มีความท้อแท้ในงานที่ทำ  แต่ก็จะไม่เคยท้อถอย

วันที่ 22  กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

  • มีกรรมการพิจารณาทุนส่งเสริมนักกิจกรรมแต่ไม่ได้เป็นคนรับผิดชอบงานโดยตรง แต่ก็เหมือนมันเป็นงานของตนเองซึ่งจะอยู่ในกลุ่มงานเดียวกัน  วันนั้นก็ผ่านไปด้วยความทุลักทุเล   เนื่องจากเวลาในการรับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนนักกิจกรรม มีน้อยนิดเหลือเกิน  แต่ก็ผ่านไปได้  จนได้นิสิตที่เข้ารับทุนนักกิจกรรม จำนวน  50  คน ทุนนิสิตผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย จำนวน 4 คน ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
  • ด้านกีฬา
  • ด้านศิลปวัฒธรรม
  • ด้านองค์กรบริหาร
  • ด้านนิสิตสัมพันธ์

          นับว่าเป็นความโชคดีของนิสิต  ซึ่งปีนี้จำนวนทุนส่งเสริมนักกิจกรรม  เพิ่มมากว่าปีที่แล้วเกินครึ่ง  จาก จำนวน 20 ทุน  เพิ่มขึ้นเป็น 50 ทุน  ดีใจกับนิสิตเป็นอย่างมาก       ที่ทางมหาวิทยาลัยได้เห็นประโยชน์ของคนทำกิจกรรม  จึงสนับสนุนทุนการศึกษาประเภทส่งเสริมนักกิจกรรม เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้คนที่ทำกิจกรรมพัฒนากิจกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อมวลนิสิตด้วยกันและมหาชนรอบข้างต่อไป