ประเมินรอบสอง

นิเทศเชิงรุก
การสร้างความมั่นใจให้สถานศึกษารองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง โดยการใช้วิธีการนิเทศเชิงรุก มีขั้นตอน 1.กำหนดกลุ่มเป้าหมายการนิเทศ 2.จัดทำแผนการนิเทศ 3.สร้างเครื่องการนิเทศ 4.ดำเนินการนิเทศ 4.1 ชี้แจงวัตถุประสงค์การนิเทศ 4.2 นำเสนอหลักการ วิธีการและเกณฑ์การประเมินรอบสอง ได้แก่อิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 4.3 แบ่งกล่มผู้รับการนิเทศเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มนักเรียน  กลุ่มครูและกลุ่มผู้บริหาร 4.4 ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศตรวจสอบเกณฑ์การพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐาน 4.5 เติมเต็มในรายตัวบ่งชี้ที่ยังไม่มีข้อบกพร่องให้สมบูรณ์ 5.ผู้รับการนิเทศประเมินผลการนิเทศ 6.ผู้นิเทศสรุปรายงานผล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประเมินรอบสอง

คำสำคัญ (Tags)#ประกันคุณภาพ

หมายเลขบันทึก: 80249, เขียน: 23 Feb 2007 @ 14:48 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์สำเร็จ ศรีอำไพ

  • สำหรับในระดับอุดมศึกษา รอบที่ 2 นั้น ใช้หลักการสำคัญ อย่างนี้ครับ
  1. ประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไม่เน้นตัดสิน จับผิด ให้คุณ-โทษ
  2. ยึดหลักความเที่ยงตรง เป็นธรรม โปร่งใส่ มีความรับผิดชอบ
  3. เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย
  4. เป็นกัลยาณมิตร
  5. สร้างความสมดุล

แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะประเมินภายนอก ในระดับใด ก็เพื่อต้องการให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเน้นให้หน่วยงานที่รับการประเมินนำผล มาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) เสนอต่อต้นสังกัด สาธารณชน เพื่อการติดตามครับ

ที่มหาวิทยาลัยของผมก็รับประเมินรอบ 2 ไปเมื่อ กย 49 ที่ผ่านมา ขณะนี้ก็กำลังนำผลมาทำแผนให้ไปสู่การปฏิบัติต่อไปครับ

กัมปนาท

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม