การสำรวจสถานการณ์ด้านข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่ประสบปัญหาความไร้รัฐและความไร้สัญชาติในสังคมไทย

  Contact

  ข้อค้นพบดังกล่าวจะเป็นตัวกำหนดกิจกรรมต่อไปของเราในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการผลกระทบที่เด็ก เยาวชน และครอบครัวได้รับจากปัญหาความไร้รัฐและหรือความไร้สัญชาติที่ประสบ  

         เพื่อการสำรวจสถานการณ์ด้านข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่ประสบปัญหาความไร้รัฐและความไร้สัญชาติในสังคมไทย ในประการแรก เราคงต้องเชิญชวนให้ประชาคมวิจัยของเราศึกษาเชิงเป้าหมายของกิจกรรมเสียก่อนว่า ทำไมเราจึงต้องทำการสำรวจสถานการณ์ด้านข้อเท็จจริง ?[1]   และต่อจากนั้น ก็มาศึกษาเชิงวิธีการว่า เราควรจะทำการสำรวจสถานการณ์ด้านข้อเท็จจริงอย่างไร ?[2]  

          เราอาจจำแนกข้อค้นพบจากการวิจัยของเราออกเป็น ๒ ลักษณะ กล่าวคือ (๑) ข้อค้นพบจากการสำรวจสถานการณ์ด้านข้อเท็จจริงโดยทั่วไป[3] และ  () ข้อค้นพบจากการสำรวจสถานการณ์ด้านข้อเท็จจริงในสถาบันการศึกษาไทย[4] ข้อค้นพบดังกล่าวจะเป็นตัวกำหนดกิจกรรมต่อไปของเราในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการผลกระทบที่เด็ก เยาวชน และครอบครัวได้รับจากปัญหาความไร้รัฐและหรือความไร้สัญชาติที่ประสบ

---------------------------------------------------------

โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

วันอังคารที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

[4] http://gotoknow.org/blog/msa-by-law/82122

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In Archanwell#Stateless&Nationalityless

Post ID: 82127, Created: , Updated, 2012-05-09 12:20:32+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #อ.แหวว#เด็กเยาวชนและครอบครัวไร้รัฐหรือไร้สัญชาติ#โครงการเด็กไร้รัฐ#สำรวจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคนไร้รัฐคนไร้สัญชาติ

Related Posts 
Recent Posts 

Comments (0)