เมื่อวันที่ 20-21 ก.พ. 2550 สำนักวิทยบริการ มข. ได้จัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง admintrating librarires with digital information and reference service ซึ่งแบ่งการจัดออกเป็น 3 ภาค  ในงานนี้เป็นการบรรยายด้วยภาษาอังกษ  เพื่อความครบถ้วนของสาระความรู้ ผู้จัดจึงได้เรียนเชิญรศ.ยุพิน เตชะมณี อดีตหัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ มข. มาเป็นผู้ทำหน้าที่แปลให้ผู้เข้าสัมมนา

การสัมมนาครั้งนี้ วิทยากร คือ K. Lynn Scott Cochrane   Fulbright senior specialist Thailand 2007) เป็น Director of libraries Dension University Granville, Ohio USA

ทำวิทยนิพนธ์ระดับ PH.D. เรื่อง Public Administration Virginia Polytechnic Institute & state University g,njvxu 1998ท่านได้เล่าผ่านได้เล่าผ่านผู้แปลว่า

ในอนาคต อเมริกาจะขาดแคลนบรรณารักษ์ ท่านจึงทำหน้าที่ในการเชิญชวนให้บรรณารักษ์รุ่นๆ ไปทำงานกับท่าน (ผู้ที่จบปริญญาตรี)

คุณภาพของห้องสมุด อัตราส่วนของบรรณารักษ์ต่อผู้รับบริการที่สมดุลย์ ทำให้งานมีคุณภาพ และอาชีพบรรณารักษ์เป็นอาชีพที่มีคุณค่า

ลักษณะห้องสมุดประธานาธิบดี ซึ่งบ้านเราไม่มี ดูแล้วจะเข้าข่ายห้องสมุดเฉพาะ ซึ่งน่าสนใจมากสำหรับเอกสารที่มีประโยชน์ที่เกิดขึ้นระหว่างสมัยการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี

 และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งเป็นปัจจัยที่กระทบต่อการบริหารจัดการห้องสมุด

 นอกจากนั้นยังมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทำความรู้จัก กับผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งอยู่ในแวดวงเดียวกัน นับเป็นโอกาสที่ช่วยเป็นโลกทัศน์ให้สิริพร รู้จักโลกภายนอกมากขึ้น

แล้วจะหาโอกาสมา post ข้อมูลต่อไปนะจ๊ะ