ต้นไม้ไม่เคยดูดน้ำและปุ๋ยจากดินมาเลี้ยงตัวเองอย่างเดียว หากยังคายน้ำและทิ้งกิ่งใบให้เป็นปุ๋ยกลับคืนผืนดิน อีกทั้งยังให้อาหารและที่พักพิงแก่สรรพชีวิต

              มนุษย์เราก็เช่นกัน ควรรู้จักตอบแทนผู้มีพระคุณและทำตนให้เป็นประโยชน์แก่โลกด้วย พินิจดูให้ดี ต้นไม้ยังรู้จักเปลี่ยนแสงแดดให้กลายเป็นร่มเงา เปลี่ยนขยะมูลฝอยในดินให้เป็นดอกไม้งามและผลไม้หอมหวาน

              มนุษย์เราก็เช่นกัน ควรรู้จักเปลี่ยนปัญหาให้กลายเป็นปัญญา เปลี่ยนความล้มเหลวให้กลายเป็นบทเรียน เปลี่ยนเคราะห์ให้กลายเป็นโชค และเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นสุข หากถือเอาต้นไม้เป็นครู ชีวิตย่อมสงบร่มเย็น เป็นสุขและมีคุณค่า  (พระไพศาล วิสาโล วัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ)