การดำเนินธุรกิจอย่างมีสำนึกเพื่อสังคม (Corporation Social Responsibilities - CSR)   มันยากตรงที่จะมีส่วนผลักดันไปสู่การปฏิบัติได้อย่างไร  ซึ่งก็มีเจ้าของกิจการด้านธุรกิจอีกมากที่ยังคงไม่ทราบว่าจะทำประการใด  ทั้งๆที่อยากจะช่วย     อยากจะมีส่วนร่วมด้วย  มีหลายแนวทางด้วยกันครับ  อาจเป็นตลาดเพื่อสังคมก็ได้  หรือ บรรษัทภิบาล  ที่การบริหารจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมง่ายๆที่ผมคิดว่า   ทำได้เลยคือ   ดูองค์กร  ในท้องถิ่นของท่านนั้น   หากมีองค์กรที่มีแนวคิดด้านนี้อยู่ใกล้ท้องถิ่นที่ท่านอยู่ ก็สามารถให้การสนับสนุน   แม้บางครั้งไม่ใช่เงิน  จะเป็นการให้กำลังใจ  ความคิด  ความรู้ก็สำคัญ เพื่อเราจะได้มีส่วนช่วยสังคมและสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่นี้ให้ดีขึ้นด้วยมือเรา  ด้วยคน