ในการทำสมาธิ เนื่องจากข้าพเจ้าคิดว่า การทำสมาธิเหมือนกันการจัดระเบียบความคิดของเราที่รับข้อมูลเข้ามาสู่สมองทุกวันเราจำเป็นต้องจัดระเบียบความคิด และการได้มาซึ่งสติ ที่จะใช้ในการดำเนินชีวิตของคนเรานั้นเอง ในการปฏิบัติสมาธินั้น ข้าพเจ้าคิดว่าเหมือนการกินข้าวถ้าหากเราหยุดไปวันหนึ่งมันก็เหมือนกับเราหิวข้าว หรือ ถ้าเทคโนโลยีหน่อย คือ การจัดระเบียบข้อมูลในหนึ่งวันที่คนเราเราข้อมูลเข้าไป ไม่รู้ว่าอันไหนจริง หรือไม่จริง หากแต่เราจะได้มาซึ่งความนิ่งและการมีสติในการคิดทำการณ์ต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น นั้นเอง

ผลสุดท้ายของการที่เราฝึกทุกคน เราจะเป็นคนที่จัดระเบียบความคิดได้ดียิ่งขึ้น ผลพลอยได้ ก็ตามที่พระพุทธองค์ท่านกล่าวไว้แล้ว แต่นั้นก็ขึ้นอยู่กับว่า เราต้องการจะนั่งสมาธิเพื่อจุดประสงค์ใด