การสร้างความมั่นใจให้สถานศึกษารองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง โดยการใช้วิธีการนิเทศเชิงรุก มีขั้นตอน 1.กำหนดกลุ่มเป้าหมายการนิเทศ 2.จัดทำแผนการนิเทศ 3.สร้างเครื่องการนิเทศ 4.ดำเนินการนิเทศ 4.1 ชี้แจงวัตถุประสงค์การนิเทศ 4.2 นำเสนอหลักการ วิธีการและเกณฑ์การประเมินรอบสอง ได้แก่อิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 4.3 แบ่งกล่มผู้รับการนิเทศเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มนักเรียน  กลุ่มครูและกลุ่มผู้บริหาร 4.4 ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศตรวจสอบเกณฑ์การพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐาน 4.5 เติมเต็มในรายตัวบ่งชี้ที่ยังไม่มีข้อบกพร่องให้สมบูรณ์ 5.ผู้รับการนิเทศประเมินผลการนิเทศ 6.ผู้นิเทศสรุปรายงานผล