เนื่องในวันมาฆบูชาท่านผ่านมาได้ปฏิบัติตนตามหน้าที่ของพุทธศาสนิกชน(ที่คิดว่าดี)  ได้ไปวัดฟังเทศน์ เวียนเทียน   ณ วัดอุโมงค์   

   

วัดอุโมงค์จะทำการเวียนเทียนที่ไม่เหมือนวัดทั่วไป

  <p>เราจะปูเสื่อนั่งรอบเจดีย์ ท่ามกลางธรรมชาติ นั่งฟังพระเทศน์ ได้ยินเสียงนกร้อง เสียงจิ้งหรีด และเสียงน้องหมา ผสมผสานคละเคล้ากันไป </p><p></p><p>          </p><p></p><p></p><p>วันนี้พระท่านได้เทศนาเกี่ยวกับสาระสำคัญในวันมาฆบูชา  </p><div style="text-align: center"></div>

</font></span><p>เป็นวันซึ่งพระอรหันต์สาวกของพระพุทธเจ้า 1,250 รูปมาประชุมกันพร้อมด้วยองค์ 4 ประการ เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาติ  และพระพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาโอวาทปาติโมกข์โอวาทปาติโมกข์ เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา 3 ประการ คือ การไม่ทำบาปทั้งปวง การทำความดีทุกอย่าง และ การทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส ฯลฯในขณะที่พระท่านได้เทศนา พวกเราก็ได้นั่งสมาธิเพื่อรับฟังธรรมบรรยายด้วยจิตที่สงบ  </p><p></p><p>ฟังไปเหมือนใจเพลิน สดุ้ง เพราะใจเริ่มเขวเนื่องจากเสียงน้องหมาเห่าดังเหลือเกิน  พร้อมกับสดุดกับธรรมบรรยายในประโยคว่า การทำความดีทุกอย่างนั้น  หมายถึงประพฤติตนเป็นคนดีไม่ผิดศีลธรรม  ไม่ประพฤติชั่ว  ชั่วดีอัปรีย์เท่ากัน  และท่านได้ขยายความต่อไปว่า หมายถึงให้อยู่เหนือความชั่ว ให้อยู่เหนือความดี  ไม่ยึดติด (โล่งอก...เพราะนึกตามไปว่า ถ้าชั่ว กับ ดี  เหมือนกันแล้ว เราจะทำเพื่ออะไร.....)</p>  <div style="text-align: center"></div> <div style="text-align: center"></div>

</font></span><p>ธรรมบรรยายประโยคนี้สอนให้เราไปคิดต่อว่า การจะทำดีเราต้องไม่หวังผลตอบแทน  การทำดีให้ทำด้วยจิตที่บริสุทธิ์ ให้เป็นการทำดีที่มาจากข้างในใจเรา  สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ความปิติในใจ และเป็นการทำดีที่อยู่เหนือความดีทั้งปวง</p>