ทำไมต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Anuroj48

         

                การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีในปัจจุบันส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบสังคมทั้งในระดับประเทศ ระดับองค์การ หรือแม้แต่ในระดับหน่วยของสังคมที่เล็กที่สุดคือครอบครัว ในขณะที่กระแสการพัฒนาของระบบเทคโนโลยีมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาและไม่มีผู้ใดสามารถที่จะกำหนดได้ว่า เมื่อใดจะถึงจุดสิ้นสุดการพัฒนาของระบบเทคโนโลยี  เพียงแต่ได้มีการคาดการณ์ถึงแนวโน้ม ทิศทางหรือรูปแบบไว้เท่านั้น ด้วยเหตุนี้มนุษย์จำเป็นต้องเรียนรู้และพัฒนาตนให้เป็นคนที่ทันยุคทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก  ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ผู้นำจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการนำพาองค์กรสู่การพัฒนาและการแข่งขันเพื่อความอยู่รอด   ดังนั้นคุณลักษณะที่สำคัญประการหนึ่งของผู้นำในยุคนี้คือต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง  ทั้งนี้เนื่องจากในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้  เพียงแค่ผู้นำย่ำเท้าอยู่กับที่ก็เท่ากับนำพาองค์กรถอยหลัง  ก้าวไม่ทันโลก  และสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งของผู้นำยุคนี้คือต้องเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล  และมีศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของตนให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าโดยพัฒนาศักยภาพของเขาเหล่านั้นในด้านความคิดและกระตุ้นให้ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต   เพื่อก้าวให้ทันเทคโนโลยีที่ไม่เคยหยุดนิ่ง  ซึ่งจะทำให้ทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละระดับขององค์กร  สามารถกำหนดและบริหารจัดการภารกิจของตน ได้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงและรองรับนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งนับว่าเป็นหัวใจที่สำคัญยิ่ง ในขณะเดียวกันก็พัฒนาจิตใจเขาให้มีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กันไป      และร่วมกันนำพาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไป  กล่าวอีกนัยหนึ่งคือผู้นำยุคใหม่ต้องสามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของตนให้คิดเป็นทำเป็นและพัฒนาสู่  คิดดี ทำดีได้ในที่สุด

              พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชดำรัสว่า  จะต้องพัฒนาคนเพื่อพัฒนาประเทศ  ความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปในปัจจุบัน   ทั้งนี้เนื่องจากคนหรือมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุด เพราะเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้เกิดงาน    และงานที่มีคุณภาพต้องเกิดจากคนที่มีคุณภาพ  นั่นคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะนำไปสู่งานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสร้างคุณค่าต่อผลผลิตหรือบริการ  ส่งผลต่อคุณค่าขององค์กร   (Corporate value)  จึงเป็นเหตุผลที่สำคัญยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  

...................

โดย... คนึงนิจ  อนุโรจน์

แล้วท่านคิดว่าเราจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างไร  มนุษย์จึงจะเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งของสังคม.............................ขอรบกวนท่านผู้สนใจร่วม Share `ประสบการณ์จริง  เพื่อเป็นประโยชน์ที่ดิฉันจะนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป ...ขอบคุณมากค่ะ

   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Human Resource Guide by Dr.Khanuengnich Anuroj

คำสำคัญ (Tags)#การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หมายเลขบันทึก: 82743, เขียน: 08 Mar 2007 @ 23:15 (), แก้ไข: 29 May 2013 @ 09:14 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ผมคิดว่า....

เราต้องสร้างจิตสำนึกให้พวกเขาเห็นคุณค่าในตนเองก่อน พวกเขาจะได้ตระหนักว่าตนเองมีคุณค่า...

เมื่อคนในสังคมเห็นคุณค่าในตนเองแล้ว เราก็เริ่มพัฒนาความสามารถประกอบกับการปลูกฝังคุณธรรม...

แล้วสร้างจิตสำนึกร่วมกันในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมครับ...