สกอ. เชิญผมไปเป็น "วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ การจัดการความรู้เพื่อการบริหารอุดมศึกษา"  ในโครงการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย (นบม.) รุ่นที่ 17"   ในวันที่ 22 มี.ค.50

         เทวดาดลใจให้ผมขอดูรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม   และเมื่อเห็นชื่อ รศ. มาลินี  ธนารุณ  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มน.  ผมก็ดีใจดังได้แก้ว

         เพราะผมอยากใช้เวลา 3 ชม. "ไม่บรรยาย"    แต่จัดกระบวนการเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงเหล่านี้ซึมซับความเข้าใจ KM ด้วยตนเองจากกระบวนการที่วิทยากรจัด

         ผมได้ รศ. มาลินี  เป็นวิทยากรร่วมแล้ว (ขอร้องแกมบังคับ)

         จึงขอเรียนปรึกษาวิทยากรร่วมว่าจะใช้เวลา 3 ชม. จัดกระบวนการอย่างไร

         ผมวางแผนไว้ว่าจะฉาย VCD รพ.บ้านตาก   แล้วให้เวลา 5 นาทีให้แต่ละคนเขียนว่าจากการดู VCD สรุปว่า KM คืออะไร   ใช้อย่างไร เอามาใช้ในการบริหารงานอุดมศึกษาของตนได้อย่างไร   แล้วแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม  ใช้เวลา 1 ชม. ลปรร. กันตามโจทย์ข้างต้น   แล้วนำเสนอผลการประชุมกลุ่ม กลุ่มละ 10 นาที   ปิดท้ายด้วยการสรุป

         ขอคำแนะนำครับ   ว่าวิธีการที่ผมว่างไว้ในใจจะใช้ได้ผลไหม   ถ้าตอนสรุป  ให้ อ. มาลินีเล่าสัก 15 นาทีว่าตนเองใช้ KM อย่างไรบ้าง  จะดีไหม

         ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

วิจารณ์  พานิช
 28 ก.พ.50