จริยธรรมวิชาชีพผู้ดูแลเว็บไทย

เป็นองค์กรอิสระที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของผู้ประกอบการเว็บไซต์

 องค์กรภาคเอกชนที่กิดขึ้นจากการรวมตัวของเอกชนที่เกี่ยวกับไอซีทีหลักๆมี ๒ กลุ่ม กล่าวคือ สมาคมผู้ดูแลเว็บ และ สภาวิชาชีพผู้ดูแลเว็บไทย

โดยที่ สมาคมผู้ดูแลเว็บ มีวัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย  มีดังนี้
1. เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็น ระหว่างสมาชิก และส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวัฒนธรรม 2. ปกป้องและคุ้มครองสมาชิกของสมาคมผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ 3.ส่งเสริมและวิชาชีพผู้ดูแลและพัฒนาเว็บ และยกระดับสมาชิกของสมาคมให้สูงขึ้นทั้งด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ด้านวิชาการ และจริยธรรม 4. เป็นคนกลางเพื่อประสานงานให้เกิดผลที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของสังคมสารสนเทศ รวมทั้งคุ้มครองผู้บริโภคด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 5. ผดุงไว้ซึ่งมาตรฐานอันดีงามและการบำเพ็ญตนของสมาชิกให้เป็นไปตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 6. ส่งเสริมความสามัคคี ภราดรภาพ และกิจกรรมสาธารณะกุศลในหมู่สมาชิก

ส่วน สภาวิชาชีพผู้ดูแลเว็บไทย เกิดขึ้นในภายหลัง มีวัตถุประสงค์หลักในเรื่องของ หลักจริยธรรม การส่งเสริมวิชาชีพ การทำงานในด้านกฎหมาย

ธรรมนูญสภาวิชาชีพผู้ดูแลเว็บไทย พ.ศ.๒๕๔๖ 
      โดยที่เห็นเป็นการสมควรให้จัดตั้งสภาวิชาชีพผู้ดูแลเว็บไทย ขึ้นในประเทศไทย ให้เป็น องค์กรอิสระทำหน้าที่ควบคุมกันเองในหมู่ผู้ประกอบวิชาชีพผู้ดูแลเว็บไทย เพื่อส่งเสริมเสรีภาพ ความรับผิดชอบ สถานภาพผู้ประกอบวิชาชีพและกิจการเว็บไทย ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนสิทธิการใช้เว็บไซต์เพื่อ การรับรู้ข่าวสาร และการแสดงความคิดเห็นของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เว็บไซต์ทำหน้าที่ให้การศึกษาแก่ประชาชน รวมทั้งยึดถือความยุติธรรม และความเที่ยงธรรมเป็นหลักในการประกอบวิชาชีพ  เจ้าของ ผู้ประกอบการ และผู้ประกอบวิชาชีพผู้ดูแลเว็บทั้งหลาย ซึ่งได้ลงท้ายธรรมนูญฉบับนี้ ได้ยินยอมพร้อมใจกันยึดถือและปฏิบัติตามธรรมนูญสภาวิชาชีพผู้ดูแลเว็บไทยทุกประการ จึงให้ตราธรรมนูญสภาวิชาชีพผู้ดูแลเว็บไทยไว้ ดังต่อไปนี้
 

นอกจากนั้น สภายังได้จัดทำจริยธรรมวิชาชีพผู้ดูแลเว็บไทย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฎหมาย จรรยาบรรณ สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คำสำคัญ (Tags)#กฎหมาย จริยธรรม ไอซีที เทคโนโลยี สารสนเทศ การสื่อสาร

หมายเลขบันทึก: 80248, เขียน: 23 Feb 2007 @ 14:46 (), แก้ไข: 15 Jun 2012 @ 12:44 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)