แนวทางการเชื่อมโยงองค์กรการเงินกับการพัฒนาประเด็นอื่นสามารถดำเนินการได้ดังนี้คือ 1. ใช้องค์กรการเงินเป็นกิจกรรมหลักในการเชื่อมโยงกลไกรัฐและขยายสู่กิจกรรมอื่น ๆ 2. ใช้ฐานข้อมุลองค์กรการเงินชุมชนเพื่อค้นหากิจกรรมและหาแกนนำมาทำงานอย่างต่อเนื่อง3. สร้างกิจกรรมการออมเป็นส่วนหนึ่งของประเด็นงานอื่น ๆ ใช้เรื่องออมทรัพย์เป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงคนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมและเป็นฐานเงินทุนในการหนุนกิจกรรมที่สำคัญ4. ผลักดันกิจกรรมในชุมชนให้ท้องถิ่นยอมรับจัดเป็นยุทธศาสตร์องค์กรการเงินสู่การแก้ปัญหาหนี้สินให้กับสมาชีก ปัญหาเรื่องที่ดิน ปัญหาการจัดการทรัพยากร  เป็นต้น 5.จัดเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลขององค์กรการเงินและจัดระดับความเข้มแข็งขององค์การการเงิน 6.ใช้แผนแม่บทชุมชนเป็นฐานใก้เกิดการเชื่อมโยงองค์กรการเงินและขยายผล        ซึ่งแนวทางดังกล่าวส่วนหนึ่งเป็นผลจากการระดมความคิดเห็นของผุ้แทนชุมชนในการสัมมนาแนวทางการเสริมสร้างระบบการเงินชุมชนฐานรากเมื่อเดือนพ.ยที่ผ่านมา   หลังจากนั้นในแต่ละภาคได้กลับไปวางแผนการขับเคลื่อนองค์กรชุมชนอย่างเข้มข้นโดยมีเป้าหมายร่วมกันที่อยากเห็นชุมชนมีการสร้างทุนของตนเองลดการพึ่งพาจากภายนอกโดยเริ่มที่ภาคอีสาน มีการสัมนายุทธศาสตร์การฟื้นฟูทุนชุมชนภาคอีสานขึ้นโดยใช้บ้านม่วงหวาน ต.โคกเจริญ จ.บุรีรัมย์เป็นกรณีศึกษาซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจมากจะบันทึกต่อในตอนหน้าค่ะ