคับให้ผู้อื่นฆ่า
หรือทำให้สัตว์ทั้งหลายหวาดกลัว. . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


๒๑. . .อ ะ ภิ นี ล ะ เ น ต โ ต . . .
พ ร ะ เ น ต ร ด ำ ส นิ ท
มีการเห็นแจ่มใส
๒๒. . .โ ค ป ะ ขุ โ ม . . .
ด ว ง พ ร ะ เ น ต ร ส ด ใ ส ดั ง ต า โ ค
~ ผ ล ใ น ช า ติ ปั จ จุ บั น นี้ ~
พระพุทธองค์ทรงเป็นผู้
ที่ชนทั้งหลายเห็นแล้วรัก
เป็นที่รักใคร่ของภิกษุ ภิกษุณี
อุบาสก อุบาสิกา เทวดา มนุษย์
อสูร นาค คนธรรพ์ และยังชน
เป็นอันมากให้สร่างโศก. . .
~ บุ พ พ ก ร ร ม ~
ในภพชาติก่อน
พระพุทธองค์ทอดพระเนตรดูมหาชน
ด้วยสายพระเนตรเบิกบาน
น่ารัก ไม่ถลึงตาดู ไม่ค้อนตาดู. . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


๒๓. . .อุ ณ หี ส ะ สี โส. . .
พ ร ะ เ ศี ย ร ก ล ม ง า ม
พระพักตร์มีอุณหิสคือลักษณะเหมือนมีกรอบหน้า
~ ผ ล ใ น ช า ติ ปั จ จุ บั น นี้~
พระพุทธองค์ทรงเป็นที่คล้อยตามแห่งมหาชน. . .
~ บุ พ พ ก ร ร ม ~
ในภพชาติก่อน
พระพุทธองค์ทรงเป็นหัวหน้าชนเป็นอันมาก
ทรงเป็นผู้นำมหาชนทั้งหลายในการทำกุศลธรรม
ด้วยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ในการบำเพ็ญทาน
สมาทานศีล รักษาอุโบสถศีล ปฏิบัติดีต่อบิดามารดา
สมณพราหมณ์ เคารพผู้ใหญ่ในตระกูล และทำกุศลที่ยิ่งอื่น ๆ. . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


๒๔. . .เ อ เ ก ก ะ โ ล โ ม. . .
โ ล ม า ( ข น ) มี ขุ ม ล ะ เ ส้ น
๒๕. . . อุ ณ ณ า โ ล ม า ภ มุ กั น ต ะ เ ร ช า ต า . . .
มี พ ร ะ อุ ณ า โ ล ม
ร ะ ห ว่ า ง พ ร ะโ ข น ง ( คิ้ ว)
สี ข า ว อ่ อ น เ ห มื อ น ปุ ย ฝ้ า ย
~ ผ ล ใ น ช า ติ ปั จ จุ บั น นี้ ~
พระพุทธองค์ทรงเป็นที่ประพฤติตามของมหาชน
~ บุ พ พ ก ร ร ม ~
ในภพชาติก่อน
พระพุทธองค์ทรงละการพูดเท็จ
เว้นขาดจากการพูดเท็จ พูดแต่ความจริง
ดำรงคำสัตย์ มีถ้อยคำเป็นหลักฐาน
ควรเชื่อถือ ไม่พูดลวงโลก. . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


๒๖. . . จั ต ต า ฬี ส ะ ทั น โ ต . . .
พ ร ะ ท น ต์ มี ๔ ๐ ซี่
เบื้องบน ๒๐ ซี่ เบื้องล่าง ๒๐ ซี่เสมอกัน
๒๗. . . อ ะ วิ ร ะ ฬ ะ ทั น โ ต. . .
พ ร ะ ท น ต์ มิ ไ ด้ ห่ า ง ส นิ ท กั น ดี
~ ผ ล ใ น ช า ติ ปั จ จุ บั น นี้ ~
พุทธบริษัทไม่แตกแยกกัน. . .
~ บุ พ พ ก ร ร ม ~
ในภพชาติก่อน
พระพุทธองค์ทรงละคำส่อเสียด
เว้นขาดจากคำส่อเสียด
ไม่พูดให้คนแตกร้าวกัน
พูดสมานคนที่แตกร้าวให้สามัคคีกัน
ยินดีในความพร้อมเพียงของหมู่ชน. . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


๒๘. . . ป หู ต ะ ชิ โ ว ห . . .
พ ร ะ ชิ ว ห า อ่ อ น
กว้าง ยาวกว่าชนทั้งปวง
๒๙. . .พ ร ห มั ส ส ะ โ ร ก ะ ร ะ วิ ก ะ ภ า ณี. . .
พ ร ะ สุ ร เ สี ย ง ไ พ เ ร า ะ
ดุจเสียงท้าวมหาพรหม กระแสเสียงดุจเสียงนกการเวก
~ ผ ล ใ น ช า ติ ปั จ จุ บั น นี้~
พระพุทธองค์ทรงมีพระวาจาอันมหาชนเชื่อถือ. . .
~ บุ พ พ ก ร ร ม ~
ในภพชาติก่อน
พระพุทธองค์ทรงละคำหยาบ
เว้นขาดจากคำหยาบ
กล่าวแต่คำไม่มีโทษ
ไพเราะหู ชวนให้รักจับใจ. . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


๓๐. . .สี ห ะ ห ะ นุ . . .
พ ร ะ ห นุ ( ค า ง ) ดุ จ ค า ง ร า ชสี ห์
~ ผ ล ใ น ช า ติ ปั จ จุ บั น นี้
พระพุทธองค์ทรงไม่มีข้าศึกภายใน
คือ ราคะ โทสะ โมหะ
ไม่มีข้าศึกภายนอก ไม่ว่าสมณพราหมณ์
เทวดา มาร พรหม หรือ ใครๆ ในโลกกำจัดได้. . .
~ บุ พ พ ก ร ร ม ~
ในภพชาติก่อน
พระพุทธองค์ทรงละคำเพ้อเจ้อ
เว้นขาดจากคำเพ้อเจ้อ
พูดแต่คำจริง ถูกกาละ อิงอรรถ อิงธรรม
อิงวินัย มีหลักฐาน มีประโยชน์ในกาลอันควร. . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *๓๑. . . ส ะ ม ะ ทั น โ ต. . .
พ ร ะ ท น ต์ เ รี ย ง เ รี ย บ เ ส ม อ กั น
๓๒. . .สุ สุ ก ก ะ ท า โ ฐ . . .
พ ร ะ ท า ฐ ะ ( เ ขี้ ย ว ) ทั้ ง ๔ ซี่ ข า ว บ ริ สุ ท ธิ์
รุ่ ง เ รื อ ง ด้ ว ยรั ศ มี
~ ผ ล ใ น ช า ติ ปั จ จุ บั น นี้ ~
พระพุทธองค์ทรงมีบริวารสะอาด คือกำจัดกิเลสซึ่งเป็นมลทินได้แล้ว. . .
~ บุ พ พ ก ร ร ม ~
ในภพชาติก่อน
พระพุทธองค์ทรงเลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีพ
ละมิจฉาชีพ ๑๒ อย่าง ได้แก่ การโกงด้วยตาชั่ง
การโกงด้วยของปลอม การโกงด้วยเครื่องตวงวัด
การโกงด้วยการรับสินบน การหลอกลวง
การตลบตะแลง การตัด การฆ่า การจองจำ
การตีชิง การปล้น การกรรโชก. . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *--------------------

. . .ตั ว เ ร า เ อ ง. . .
. . .ยั ง ทำ ต า ม ใ จ ตั ว เ อ ง ไ ม่ ไ ด้. . .
. . .แ ล้ ว จ ะ ไ ป โ ก ร ธ ผู้ อื่ น. . .
. . .ที่ ไ ม่ ทำ ต า ม ใ จ เ ร า ไ ด้ อ ย่ า ง ไ ร กั น. . .

20 อสงไขย แสนมหากัป
กับการสร้างบารมี
จึงได้กายนี้มา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ที่สุดแห่งธรรม

คำสำคัญ (Tags)#กายมหาบุรุษ

หมายเลขบันทึก: 82748, เขียน: 08 Mar 2007 @ 23:39 (), แก้ไข: 12 Jun 2012 @ 15:24 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก


ความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

ครูเสือ...

ขออนุโมทนา ครูขยันและอุสาห์นำเสนอจริงๆ...

ยถาปิ อุทเก ชาตํ  ปุณฺฑรีกํ ปวฑุฒฒิ

โนปลิปฺปติ โตเยน  สุจิคนฺธํ มโนรมํ

ตเถว จ โลเก ชาโต  พุทฺโธ โลเก วิหรติ

โนปลิปฺปติ โลเกน  โตเยน ปทุมํ ยถาฯ

คาถานี้ ไพเราะจับใจ  ...ส่วนคำที่ขีดเส้นใต้น่าจะพิมพ์ผิด ครูลองตรวจดูด้วยครับ..

เจริญพร

เขียนเมื่อ 
  • สาธุ
  • กราบนมัสการ หลวงพี่ ผมตรวจสอบดูแล้วไม่น่าผิด แต่ถ้าผิด ขอความเมตตา หลวงพี่ช่วยชี้แนะครูผู้ด้อยความรู้ ผู้อยากให้ผู้คนทั้งโลกได้รับรู้ สิ่งดีๆ
  • กราบนมัสการ

 

เขียนเมื่อ 

ครูเสือ...

ปวฑฺฒฒิ .... ผิดแน่นอน ครับ

ตัวนี้เป็น กิริยา ....ฒิ อักษรตัวสุดท้ายผิดครับ  จะต้องเป็น ติ .... นั่นคือ เป็น ปวฑฺฒติ

ส่วนตัวอื่นไม่ได้ตรวจสอบ ไม่กล้ายืนยัน

อีกอย่างลองดูในเน็ต เจอ http://202.44.204.76/cgi-bin/kratoo.pl/004351.htm

ก็เหมือนของครู ...และยืนยันว่า ผิดเหมือนกันครับ...

..............

ส่วนที่นี้ ถูก ครับ

http://larndham.net/index.php?s=07c127cc57a9b37d669d3da85c77c0df&showtopic=23436&st=0&#top 

เจริญพร

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณครับ ที่ชี้ทางสว่าง คราวหน้าจะตรวจสอบให้ดีก่อน

กราบนมัสการ

samatha
IP: xxx.123.125.152
เขียนเมื่อ 

คณะผู้จัดทำได้รวบรวมเนื้อหากระทู้ของคุณสมถะหรือปราชญ์ขยะ
ที่ได้ถามตอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปในพระพุทธศาสนา
และสมาธิภาวนาวิชชาธรรมกาย  ในเวปบอร์ดต่างๆ
นำมาจัดเก็บไว้ ณ ที่นี้ เพื่อให้ผู้สนใจสะดวกในการติดตามอ่านและทำความเข้าใจได้สมบูรณ์ที่สุด  http://www.khunsamatha.com/

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีปีใหม่ค่ะ
  • มีความสุขมากๆๆนะคะ
  • ----
  • ปล. บันทึกนี้ บริหารลูกตาดีจังค่ะ :-)))