แผนที่ชุมชนคนมีความรู้ Episode I


เครือข่ายคนมีความรู้ มีทักษะความสามารถในด้านต่างๆ

รายงานการรวบรวมข้อมูล
“การจัดการความรู้ในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดทำแบบสอบถามเพื่อรวบรวมความรู้ของบุคลากรในสังกัด หรือที่เรียกว่า “การจัดทำแผนที่ความรู้” (Knowledge Map) ขององค์กร เพื่อเป็นการจัดทำแผนผังที่บอกถึงขอบเขตของความรู้ แหล่งความรู้ ผู้ที่มีความรู้รวมถึงวิธีการที่จะเข้าถึงความรู้ เพื่อได้ให้ข้อมูลในการจัดทำแผนที่ความรู้ขององค์กร
แบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูล ได้แจ้งให้บุคลากรในสังกัดกรอกข้อมูลส่งหน่วยการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 29 กันยายน 2549 และ ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549 ซึ่งสรุปข้อมูลโดยรวมแล้วนั้น
เพื่อประโยชน์จากการ จัดทำแผนที่ความรู้ ที่ได้จากการรวบรวมข้อมูล ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ สรุปได้ดังนี้

ด้านภาษา
ภาษาท้องถิ่น
1. คุณนิเวศน์ ศรีล้อม
2. คุณกนกวรรณ แก้วบุตร
3. ว่าที่ ร.ต.พนม วงค์ไชย
ภาษาอังกฤษ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา สิริพิทยานานนท์
2. อาจารย์ ดร.นพกาญจน์ รัตนกิจ
3. อาจารย์ ดร.นุชนิภา นันทะวงศ์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ประศักดิ์ ถาวรยุติการต์
5. อาจารย์ ดร.ปิยรัตน์ นิมมานพิภักดิ์
6. อาจารย์ ดร.พิชญา มังกรอัศวกุล
7. อาจารย์ ดร.พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม
8. คุณพิสัณห์ กิจสวัสดิ์ไพบูลย์
9. อาจารย์ ดร.เพ็ญศิริ ศรีบุรี
10. อาจารย์ ดร.มุกดา ภัทราวราพันธ์
11. รองศาสตราจารย์ ดร.เรืองศรี วัฒเนสก์
12. อาจารย์ ดร.วาสินี จันทร์นวล
13. อาจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม
14. อาจารย์ ศิริวรรณ ศิรินินทศักดิ์
15. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก์
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินภัส รุจิวัตร์
17. อาจารย์ ดร.อุไร เต็งเจริญกุล
18. รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา ศรศรีวิชัย
19. รองศาสตราจารย์ ดร.นริทธิ์ สีตะสุวรรณ
20. อาจารย์ ดร.นันทิยา อัจจิมารังษี
21. อาจารย์ บุญเกตุ ฟองแก้ว
22. อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์
23. อาจารย์ ดร.วสุ ปฐมอารีย์
24. อาจารย์ วีระศักดิ์ รุ่งเรืองวงศ์
25. อาจารย์ ดร.อุษาวดี ชนสุต
26. รองศาสตราจารย์ ดร.เจียมใจ เครือสุวรรณ
27. อาจารย์ ดร.ฉัตรดนัย บุญเรือง
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกานดา เจียรศิริสมบูรณ์
29. อาจารย์ ดร.อนุชา วัชระภาสร
30. อาจารย์ ดร.อานนท์ ชัยพานิช
31. รองศาสตราจารย์ วิยะดา ตันวัฒนากูล
32. อาจารย์ ชุรี เตชะวุฒิ
33. อาจารย์ นพรัตน์ วนิชชานันท์
34. รองศาสตราจารย์ วิไลพร สิริมังครารัตน์
35. รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนะ แก้วกำเนิด
36. อาจารย์ ดร.เกศรินทร์ พิมรักษา
37. อาจารย์ ดร.อภินนท์ นันทิยา
38. คุณจำปี ขันแก้ว
39. คุณพิเชษฐ์ เทพสุวรรณ์
40. คุณศุภทัต แดงเครื่อง
41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิกา เกียนวัฒนา
42. รองศาสตราจารย์จินตนา แสนวงศ์
43. อาจารย์ชัยพร ตั้งทอง
44. คุณฐิติมาพร ปู่ด้วง
45. อาจารย์.ดร.ณัฐกร สุคันธมาลา
46. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งนภา ภักดีสู่สุข
47. อาจารย์ลำนิตย์ เชื้อหงษ์ทอง
48. อาจารย์วีณา ลีลานิตย์กุล
49. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด สกุลวัฒนะ
50. รองศาสตราจารย์ ดร.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี
51. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ เจียรพินิจนันท์
52. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิน ฉายากุล
53. อาจารย์อติชาต เกตตะพันธุ์
54. คุณคงศักดิ์ บุญยะประณัย
55. อาจารย์ ดร.จรูญ จักร์มุณี
56. คุณเชาว์ ดวงทวี
57. คุณธนาภรณ์ ณ เชียงใหม่
58. อาจารย์ ดร.ธีระพล วงศ์ชนะพิบูลย์
59. อาจารย์ ดร.พุฒินันท์ มีเผ่าพันธ์
60. อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ กิจจนะพานิช
61. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร จันทระ
62. คุณสายฝน อุดติ๊บ
63. อาจารย์ ดร.สุนันทา วังกานต์
64. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก เนียมทรัพย์
65. อาจารย์ ฉมาภรณ์ นิวาศะบุตร
66. อาจารย์ ดร.ชิตชล ผลารักษ์
67. อาจารย์ ดร.เดชา ทาปัญญา
68. อาจารย์ ดร.ปานมุก วัชระปิยะโสภณ
69. คุณปูชนีย์ กอบแก้ว
70. คุณสบชัย สุวัฒนคุปต์
71. รองศาสตราจารย์ สาลิกา อริธชาติ
72. อาจารย์ ดร.อุราภรณ์ สอาดสุด
73. อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ วงศ์อนันต์
74. อาจารย์ บูรพา แพจุ้ย
75. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พอ อาสนจินดา
76. อาจารย์ ดร.พิษณุ วงศ์พรชัย
77. อาจารย์ ดร.พิสิษฐ์ ลิ้มตระกูล
78. อาจารย์ มังกร หะรารักษ์
79. คุณศิวกร ฉิมนาคพันธุ์
80. คุณฐานิตา เดชธรรมรงค์
81. คุณบุญมา ใจน้อย
82. อาจารย์ ดร.พิศิษฐ์ สิงห์ใจ
83. คุณวราภรณ์ ศิริงาม
84. อาจารย์ ดร.วิม เหนือเพ็ง
85. คุณสุวิชา รัตนรินทร์
86. คุณอรรคเดช ผู้อยู่สุข
87. อาจารย์ อาทิตย์ ลภิรัตนากูล
88. คุณเอกพงษ์ กันทารักษ์
89. นายกรเพชร์ ไชยเดช
90. อาจารย์ ดร.จันทราวรรณ พุ่มชูศักดิ์
91. น.ส.ทัศน์วรรณ ปันหล้า
92. รองศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี
93. นางนงคราญ ไชยวงค์
94. รองศาสตราจารย์ ดร.นิทัศน์ จิระอรุณ
95. อาจารย์ ปริมานันท์ เชิญธงไชย
96. อาจารย์ วรพงษ์ เทียมสอน
97. อาจารย์ ดร.ศักดิพล เทียนเสม
98. อาจารย์ ศันศนีย์ คำบุญชู
99. อาจารย์ สาธิต ปิยนลินมาศ
100. นายสุทัศน์ บุญเลา
101. นายสุทิน ขันทองนาค
102. คุณกนกวรรณ แก้วบุตร
103. คุณกนิษฐา หิริวิริยกุล
104. คุณกรทิพย์ ชัยบุญเรือง
105. คุณประดับพร แจ่มประวิทย์
106. คุณปัทมา จักษุรัตน์
107. คุณปิยนุช นานาวัน
108. ว่าที่ ร.ต.พนม วงค์ไชย
109. คุณพิชญา นะติกา
110. คุณราตรี ใจสัตย์
111. คุณอัจฉรา สุวรรณโกสุม
จีนกลาง /จีนแต้จิ๋ว
1. คุณพิเชษฐ์ เทพสุวรรณ์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ประศักดิ์ ถาวรยุติการต์
3. อาจารย์ ดร.พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม
4. คุณศิวกร ฉิมนาคพันธุ์
ญี่ปุ่น
1. อาจารย์ ดร.นพกาญจน์ รัตนกิจ
2. อาจารย์ ดร.ปิยรัตน์ นิมมานพิภักดิ์
3. อาจารย์ ศิริวรรณ ศิรินินทศักดิ์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินภัส รุจิวัตร์
5. คุณศิวกร ฉิมนาคพันธุ์
6. อาจารย์ สาธิต ปิยนลินมาศ
7. คุณกนกวรรณ แก้วบุตร
ฝรั่งเศส
1. อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ วงศ์อนันต์
2. อาจารย์ ดร.อานนท์ ชัยพานิช
3. รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนะ แก้วกำเนิด
4. รองศาสตราจารย์ ดร.นิทัศน์ จิระอรุณ
5. คุณปิยนุช นานาวัน
เยอรมัน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร จันทระ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.นริทธิ์ สีตะสุวรรณ
3. อาจารย์ ดร.เกศรินทร์ พิมรักษา
4. อาจารย์ ดร.ศักดิพล เทียนเสม
มาลายู
1. อาจารย์ ดร.นันทิยา อัจจิมารังษี
ลาว
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประศักดิ์ ถาวรยุติการต์

ความสามารถพิเศษด้านกีฬา
กอล์ฟ

1. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พอ อาสนจินดา
2. อาจารย์ ชุรี เตชะวุฒิ
การเดิน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประศักดิ์ ถาวรยุติการต์
คาราเต้
1. อาจารย์ ดร.อานนท์ ชัยพานิช
จักรยาน
1. อาจารย์ ดร.ศักดิพล เทียนเสม
2. คุณอภิโรจน์  เหล็กยอง
แชร์บอล

1.รองศาสตราจารย์ วิยะดา ตันวัฒนากูล
2.คุณธนาภรณ์ ณ เชียงใหม่
ซอฟท์บอล
1. อาจารย์ ดร.ชิตชล ผลารักษ์
เซปัคตะกร้อ/ตะกร้อ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี
2. อาจารย์ บูรพา แพจุ้ย
3. นายสุทัศน์ บุญเลา
4. คุณพิเชษฐ์ พุทธิรังษี
เทควันโด
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกานดา เจียรศิริสมบูรณ์
เทนนิส
1. อาจารย์ ดร.พุฒินันท์ มีเผ่าพันธ์
2. อาจารย์ ดร.ชิตชล ผลารักษ์
3. อาจารย์ ชุรี เตชะวุฒิ
4. อาจารย์ ดร.อภินนท์ นันทิยา
5. รองศาสตราจารย์ ดร.เรืองศรี วัฒเนสก์
6. อาจารย์ ดร.พิสิษฐ์ ลิ้มตระกูล
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกานดา เจียรศิริสมบูรณ์
8. อาจารย์ ดร.อนุชา วัชระภาสร
9. รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์เสวก เห่วซึ่งเจริญ
10. คุณปิยนุช นานาวัน
เทเบิลเทนนิส
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร จันทระ
2. อาจารย์ ดร.ชิตชล ผลารักษ์
3. คุณเอกพงษ์ กันทารักษ์
4. รองศาสตราจารย์ วิยะดา ตันวัฒนากูล
5. อาจารย์ อติชาต เกตตะพันธุ์
6. คุณคงศักดิ์ บุญยะประณัย
7. คุณธนาภรณ์ ณ เชียงใหม่
8. อาจารย์ ดร.นพกาญจน์ รัตนกิจ
9. อาจารย์ ศิริวรรณ ศิรินินทศักดิ์
10. อาจารย์ ดร.สุนันทา วังกานต์
11. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก์
12. อาจารย์ วีระศักดิ์ รุ่งเรืองวงศ์
13. อาจารย์ ดร.สมจิตร อยู่เป็นสุข
14. อาจารย์ ดร.วิม เหนือเพ็ง
15. อาจารย์ วัฒนา จินดาหลวง
16. คุณกนกวรรณ แก้วบุตร
17. คุณกนิษฐา หิริวิริยกุล
18. คุณราตรี ใจสัตย์
บาสเกตบอล
1. อาจารย์ ดร.พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ เจียรพินิจนันท์
3. คุณคงศักดิ์ บุญยะประณัย
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก์
5. อาจารย์ ดร.เดชา ทาปัญญา
6. อาจารย์ ดร.นันทิยา อัจจิมารังษี
7. คุณวราภรณ์ ศิริงาม
8. คุณอรรคเดช ผู้อยู่สุข
9. อาจารย์ วัฒนา จินดาหลวง
10. ว่าที่ ร.ต.พนม วงค์ไชย
11. คุณพิเชษฐ์ เทพสุวรรณ์
แบดมินตัน
1. อาจารย์ วรพงษ์ เทียมสอน
2. อาจารย์ ชัยพร ตั้งทอง
3. อาจารย์ ดร.นพกาญจน์ รัตนกิจ
4. อาจารย์ ดร.พิชญา มังกรอัศวกุล
5. อาจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร จันทระ
7. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก์
8. อาจารย์ ดร.ชิตชล ผลารักษ์
9. อาจารย์ ดร.นันทิยา อัจจิมารังษี
10. อาจารย์ มังกร หะรารักษ์
11. รองศาสตราจารย์ วิยะดา ตันวัฒนากูล
12. อาจารย์ วัฒนา จินดาหลวง
13. อาจารย์ ดร.เกศรินทร์ พิมรักษา
14. อาจารย์ ดรรชนี พัทธวรากร
15. น.ส.ทัศน์วรรณ ปันหล้า
16. อาจารย์ ดร.ศักดิพล เทียนเสม
17. อาจารย์ สาธิต ปิยนลินมาศ
18. คุณกนกวรรณ แก้วบุตร
โบว์ลิ่ง
1. คุณประดับพร แจ่มประวิทย์
เปตอง
1. อาจารย์ ดร.พุฒินันท์ มีเผ่าพันธ์
2. คุณประดับพร แจ่มประวิทย์
3. คุณโสพิศ ใบแสง
4. คุณพิสัณห์ กิจสวัสดิ์ไพบูลย์
5. นายสุทัศน์ บุญเลา
6. นายสุทิน ขันทองนาค
พลังลมปราน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประศักดิ์ ถาวรยุติการต์
ฟุตบอล
1. อาจารย์ ดร.พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม
2. คุณสมบัติ ใจคำ
3. คุณคงศักดิ์ บุญยะประณัย
4. อาจารย์ ดร.จรูญ จักร์มุณี
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก์
6. อาจารย์ ดร.เดชา ทาปัญญา
7. อาจารย์ วีระศักดิ์ รุ่งเรืองวงศ์
8. อาจารย์ บูรพา แพจุ้ย
9. อาจารย์ ดร.พิสิษฐ์ ลิ้มตระกูล
10. อาจารย์ ดร.อนุชา วัชระภาสร
11. อาจารย์ ดร.อานนท์ ชัยพานิช
12. คุณเอกพงษ์ กันทารักษ์
13. นายกรเพชร์ ไชยเดช
14. นายสุทิน ขันทองนาค
15. ว่าที่ ร.ต.พนม วงค์ไชย
16. คุณพิเชษฐ์ พุทธิรังษี
ยิงปืน
1. อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ วงศ์อนันต์
ยุทธลีลา (มวยไท้เก็กและกระบี่ไท้เก๊ก)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา ศรศรีวิชัย
โยคะ
1. อาจารย์ ดร.ปิยรัตน์ นิมมานพิภักดิ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกานดา เจียรศิริสมบูรณ์
ลีลาศ
1. อาจารย์ ดร.นันทิยา อัจจิมารังษี
2. อาจารย์จันทร์เพ็ญ ศิลาวงศ์สวัสดิ์
วอลเลย์บอล
1. อาจารย์ ดร.พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม
2. คุณอรรคเดช ผู้อยู่สุข
3. อาจารย์ อาทิตย์ ลภิรัตนากูล
4. อาจารย์ วรพงษ์ เทียมสอน
5. คุณพิชญา นะติกา
6. อาจารย์ ชัยพร ตั้งทอง
7. คุณคงศักดิ์ บุญยะประณัย
8. อาจารย์ บูรพา แพจุ้ย
9. อาจารย์ ดร.พิสิษฐ์ ลิ้มตระกูล
10. คุณเอกพงษ์ กันทารักษ์
11. อาจารย์ วัฒนา จินดาหลวง
12. นายกรเพชร์ ไชยเดช
13. อาจารย์ ดร.เกศรินทร์ พิมรักษา
14. อาจารย์ ดรรชนี พัทธวรากร
15. คุณกนิษฐา หิริวิริยกุล
16. คุณจำปี ขันแก้ว
17. ว่าที่ ร.ต.พนม วงค์ไชย
18. คุณราตรี ใจสัตย์
ว่ายน้ำ/โปโลน้ำ/กีฬาทางน้ำ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา สิริพิทยานานนท์
2. อาจารย์ ดร.นันทิยา อัจจิมารังษี
3. อาจารย์ ดร.ปานมุก วัชระปิยะโสภณ
4. คุณสมบัติ ใจคำ
5. อาจารย์ ดร.ธีระพล วงศ์ชนะพิบูลย์
6. อาจารย์ ดร.พิชญา มังกรอัศวกุล
7. รองศาสตราจารย์ ดร.เรืองศรี วัฒเนสก์
8. อาจารย์ ดร.วาสินี จันทร์นวล
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก เนียมทรัพย์
10. อาจารย์ ดร.พิสิษฐ์ ลิ้มตระกูล
11. อาจารย์ ดร.อนุชา วัชระภาสร
12. น.ส.ทัศน์วรรณ ปันหล้า
13. อาจารย์ ปริมานันท์ เชิญธงไชย
14. อาจารย์ สาธิต ปิยนลินมาศ
15. รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์เสวก เห่วซึ่งเจริญ
16. คุณกนกวรรณ แก้วบุตร
วิ่ง/วิ่งระยะไกล
1. คุณเอกพงษ์ กันทารักษ์
2. คุณศิวกร ฉิมนาคพันธุ์
3. รองศาสตราจารย์ สุรินทร์ ขนาบศักดิ์
4. คุณปารณีย์ กันทวี
สกี
1. อาจารย์ ปริมานันท์ เชิญธงไชย
สควอช
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินภัส รุจิวัตร์
สนุกเกอร์
1. นายสุทัศน์ บุญเลา
2. นายสุทิน ขันทองนาค
แอร์โรบิค
1. อาจารย์ ดร.วาสินี จันทร์นวล
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก เนียมทรัพย์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินภัส รุจิวัตร์
4. น.ส.ทัศน์วรรณ ปันหล้า
5. อาจารย์ ปริมานันท์ เชิญธงไชย
6. คุณปารณีย์ กันทวี
หมากรุกไทย/หมากกระดาน/หมากฮอส
1. คุณสมบัติ ใจคำ
2. อาจารย์ ศิริวรรณ ศิรินินทศักดิ์
3. คุณประยุทธ์ คุณหลวง

ด้านอื่น ๆ เช่น ทำอาหาร ขนมไทย ดนตรีไทย ดนตรีสากล ศิลปวัฒนธรรม
การจัดสวนหิน

1. รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา ศรศรีวิชัย
การเสริมสร้างความเป็นผู้นำของผู้หญิงทางด้านไอที
1. อาจารย์ นพรัตน์ วนิชชานันท์
เขียนอักษรคันจิ
1. อาจารย์ สาธิต ปิยนลินมาศ
เครื่องเสียง
1. อาจารย์ ดร.วิม เหนือเพ็ง
แกะสลัก/ร้อยมาลัย
1. อาจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม
จัดดอกไม้
1. คุณกนกวรรณ แก้วบุตร
ดนตรีสากล
1. อาจารย์ ดร.พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม
2. คุณเอกพงษ์ กันทารักษ์
3. ว่าที่ ร.ต.พนม วงค์ไชย
4. อาจารย์ วีระศักดิ์ รุ่งเรืองวงศ์
5. อาจารย์ ดร.พิสิษฐ์ ลิ้มตระกูล
6. คุณศิวกร ฉิมนาคพันธุ์
7. อาจารย์ ดร.อานนท์ ชัยพานิช
8. อาจารย์ ปริมานันท์ เชิญธงไชย
9. คุณพิชญา นะติกา
ดนตรีไทย ขิม จะเข้
1. อาจารย์ ดร.นพกาญจน์ รัตนกิจ
2. อาจารย์ ดร.พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม
3. อาจารย์ ดร.มุกดา ภัทราวราพันธ์
4. คุณเอกพงษ์ กันทารักษ์
5. คุณธนาภรณ์ ณ เชียงใหม่
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก เนียมทรัพย์
7. อาจารย์ ดร.ชิตชล ผลารักษ์
8. รองศาสตราจารย์ ดร.นริทธิ์ สีตะสุวรรณ
9. อาจารย์ สาธิต ปิยนลินมาศ
10. คุณเดือนรุ่ง ปลอบโยน
ดนตรีพื้นเมือง สะล้อ ซอ ซึง
1. คุณสมบัติ ใจคำ
ดูนก
1. อาจารย์ ดร.ชิตชล ผลารักษ์
ติดต่อประชาสัมพันธ์
1. อาจารย์ วีณา ลีลานิตย์กุล
ถ่ายภาพเบื้องต้น/ถ่ายรูป/ถ่ายรูป (ภาพนิ่ง)
1. อาจารย์ อาทิตย์ ลภิรัตนากูล
2. รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์เสวก เห่วซึ่งเจริญ
3. คุณกนกวรรณ แก้วบุตร
ทำขนม/ขนมไทย/พายบลูเบอรี่
1. อาจารย์ ดร.มุกดา ภัทราวราพันธ์
2. อาจารย์ ดร.อุราภรณ์ สอาดสุด
3. คุณอรรคเดช ผู้อยู่สุข
4. คุณราตรี ใจสัตย์
5. อาจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม
6. คุณศิวกร ฉิมนาคพันธุ์
7. คุณประดับพร แจ่มประวิทย์
8. คุณศุภารมย์ เจริญทรัพย์
ทำอาหาร / อาหารไทย /จีน / ปักษ์ใต้ /พื้นเมือง
1. คุณธนาภรณ์ ณ เชียงใหม่
2. อาจารย์ ดร.พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม
3. อาจารย์ ดร.วาสินี จันทร์นวล
4. อาจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม
5. อาจารย์ ฉมาภรณ์ นิวาศะบุตร
6. รองศาสตราจารย์ ดร.นริทธิ์ สีตะสุวรรณ
7. อาจารย์ ดร.นันทิยา อัจจิมารังษี
8. คุณนิเวศน์ ศรีล้อม
9. คุณศิวกร ฉิมนาคพันธุ์
10. คุณกนกวรรณ แก้วบุตร
11. คุณกรทิพย์ ชัยบุญเรือง
12. คุณจำปี ขันแก้ว
13. คุณประดับพร แจ่มประวิทย์
14. ว่าที่ ร.ต.พนม วงค์ไชย
15. คุณพิเชษฐ์ เทพสุวรรณ์
16. คุณโสพิศ ใบแสง
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพิน ฉายากุล
18. อาจารย์ ดร.พิชญา มังกรอัศวกุล
19. อาจารย์ ดร.มุกดา ภัทราวราพันธ์
20. คุณสายฝน อุดติ๊บ
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินภัส รุจิวัตร์
22. อาจารย์ ดร.สมจิตร อยู่เป็นสุข
23. อาจารย์ ดร.อุษาวดี ชนสุต
24. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พอ อาสนจินดา
25. อาจารย์ มังกร หะรารักษ์
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกานดา เจียรศิริสมบูรณ์
27. คุณอรรคเดช ผู้อยู่สุข
28. อาจารย์ ดร.อานนท์ ชัยพานิช
29. อาจารย์ วัฒนา จินดาหลวง
30. น.ส.ทัศน์วรรณ ปันหล้า
31. อาจารย์ ปริมานันท์ เชิญธงไชย
32. อาจารย์ วรพงษ์ เทียมสอน
33. อาจารย์ ดร.ศักดิพล เทียนเสม
34. คุณศุภารมย์ เจริญทรัพย์
35. คุณปารณีย์ กันทวี
นำเกมส์สันทนาการ
1. ว่าที่ ร.ต.พนม วงค์ไชย
ร้องเพลง
1. อาจารย์ ดร.ปิยรัตน์ นิมมานพิภักดิ์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก์
รำไทย
1. อาจารย์ ดร.อุษาวดี ชนสุต
วาดรูป/วาดรูปลงสีขาวดำ/วาดรูปลงสีน้ำ สีโปสเตอร์
1. อาจารย์ ดร.ปิยรัตน์ นิมมานพิภักดิ์
2. อาจารย์ ดร.วาสินี จันทร์นวล
3. อาจารย์ ดร.เดชา ทาปัญญา
4. อาจารย์ ดร.อานนท์ ชัยพานิช
ศิลปวัฒนธรรม
1. คุณกรทิพย์ ชัยบุญเรือง
2. คุณวีระพงค์ สุพรศิลป์
3. คุณวราภรณ์ ศิริงาม
สื่อบันเทิง/สารคดี
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นริทธิ์ สีตะสุวรรณ
อักขระภาษาล้านนา
1. คุณเอกพงษ์ กันทารักษ์
2. คุณปรีชาพล  ทาตุเม

หมายเลขบันทึก: 82592เขียนเมื่อ 8 มีนาคม 2007 11:03 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 03:34 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (7)

การทำแผนที่ความรู้นี้ พอได้ข้อมูลออกมาเป็นรายงานอย่างนี้แล้ว อาจารย์ทำยังไงต่อครับ

เรียน อ.สุรเชษฐ์,

คำถามของอาจารย์คมมากครับ เพราะที่จริงเราก็ไม่รู้จะทำอะไรกับข้อมูลเหล่านี้ต่อเหมือนกัน แต่ก่อนอื่นขอเล่าว่าข้อมูลที่ได้จากการสำรวจข้อมูลมีอยู่หลายด้านทั้งเชิงวิชาการ วิชาชีพ ทักษะความสามารถในการทำงาน ประสบการณ์การเป็นวิทยากร ฯลฯ ในทางกลับกันก็ได้สำรวจข้อมูลความต้องการการพัฒนาทักษะความรู้ของบุคลากรแต่ละท่านด้วย ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นเราหวังว่าจะนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำกิจกรรมภายในคณะของเราในอนาคต ในทีมงานก็คุยกันว่าข้อมูลเหล่านี้ควรจะเชื่อมโยงอยู่ในระบบ MIS ฐานข้อมูลบุคลากร แต่เนื่องจากว่าฐานข้อมูลบุคลากรของเรากำลัง....กำลัง....กำลัง....กำลังอะไรซักอย่างอยู่ ก็เลยไม่ได้นำไปเผยแพร่ในจุดนั้น ส่วนข้อมูลที่นำมาเผยแพร่นี้ก็เป็นเรื่องพื้นๆ ทั่วๆไป ครับ เอามาให้ดูกันเพลินๆ แบบว่าถ้ากลุ่มคนที่สนใจหรือมีทักษะในเรื่องเดียวกัน หากอยากจะลองมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันก็อาจจะไปหาเวทีคุยกันเอง ส่วนคนที่อยากจะรู้ในเรื่องนี้ก็จะมี "คนรู้" ให้ได้สอบถามเอาความรู้ออกมาใช้งานกัน

ข้อมูลคนมีความรู้ในด้านอื่นๆ ที่ไม่ได้นำเผยแพร่ในจุดนี้ ได้มีการส่งต่อไปให้ผู้บริหารที่ดูแลหน่วยงานต่างๆ ในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป เช่น ข้อมูลทักษะความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ก็มีการส่งไปให้ผู้บริหารที่ดูแลด้านไอที เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านไอทีต่อไป ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์/ทักษะวิชาการในการให้บริการชุมชนเราก็ให้ทางฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริการนำไปใช้ประโยชน์ ฯลฯ หลักๆ ก็คือตอนนี้คนที่เกี่ยวข้องก็เอาข้อมูลที่ได้ไปคิดกันต่ออยู่ครับ ฝ่ายทีมรณรงค์เรื่อง KM ก็กำลังคิดอยู่ว่าจะเคลื่อนยังไงกันต่อดี ก็แบบว่างานนี้ลูกทุ่งมากครับ ลุยกันไปเรื่อยเปื่อย คิดอะไรได้ก็ค่อยๆ ทำกันไปครับ ทีแรกที่คิดออกมาแบบนี้ก็อาศัยแนวคิดเรื่อง GIS แหละครับ....มีการทำ GIS ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรกันเยอะ เราก็เลยลองเอามาทำ GIS ภูมิศาสตร์ความรู้ของคนในที่ทำงานกันดูบ้าง ก็สนุกดีครับ

 ว่าแต่...อาจารย์สุรเชษฐ์หรือปิยมิตรใน GotoKnow จะมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมก็ขอเรียนเชิญเลยครับ

ขอบคุณมากครับ

ขอบคุณอาจารย์มากครับที่ตอบอย่างละเอียด ผมเองก็ใหม่มากเรื่องการจัดการความรู้ กำลังพยายามเรียนรู้อยู่เช่นกันครับ

ผมคิดแบบคนไม่ค่อยรู้เรื่อง KM ว่าทำออกมาแบบนี้ก็มีประโยชน์อยู่ เช่น ๑.ฝ่ายบริหารก็ได้รู้ว่าสมาชิกในชุมชนใครรู้เรื่องอะไรบ้าง (บางคนก็รู้หลายเรื่อง) จะได้ใช้งานถูกคน ๒.ฝ่ายสมาชิกเองก็จะได้รู้ว่ามีคนที่เล่นเรื่องเดียวกับเราอยู่ จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกันต่อไป บางเรื่องรู้แล้วก็อาจเฉยๆ เช่นในรายงานของอาจารย์ เกือบทุกคนรู้ภาษาอังกฤษ แต่บางเรื่องซึ่งไม่เกี่ยวกับงาน เป็นเรื่องความสนใจหรือความถนัดส่วนตัว เช่น เรื่องทำอาหาร เรื่องวาดรูปสีน้ำ หรือเรื่องพลังลมปราณ ต่างคนต่างยังไม่เคยรู้กันมาก่อนก็ได้ สรุปคือทำให้ได้รู้จักกันมากขึ้น เป็นจุดตั้งต้นให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกันและกัน

ถ้าเป็นเรื่องงานสำหรับชุมชนที่มีวัตถุประสงค์สำคัญที่การจัดการเรียนการสอน ผมก็จะสนใจคนที่นักศึกษาชมว่าสอนดี หรือมีเสียงร่ำลือกันว่าสอนเก่ง (best practice) อยากได้มีโอกาสไปดูเขาสอน และได้ฟังเขาเล่าว่าเขาทำการบ้านก่อนสอน(เตรียมการสอน)อย่างไร ตั้งแต่นาทีแรกจนนาทีสุดท้ายของการสอนแต่ละครั้งเขาทำอะไรบ้าง อย่างไร (ถ้าไม่บรรยายอย่างเดียว) และเขามีวิธีประเมินผู้เรียนอย่างไร

ดีใจที่มี response ออกมาในลักษณะอย่างนี้ เพราะบางครั้งบางทีเราทำอะไรไปมักไม่ค่อยเข้าใจซึ่งกันและกัน และไม่รู้กันว่าทำไปทำไม หากมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นซึ่งกันก็จะเกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ถามและผู้ตอบ  และจะค่อยๆเกิดบรรยายกาศของการแลกเปลี่ยน รวมทั้งการสร้างเครือข่าย  ที่พูดย่างนี้ส่วนหนึ่งคือประเด็นที่ถาม-ตอบข้างต้น ส่วนประเด็นอื่นที่ขอพลาดพิงคงเป็นเรื่องรอบๆตัวเราทั้งบรรยากาศในภาพรวมของประเทศไทยขณะนี้ด้วย

เรืองศรี วัฒเนสก์

ขออภัยที่สะกดบางคำข้างต้นไม่ถูกต้อง  เป็นเพราะทักษะด้านการพิมพ์ไม่แข็งแรง  นี่ไงที่หลังเราได้เรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วว่าบางครั้งการทำอะไรที่ออกสู่สาธารณะ ต้องเพิ่มความรอบคอบเป็นพิเศ๋ษ

น่าจะมีด้านการวิจัยด้วย เพราะการวิจัยก็เป็น tacit knowledge อย่างหนึ่งที่ต้องใช้ทักษะส่วนบุคคล

Tacit knowledge อื่นๆ เช่น

ทักษะการเขียนงานวิชาการ เช่น การเขียน paper, การเขียนสิทธิบัตร

หรือไม่ควรจะระบุทักษะที่หลายหลายกว่านี้ของบุคคลากรในองค์กร -->

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี