เครือข่าย PULINET

PULINET

ความเป็นมาของ PULINET 

            ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (Provincial University Library Network = PULINET) ได้ก่อตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม 2529 ในระยะเริ่มแรกใช้ชื่อ "โครงการจัดตั้งข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค" จนกระทั่งปี 2536 เปลี่ยนชื่อเป็น "ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค" เกิดจากมติที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2/2528 วันที่ 25 ตุลาคม 2528 ในวาระ "โครงการความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค" โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค พิจารณาคิดรูปแบบโครงการความร่วมมือที่เหมาะสม ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างรวดเร็ว คล่องตัว และประหยัดงบประมาณ ในการดำเนินงานของข่ายงานนี้ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เป็นผู้ริเริ่ม และเป็นผู้นำในการจัดตั้งข่ายงาน

สมาชิก

 1. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   http://www.lib.cmu.ac.th
 2. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  http://library.kku.ac.th
 3. ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ.เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   http://tanee.psu.ac.th
 4. ฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ http://www.clib.psu.ac.th
 5. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   http://www.library.msu.ac.th
 6. กองห้องสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้   http://www.library.mju.ac.th
 7. หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร   http://www.snamcn.lib.su.ac.th
 8. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   http://www.lib.ubu.ac.th
 9. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร   http://www.lib.nu.ac.th
 10. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา   http://www.lib.buu.ac.th
 11. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    http://sutlib1.sut.ac.th
 12. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ   http://lib.tsu.ac.th
 13. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   http://clm.wu.ac.th
 14. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
  http://www.mfu.ac.th/center/lib/T-homepage.html

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อแลกเปลี่ยนและสื่อสารข้อมูลร่วมกัน
 2. เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรสารนิเทศอย่างกว้างขวาง โดยมุ่งหวังอำนวยประโยชน์ให้ผู้ใช้ห้องสมุด ได้มีข้อมูลและได้เข้าถึงข้อมูลให้สอดคล้องกับความต้องการมากที่สุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คณะทำงานวารสาร ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

คำสำคัญ (Tags)#pulinet

หมายเลขบันทึก: 80176, เขียน: 23 Feb 2007 @ 09:05 (), แก้ไข: 26 Feb 2014 @ 15:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)