รายงานการประชุมครั้งที่ 16 วันที่ 5 ตุลาคม 2548

"ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ผู้ฟังส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป กลุ่มวัยรุ่นยังน้อย ฟังที่บ้านส่วนใหญ่และที่ฟังส่วนใหญ่เป็นช่วงบ่าย เนื่อหาชอบทุกรายการ ความพึงพอใจมากกว่า 80% ผู้จัดที่ชอบ ท้าวบัวบาน ทิดโก่ง"

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนฅนด่านซ้าย
ครั้งที่ 16/2548
วันที่ 5 ตุลาคม 2548
ณ จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนฅนด่านซ้าย
.........................

ผู้เข้าประชุม
1.นายชยุต ไชยทิพย์
2.นายนิพนธ์ เนตรผง
3.นายทรงจิต เนตรผง
4.นายสุคง พันธ์โสดา
5.นายมณี รัตนเลิศ
6.นายวีระชัย ฉิมงาม
7.นายฮับหุ่ง สิงห์สถิตย์
8.นายวิรัตน์ สอนอ่อน
9.นายเดชา สายบุญตั้ง
10.นายสำเนียง แดนสามสวน
11.นายสุพจน์ โกมัย

เปิดประชุมเวลา 19.40 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
นายนิพนธ์ เนตรผง
- การสำรวจความคิดเห็นประชาชนผู้รับฟังเมื่อ 18 กันยายน 2548 และวันที่ 25 กันยายน 2548 พร้อมกับการรับบริจาคจากชาวบ้าน โดยนายทรงจิต เนตรผง เป็นหัวงาน ได้เงิน 10,499 บาท ขอบคุณนายกเทศมนตรี ต.ด่านซ้าย นายสันติภาพ เชื้อบุญมีที่อนุเคราะห์รถยนต์พร้อเครื่องเสียง

นายเดชา สายบุญตั้ง
-สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
ผู้ฟังส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง อายุ 25 ปี-60 ปี ร้อยละ 90 กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 17 ส่วนกลุ่มวัยรุ่นที่อายุต่ำกว่า 18 ปีพบว่ามีการติดตามรับฟังเพียงร้อยละ 3
การติดตามรับฟังส่วนใหญ่รับฟังที่บ้านและฟังที่ไร่/สวนร้อยละ 88 ฟังอยู่ที่ทำงานร้านค้าร้อยละ 10 อื่นๆ ร้อยละ 2 

ช่วงเวลาที่รับฟังสูงสุด 09.00-16.00 น. รองลงมา 18.00-22.30 น. และ 05.00-09.00 น.ตามลำดับ
รายการที่ชอบผู้ตอบแบบสอบถามตอบว่าชอบทุกรายการของวิทยุชุมชน เพราะัไม่มีโฆษณา ข้อเสนอแนะอยากให้มีเพลงใหม่ๆ ตลอด

นักจัดรายการที่ชื่นชอบ สุพจน์ โกมัย,อ้ายเซียงน้อย,ท้าวบัวบาน ,ทิดโก่ง กาดำ  


นายนิพนธ์ เนตรผง
1.ด.ต.วิชิต ประกิระตา ได้ปรึกษาว่าน่าจะขอความร่วมมือสนับสนุนงบประมาณวัสดุจาก อบต.ด่านซ้าย ได้ระบุ เสา คอมพิวเตอร์ มิกซ์เซอร์ ซึ่งคุณสุพจน์ โกมัยได้ทำหนังสือ แจ้งประสาน อบต.ด่านซ้ายแล้ว

2.ฝ้าเพดาน ได้ประสาน สท.เล็ก แล้ว สท.เล็ก แจ้งให้ประสานกับร้านจรัญโลงเย็น ประมาณการค่าใช้จ่าย

นายวีระชัย ฉิมงาม
- สท.เล็กติดงานในช่วงนี้ เมื่อเสร็จงานจะเข้าดำเนินการให้ ขอให้ประสานกับจรัญโลงเย็น เพื่อเตรียมอุปกรณ์ ด.ต.วิชิต ประกิระตา อยากจะให้ตั้งเสาอากาศและฉาบก่อน

นายทรงจิต เนตรผง
-ช่างที่จะมาช่วยพร้อมจะมาช่วยงาน แต่ช่วงนี้ติดงานอยู่ หากนานไปปูนจะแข็งตัวเสียหายได้

นายนิพนธ์ เนตรผง
3.รับแจ้งจากรัตนยนต์จังหวัดเลย จะสนับสนุนกระจกติดด้านหน้าพร้อมบานเกร็ด

นายชยุต ไชยทิพย์
- อาจารย์สำเนียง แดนสามสวน แจ้งว่าวัดเนรมิตวิปัสนา สนับสนุนเงิน 5,000 บาท

นายทรงจิต เนตรผง
- ไฟฟ้าภายในอาคารร้านชัยพานิชย์ จะเดินสายและติดตั้งให้ ส่วนไฟฟ้าส่องสว่างทางเทศบาลตำบลด่านซ้าย ได้ติดตั้งให้

มติที่ประชุม
-รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
มติที่ประชุม รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว
1. เรื่องโทรศัพท์ ว่าจะสามารถใช้เพื่อ online เข้าเครื่องส่งได้หรือไม่

นายนิพนธ์ เนตรผง
-ติดต่อแล้วทำได้ ให้วิทยุชุมชนทำหนังสือขอรับการสนับสนุนไป

2.การจัดทำแผนงานของวิทยุชุมชน

นายเดชา สายบุญตั้ง
- ได้จัดทำแผนเป็นแผนรายปี การปรับผังรายการ เวลา การลงเพลงใหม่ การจัดหาเครื่องเล่น CD เพิ่ม การจัดหา CD MP3 มิกซ์เซอร์ ได้ติดตามเอาจาก รพร.ด่านซ้ายมาแล้ว

มติที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
1.เรื่องการทำสถานี

นายทรงจิต เนตรผง
- อยากจะทำต่อแต่ช่างที่เคยมาช่วยเหลือช่วงนี้ไม่ว่าง ถ้าประสานหาช่างได้จะดี เพราะปูนที่มีอยู่จะเสื่อมขอให้นายมณี รัตนเลิศ ประสานชาวบ้าน ผู้ใหญ่บ้านหาช่างมาช่วยกัน

นายวีระชัย ฉิมงาม
- จะประสาน ด.ต.วิชิต ประกิระตา ว่า ส.ท.เล็กว่างหรือไม่ หรือแบ่งช่างมาช่วย ส่วนแรงงานสามารถประกาศขอความร่วมมือได้

นายทรงจิต เนตรผง
- ช่างและคนมาช่วยงาน อยากให้มาช่วยด้วยใจเราจะเลี้ยงอาหารเอง เพื่อไม่ให้ช่างและคนที่ช่วยเราแต่ก่อนเสียใจ

นายมณี รัตนเลิศ
- ขอให้กำหนดวันก่อน เพื่อติดต่อช่างและคนมาช่วย

ที่ประชุม
วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2548 ให้นายชยุต ไชยทิพย์ ติดต่ออำเภอเพื่อขอความช่วยเหลือจาก อส. นายมณี รัตนเลิศ ติดต่อทหารพราน นายทรงจิต เนตรผง ติดต่อบ้านหัวนายูง นายวีระชัย ฉิมงาม ติดต่อช่างที่บ้านนาทุ่ม เมื่อติดต่อได้ช่างคนใดแล้ว ให้ลงไว้ที่กระดาน เพื่อผู้จัดรายการประกาศ

มติที่ประชุม
- รับทราบ

ร้านกิจวารี สนับสนุนน้ำแข็ง และน้ำดื่ม ขอให้กระติกใส่น้ำแข็งไว้

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

นายทรงจิต เนตรผง
1.เรื่องที่เอาวัสดุจากร้านค้ามาจะชำระหนี้ก่อน หากมีวัสดุที่จะมาเอาให้ค่อยขอมาใหม่ โดยให้ ด.ต.วิชิต ประกิระตา ติดต่อของบิลมาเพื่อจ่ายเงิน ส่วนร้านต้นบริการให้นายมณี รัตนเลิศ ขอบิลมา

นายวิรัตน์ สอนอ่อน ร้านกิจวารี
2.ทางร้านกิจวารี จะบริจาคเดือนละ 300 บาท ขอให้ประกาศให้ด้วย ที่ผ่านมาให้เด็กเอามาให้ ไม่เคยมีการประกาศแจ้ง

มติที่ประชุม
- ให้นำเงินมามอบให้นายทรงจิต เนตรผง เพื่อลงบัญชีและประกาศให้ทำหนังสือหรือไปรษณีย์บัตรขอบคุณรายใหญ่มอบเกียรติบัตร หรือใบอนุโมทนาบัตร

นายมณี รัตนเลิศ
3. เรื่องวัสดุที่จะมาทำในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2548

มติที่ประชุม
- ให้ผู้จัดรายการประกาศขอความร่วมมือบริจาคปูนซีเมนต์ เพื่อเทพื้นและฉาบ

นายทรงจิต เนตรผง
4.วันเปิดถสถานีแห่งใหม่ จะมีการทำผ้าป่าสามัคคี จัดพาแลง มีการแสดงร้องเพลงบนเวที โดยขายบัตรพาแลงโต๊ะละ.......บาท

นายฮับหุ่ง สิงห์สถิตย์
- มีดนตรีให้ในวันจัดงาน

นายทรงจิต เนตรผง
- เพลงที่เล่นและประกอบรำวง ขอให้เป็นเพลงเก่า ย้อนยุคเพื่อให้เป็นการฟ้อนรำแบบไทยๆ

อาจารย์สำเนียง แดนสามสวน
- วัดป่าเนรมิตวิปัสนาสนับสนุนเงิน 5,000 บาท เป็นรางวัลประกวดสารภัญญะ บานประตู พระครูวินิจ พระอาจารย์วันชัย 1 บานๆ ละ 3,200 บาท

นายวิรัตน์ สอนอ่อน
- ร้านกิจวารีสนับสนุนปูนซีเมนต์ในการก่อสร้าง

อาจารย์สำเนียง แดนสามสวน
1. วันที่ 19 ตุลาคม 2548 วัดป่าเนรมิตวิปัสนา จะจัดงานตักบาตรเทโวโรหนะ วันที่ 22 ตค.48 กฐินวัดโพนชัย 25 ต.ค. 48  มีการประกวดร้องเพลงสารภัญญะที่สถานีใช้บริเวณหน้าสถานีวิทยุชุมชนเวลา 09.00 น.

2.ฝ้าเพดานห้องส่ง เทศบาลตำบลด่านซ้าย จะรีบดำเนินการให้
3.ปูนช่างสมยศการช่าง 3 ถุง
4.ต้นไดนาโม 3 ถุง
5.ทีมงานป้าแขก 5 ถุง

มติที่ประชุม
- รับทราบขอให้ผู้จัดรายการทุกคนประกาศขอความร่วมมือ บริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา

ปิดประชุมเวลา 21.50 น.

ชยุต ไชยทิพย์
(นายชยุต ไชยทิพย์)
ผู้จดรายงานการประชุม

 


สุคง พันธ์โสดา (ลุงขอ หมอกลางบ้าน)

ลุงขอ หรือพ่อขอที่ผมรู้จัก เพิ่งเข้ามาร่วมประชุมกับทีมงานของทางวิทยุชุมชนฅนด่านซ้ายเป็นครั้งแรก ปกติพ่อขอทำงานประจำอยู่ที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอด่านซ้าย ซึ่งตั้งอยู่ที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอด่านซ้าย ด้วยความที่พื้นเพเป็นคนด่านซ้ายมาตั้งแต่เกิด นับได้ว่าเป็นพ่อขอเป็นคนพื้นที่คนเก่าแก่คนหนึ่งทีเดียว

พ่อขอเข้ามาเสริมทีมนักจัดรายการ ด้วยการจัดรายการลูกกรุงพยากรณ์ในช่วงเช้า ซึ่งเป็นการนำโชคชะตาชีวิตแต่ละวันเกิดมาพยากรณ์สลับกับการเปิดเพลงลูกกรุง และในช่วงบ่ายโมงวันพฤหัสและวันศุกร์จะเป็นรายการลุงขอหมอกลางบ้านซึ่งจะนำนิทานพื้นบ้าน พร้อมคำทวย(คำทายปัญหา)มาให้ชาวบ้านร่วมสนุกในการตอบปัญหา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนฅนด่านซ้าย

คำสำคัญ (Tags)#วิทยุชุมชน

หมายเลขบันทึก: 80371, เขียน: 24 Feb 2007 @ 11:10 (), แก้ไข: 11 May 2012 @ 12:50 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)