Archanwell
รศ.ดร. พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

ความเห็นล่าสุด


คุณมีชื่อในทะเบียนราษฎรที่ไหนคะ ? ถือเอกสารอะไรคะ ?

โรงพยาบาลกบินทร์บุรีไม่ออกหนังสือรับรองการเกิดให้หรือคะ ?

ทักมาในกล่องข้อความนี้ค่ะ

https://www.facebook.com/archanwell

แนะนำให้คุณมานะไปหารือที่คลินิกกฎหมายโรงพยาบาลท่าสองยางนะคะ

การสอบปากคำจะทำได้สะดวก มีความละเอียดละออกว่าค่ะ

อ.แหววค่ะ

ถามคุณมานะค่ะ

๑.ถือเอกสารอะไรไหมคะที่ออกโดยอำเภอ/เขต/เทศบาล ? บัตรเลข ๐ ?

๒. พ่อแม่ถือเอกสารอะไร

๓.อาศัยอยู่ในจังหวัดไหน ? อำเภออะไร ?

อ.แหววค่ะ

เป็นงานยาก จึงมีน้องบอสอีกหลายคนที่ถูกทอดทิ้งให้ไร้สัญชาติ

น้องบอสคนนี้โชคดี ที่มีเภสัชกรนุชมาให้ใจค่

ตอบคุณสรศักดิ์และคุณเดชา

๑.ทำหนังสือหารืออธิบดีกรมการปกครองเลยค่ะ

๒.ควรเอ่ยชื่ออำเภอที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

เชิญคุณธนพลคลิกตรงนี้ https://www.gotoknow.org/posts/607020

และมาหารือกันให้รู้เรื่องค่ะ ในบันทึกนี้ มิใช่พื้นที่ที่ควรมาคุยกันในเรื่องของคุณค่ะ

ไม่ทราบตอบคุณเอกช้าไปไหมคะ

รีบพาภริยาไปจดทะเบียนสมรสเลยค่ะ

เอาเอกสารดังต่อไปนี้ ให้อำเภอดูเลยค่ะ
การจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย เป็นวิธีการที่รัฐใช้ในการรับรองสิทธิก่อตั้งครอบครัวของมนุษย์ จึงตอบได้เลยค่ะ ทำได้ค่ะ

โปรดศึกษาหนังสือสั่งการของกรมการปกครองนี้นะคะ หรือพริ้นไปอ่านกับนายอำเภอเลยค่ะ ถ้านายอำเภอปฏิเสธ ก็ไปฟ้องนายอำเภอต่อศาลปกครองเลยค่ะ คดีไม่ยาว จบเร็วค่ะ ในยุคที่ข้อกฎหมายในเรื่องนี้ชัดมากค่ะ

นอกจากนั้น ยังน่าจะฟ้องเรียกค่าเสียหายจากนายอำเภอได้ด้วยค่ะ เป็นการละเมิดทางปกครองค่ะ

อ.แหววค่ะ

๗/๕/๒๕๕๙
ตอบคุณเหมยเรื่องความเป็นไปได้ที่จะมีสิทธิถือบัตรประชาชนไทย

โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙

https://www.facebook.com/note.php?saved&&note_id=10154149315493834

https://www.gotoknow.org/posts/606045

ตอบคุณฟ้าอีกที

ตอบคุณฟ้าเรื่องสิทธิในบัตรประชาชนและสิทธิทำงานในประเทศไทยของคนถือบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน หรือ “คนถือบัตรเลขศูนย์” หรือ “ราษฎรไทยในทะเบียนประวัติประเภทบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (ท.ร.๓๘ ก)”

โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙

https://www.gotoknow.org/posts/602709

https://www.facebook.com/note.php?saved&&note_id=10153963730263834

---------

คำถาม

---------

คุณฟ้า โพสต์ใน https://www.gotoknow.org/posts/314147?3047132 เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ เข้ามาถาม อ.แหววว่า “สวัสดีค่ะอ.แหวน หนูมีบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน หนูจะร้องขอบัตรประชนได้อย่างไรค่ะ และถ้าหนูขอเอกสารทำงาน หนูสามารถทำงานอะไรได้บ้างค่ะเช่นทำงานเซ่เว่นหรืองานใยห้างโลตัสได้หรือป่าวค่ะ”

------------------

ประเด็นที่ถาม

------------------

คุณฟ้าน่าจะอยากได้คำตอบ ๒ เรื่อง กล่าวคือ (๑) คนถือบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “บัตรเลขศูนย์” อาจร้องขอบัตรประชาชนได้หรือไม่ ? อย่างไร ? และ (๒) คนดังกล่าวอาจร้องขออนุญาตทำงานได้หรือไม่ ? อย่างไร ?

------------------

ตอบคำถามแรก - คนถือบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “บัตรเลขศูนย์” อาจร้องขอบัตรประชาชนได้หรือไม่ ? อย่างไร ?

------------------

“บัตรประชาชน” เป็นเอกสารที่ออกตาม พ.ร.บ.บัตรประชาชน พ.ศ.๒๕๒๖ เพื่อให้คนที่มีสิทธิในสัญชาติไทยในทะเบียนราษฎรไทยใช้แสดงสิทธิในสัญชาติไทย ดังนั้น คุณฟ้าจะร้องขอถือบัตรประชาชนได้ คุณก็จะต้องมีสิทธิในสัญชาติ และคุณจะต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านประภทคนอยู่ถาวร (ท.ร.๑๔) ตามกฎหมาไทยยการทะเบียนราษฎร

จึงต้องมาพิจารณาต่อมาว่า คนถือบัตรเลขศูนย์จะมีสิทธิในสัญชาติไทยได้หรือไม่ ?

คำตอบเบื้องต้น ก็คือ โดยหลักกฎหมายระหว่างประเทศ มนุษย์จะมีสิทธิในสัญชาติโดยการเกิดตามบุพการี และตามสถานที่เกิด มนุษย์ทุกคนย่อมมีสิทธิในสัญชาติของ (๑) รัฐเจ้าของดินแดนที่ตนเกิด (๒) รัฐเจ้าของสัญชาติของบิดา และ (๓) รัฐเจ้าของสัญชาติของมารดา ดังนั้น คุณฟ้าก็ต้องบอกข้อเท็จจริงมาด้วยค่ะว่า คุณน่าจะเกิดที่ไหน บิดาและมารดาเป็นใครกันค่ะ คงต้องเล่าความเป็นมาของตนเองให้ได้ในระดับหนึ่ง ลองเล่าให้ทราบได้ไหมคะ

แต่อย่างไรก็ตาม มนุษย์อาจประสบปัญหาความไร้รัฐไร้สัญชาติ หากไม่ปรากฏว่า มีรัฐใดเลยบนโลกรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรให้เลย และในสถานการณ์นี้ การกำหนดสิทธิในสถานะบุคคลตามกฎหมายสัญชาติก็เกิดขึ้นไม่ได้ มนุษย์ที่ประสบปัญหาความไร้รัฐโดยสิ้นเชิง ก็ย่อมประสบปัญหาความไร้สัญชาติตามไปด้วย จึงต้องย้อนกลับมาถามว่า มารดาของคุณฟ้าได้เคยแจ้งการเกิดของคุณฟ้าในทะเบียนราษฎรของรัฐใดรัฐหนึ่งแล้วหรือยัง ?

สิ่งที่คุณฟ้าจะต้องทราบ ก็คือ บัตรเลขศูนย์ที่กรมการปกครองออกให้แก่รัฐไทยย่อมหมายถึงการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรให้แก่คุณฟ้าในสถานะ “บุคคลที่ประสบปัญหาความไร้การรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร” ทั้งนี้ เพราะรัฐไทยมีพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศที่จะรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายให้แก่มนุษย์ คุณฟ้าจึงมีสถานะเป็น “คนมีรัฐ” แต่ “ยังไร้สัญชาติ” เป็นราษฎรไทยใน ท.ร.๓๘ ก

จึงขอแนะนำให้คุณฟ้าไปร้องขอพิสูจน์สัญชาติกับรัฐต้นทางของคุณฟ้าเอง กล่าวคือ (๑) รัฐเจ้าของดินแดนที่เกิด หรือ (๒) รัฐเจ้าของสัญชาติของบิดา หรือ (๓) รัฐเจ้าของสัญชาติของมารดา ไม่ว่ารัฐดังกล่าวจะเป็นประเทศไทยหรือไม่ ก็ขอให้เคารพความจริงของรัฐเอง การกล่าวอ้างเรื่องที่ไม่จริงจะนำเราไปสู่ความเดือดร้อนมากมายในภายหลัง ก็เป็นได้ทีเดียว

แม้สัญชาติโดยการเกิดของคุณฟ้าจะมิใช่สัญชาติไทย คุณฟ้าก็ยังมีสิทธิในสัญชาติไทยได้ ซึ่งเป็นสัญชาติไทยที่เรียกว่า “สัญชาติไทยภายหลังการเกิด” ซึ่งมีที่มาจากหลายเหตุที่สำคัญ กล่าวคือ (๑) มีคู่สมรสตามกฎหมายเป็นคนที่มีสถานะคนสัญชาติไทย หรือ (๒) เป็นคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมาจนกลมกลืนกับสังคมไทย

ในประเด็นนี้ ลองเล่าความเป็นมาของคุณฟ้าชัดๆ แล้ว อ.แหววจะช่วยคิดต่อนะคะ

------------------

ตอบคำถามที่สอง - คนถือบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “บัตรเลขศูนย์” อาจร้องขอใบอนุญาตได้หรือไม่ ? อย่างไร ?

------------------

เมื่อคุณฟ้าถือบัตรเลขศูนย์ ก็เท่ากับว่า รัฐไทยยังรับฟังไม่ได้ว่า คุณฟ้ามีสถานะคนสัญชาติไทย คุณฟ้าจึงมีสถานะเป็นคนต่างด้าวในประเทศไทย ซึ่งการทำงานของคนดังกล่าวจะต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งยอมรับให้คนถือบัตรเลขศูนย์อาจใช้สิทธิขอใบอนุญาตทำงานได้ตามมาตรา ๑๓ ซึ่งบัญญัติว่า

“คนต่างด้าวซึ่งไม่อาจขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๙ เพราะเหตุดังต่อไปนี้อาจขอรับใบอนุญาตต่อนายทะเบียนเพื่อทำงานตามประเภทที่คณะรัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ โดยคำนึงถึงความมั่นคงของชาติและผลกระทบต่อสังคม

(๑) ถูกเนรเทศตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศและได้รับการผ่อนผันให้ไปประกอบอาชีพ ณ ที่แห่งใดแทนการเนรเทศหรืออยู่ในระหว่างรอการเนรเทศ

(๒) เข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองแต่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

(๓) ถูกถอนสัญชาติตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือตามกฎหมายอื่น

(๔) เกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕

(๕) เกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ

ประกาศตามวรรคหนึ่ง คณะรัฐมนตรีจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดไว้ด้วยก็ได้

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง”

จะเห็นว่า ถ้าคนถือบัตรเลขศูนย์มีหลักฐานว่า เกิดในประเทศไทย ก็จะมาสิทธิทำงานในประเทศไทยตามมาตรา ๑๓ (๓) หรือ (๔) หรือ (๕) แต่ถ้ายังฟังไม่ได้ว่าเกิดในประเทศไทย สิทธิทำงานก็จะเป็นไปตามมาตรา ๑๓ (๒) แต่ก็สรุปได้ว่า มีสิทธิทำงานค่ะ ทั้งนี้ เพราะรัฐไทยก็มีหน้าที่ในการรับรองสิทธิทำมาหาเลี้ยงชีพให้แก่มนุษย์ในสังคมไทย ไม่ว่ามนุษย์นั้นจะมีสถานะเป็นคนสัญชาติอะไร หรือยังไร้สัญชาติ ก็ตาม

อ.แหววแนะนำให้คุณฟ้าไปหารือสำนักงานจัดหางาน ซึ่งสังกัดกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ในจังหวัดที่อาศัยอยู่นะคะ เพื่อตรวจสอบถึงอาชีพที่ทำได้

แต่ที่สำคัญ ก็จะต้องมีนายจ้างที่อยากรับคุณฟ้าทำงานค่ะ ลองหารือนายจ้างอีกด้วยนะคะ

หากคุณฟ้าอยากทำงานในร้านค้าของบริษัทโลตัส หรือบริษัทซีพีออล ก็ลองเขียนจดหมายสมัครงานไปที่บริษัทดังกล่าวดีไหมคะ และทำเป็นจดหมายเปิดผนึกเผยแพร่ในเฟซบุ๊คหรือทวิตเตอร์เลยนะคะ สาธารณชนจะได้สนับสนุนคุณฟ้าไงนะคะ ดีไหมคะ

ตอบคุณฟ้า

ในเรื่องสิทธิในสถานะบุคคลตามกฎหมายสัญชาตินะคะ

โดยหลักกฎหมายระหว่างประเทศ มนุษย์จะมีสิทธิในสัญชาติโดยการเกิดตามบุพการี และตามสถานที่เกิด ดังนั้น คุณก็ต้องบอกข้อเท็จจริงมาด้วยค่ะว่า คุณน่าจะเกิดที่ไหน บิดาและมารดาเป็นใครกันค่ะ คงต้องเล่าความเป็นมาของตนเองให้ได้ในระดับหนึ่ง ลองเล่าให้ทราบได้ไหมคะ

ในส่วนสิทธิในการทำงาน มนุษย์ทุกคนก็มีสิทธิค่ะ เพียงแต่คนต่างด้าวมีข้อจำกัดบางประการ ในประการแรก ก็คือ จะต้องขอใบอนุญาตทำงานค่ะ


เราน่าจะเติมประเด็นสิทธิในการทำสัญญาประกันสุขภาพกับบริษัทเอกชนที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิตด้วยนะคะ

ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวมาตลอดไหมคะ

การจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย ก็ต้องพิสูจน์ความเป็นโสดของคู่สมรสค่ะ

ใบรับรองความเป็นโสดสำหรับประเทศไทย ก็ให้ไปขอที่เทศบาล/เำเภอ/เขตที่เรามีทะเบียนบ้านค่ะ

ในกรณีแฟนซึ่งมีสถานะคนสัญชาติพม่า ก็ไปขอที่สถานะกงสุลเมียนมา ถ้าเขายอมทำแล้วนะคะ หรือต้องไปจดในประเทศเมียนมาค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี