หลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนา  กล่าวถึงเส้นทางแห่งความสำเร็จในการเรียนรู้หรือทำงานใดๆว่าต้องมีปัจจัยหลายประการ  แต่หัวใจสำคัญคือ  อิทธิบาท 4   ที่มีสาระสำคัญ   ได้แก่ 


1. ฉันทะ   คือ   ความรักในสิ่งที่ทำหรือสิ่งที่เรียน    จะก่อเกิด     ความเต็มใจทำ   

2. วิริยะ     คือ   ความเพียรหรือความกล้า     จะก่อเกิด    ความแข็งใจทำ 

3. จิตตะ    คือ   ความเอาใจใส่     จะก่อเกิด   ความตั้งใจทำ 

4. วิมังสา   คือ   ความพินิจพิเคราะห์หรือเรียนรู้ด้วยปัญญา    จะก่อเกิด ความเข้าใจทำ                         


ในการบริหารการเรียนรู้แบบใจถึงใจ
  ทุกคนที่เกี่ยวข้องควรเริ่มต้นฐานคิดสู่การกำหนดจุดหมายในการเรียนรู้  เรื่องนี้หากคิดลึกๆนานๆจะพบว่ามีความสำคัญมาก  ด้วยธรรมชาติคนย่อมมีจุดหมายในการเรียนรู้    เวลาหนึ่ง ผ่านกิจกรรมหนึ่ง แตกต่างกัน ถึงแม้จะเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเดียวกัน ก็ตาม                                 


การบริหารการเรียนรู้ในระบบการศึกษา
  โดยภาพรวมมักสร้างจุดหมายเพียงหนึ่งเดียวให้ผู้เรียน   ผ่านเครื่องมือการประเมินผลฉบับเดียวกัน  ไม่ว่าเด็กๆเหล่านั้นจะอยู่อย่างไร  สูง  ต่ำ   คำ   ขาว  ปากแหว่ง   จมูกบาน   โดยมีครูเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีตลอดกาล  ชนิดขอเพียงส่งเสียงมา 
                              


จุดหมายการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษากับจุดหมายการเรียนรู้ในตัวคนแต่ละคน
  ย่อมมีทั้งจุดเหมือนและจุดต่าง   สำคัญที่สุดคือครูที่เป็นสื่อกลางในการจัดกระบวนการ  เปิดประตูใจให้รับจุดหมายการเรียนรู้ในตัวเด็กๆเพียงใด   ครูทราบหรือไม่ว่าเด็กๆในความดูแลของตนเอง  เรียนคณิตศาสตร์เพื่ออะไร  บางคนเรียนเพื่อรู้   บางคนเรียนเพื่อรู้และเอาไปใช้จริงที่บ้าน  และมีบางคนที่ไม่อยากเรียน  
                           


ดังนั้นหากครูและทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของเด็กๆ
  จะเข้าใจจุดหมายการเรียนรู้ในตัวเด็กๆเพื่อประโยชน์ต่อการเสริมสร้างการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  พวกเราจะมีวิธีการอย่างไร   ทำอย่างไร ครูและเด็กๆจะเรียนรู้ร่วมกันด้วย ความเต็มใจ   ความแข็งใจ   ความตั้งใจ   และความเข้าใจ 
                            

ข้อเสนอจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียน เห็นว่า  การเรียนรู้แบบใจถึงใจ ต้องใช้ความมีอิทธิบาท 
4   จากคนหลายคน ไม่ว่าครู   นักเรียน    ชุมชน   และคนอื่นๆ   ซึ่งการมีกระบวนเชื่อมโยงชุดความรู้ในระบบโรงเรียนกับชุดความรู้ในท้องถิ่น    น่าจะช่วยให้การเรียนรู้เป็นไปแบบใจถึงใจ ได้อีกแนวทางหนึ่ง                                  


การดำเนินงานของโรงเรียนและชุมชนบ้านเม็กดำ
  พวกเราเต็มใจ   แข็งใจ   ตั้งใจ    เข้าใจ  ซึ่งผลแห่งการเรียนรู้ร่วมกันในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา   ทุกท่านสามารถเรียนรู้ร่วมกับเราได้ในเวทีนี้    ครับผม