หมู่บ้านอินทร์ (KM)

นายวิชม  ทองสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรี เยี่ยมชมหมู่บ้านยางยวน หมู่ที 5 ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นหมู่บ้านเข็มแข้ง ระดับ A ของอำเภอ และเป็นหมู่บ้านเศรฐกิจพอเพียง ซึ่งดำเนินงานในการพัฒนาพึงตนเอง ในหลักการ

       1.ศึกษาเรียนรู้ค้นหาตัวตนของตนเองในชุมชนโดยการใช้กระบวนการ KM  ชุมชน  

      2.  ดำเนินการจดบันทึกขอมูล ทำบัญชีครัวเรือน ทุกครัวเรือน

     3. แก้ปัญหาเกิดขึ้นด้วยตนเอง  โดยการ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้   พัฒนาสิ่งที่มีให้มีคุณค่า เก็บและออม เพื่อวันหน้า

         3.1  ผลิตสิงของที่ต้องซื้อในครัวเรื้อน

        3.2   ปลูกสิ่งที่กิน สร้างสิ่งทที่ใช้

       3.3   ลดและเลิกสิ่งเสพติดทุกชยิด

      3.4 ดำเนินชิวิตประกอบอาชีพเกษตรอินทร์

       3.5  สร้างอาชีพในชุมชน

ผลการดำเนินงาน

        มีเงินออม ทำนาเกษตรอินทร์ทุกครัวเรื่อน