กลยุทธ์บันไดเก้าขั้นสู่เศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์เก้าคูณสาม

กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กำหนดกลยุทธ์การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้หลักการ  9 x 3  (ความหมาย 9 หมายถึง  รัชกาลที่ 9 , 3  หมายถึง บวร (บ้าน/ชุมชน  วัด  และราชการ) ดังนี้  

บันไดขั้นที่ 1    การบูรณาการข้อมูลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

1.1 การจัดทำฐานข้อมูลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

1.2 ภารกิจ/ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.3 ตัวชี้วัดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละหน่วยงาน

บันไดขั้นที่ 2    การสร้างการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน

2.1 การสร้างองค์ความรู้

      2.1.1 เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเพชรบูรณ์

     2.1.2 หลักสูตรและแบบในการขับเคลื่อน

     2.1.3 แบบประเมินครัวเรือนตามตัวชี้วัด 6 x 2 และความพอดี 5 ประการ                   

2.2 การสร้างทีมวิทยากร                             

     2.2.1 ทีมวิทยากรระดับจังหวัด                             

     2.2.2 ทีมวิทยากรระดับอำเภอ                             

     2.2.3 ทีมวิทยากรระดับตำบล                   

2.3 กระบวนการขับเคลื่อน                             

     2.3.1 การประชุมชี้แจงระดับจังหวัด                             

      2.3.2 การประชุมชี้แจงระดับอำเภอ                             

      2.3.3 การประชุมชี้แจงระดับตำบล

บันไดขั้นที่ 3    การบริหารจัดการงบประมาณ                   

3.1 บูรณาการทุน/กองทุน ภายในหมู่บ้าน/ชุมชน                   

3.2 บูรณาการจากส่วนราชการ                   

3.3 บูรณาการทุนจากภาคเอกชน/ภาคสังคม/มูลนิธิ ฯลฯ

บันไดขั้นที่ 4    การบูรณาการงานของหน่วยงาน                   

4.1 บูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                   

4.2 จัดทำแผนปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียง                   

4.3 ปฏิบัติการตามแผนฯ

บันไดขั้นที่ 5    การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง                   

5.1 สร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเพชรบูรณ์

5.2 ประกาศวันขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเพชรบูรณ์                   

5.3 ปฏิบัติการขับเคลื่อนตามปฏิทินการดำเนินงาน

บันไดขั้นที่ 6    เป้าหมายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเพชรบูรณ์ 

6.1 อำเภอ , ตำบล (อบต.) ,หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น                   

6.2 เทศบาล/ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น                   

6.3 ครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น

บันไดขั้นที่ 7    การประชาสัมพันธ์เผยแพร่                   

7.1 สร้างสื่อ/เครือข่ายการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม                   

7.2 แผนการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม                   

7.3 ปฏิบัติการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม

บันไดขั้นที่ 8    การรายงาน/ติดตาม/ประเมินผล                   

8.1 สร้างเครือข่ายการติดตามและประเมินผล                   

8.2 ติดตามและประเมินผล                   

8.3 ศึกษา วิจัย พัฒนา/สรุปผล/ถอดบทเรียน

บันไดขั้นที่ 9    การขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างความยั่งยืน                   

9.1 ขยายผลและยกระดับจาก ระยะที่ 1  สร้างความตระหนักคุณค่าวิถีพอเพียง ระยะที่ 2  ขยายผลการพัฒนาสู่ความพอเพียง ระยะที่ 3  สร้างคุณค่าพัฒนาสู่ความยั่งยืน                   

9.2 ยกย่อง ชมเชย ให้รางวัล                   

9.3 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์     

ที่มา : ศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเพชรบูรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน้าที่การงาน

คำสำคัญ (Tags)#เศรษฐกิจพอเพียง

หมายเลขบันทึก: 81471, เขียน: 02 Mar 2007 @ 00:17 (), แก้ไข: 19 May 2012 @ 08:29 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)