คิดใหญ่ ไม่คิดเล็ก

Think Big

เทคนิคการคิดที่จะผลักดัน

ให้คุณประสบความสำเร็จเกินกว่าที่คาด

โดย David J. Schwartz

บรรยายโดย :  ทองสี  พุทธลอด

1      ถ้าคุณคิดว่าคุณทำได้ คุณก็จะทำได้

2      รักษาโรคชอบแก้ตัวของคุณ : โรคแห่งความล้มเหลว

  3     สร้างความเชื่อมั่นในตนเองและทำลายความหวาดกลัว

  4       วิธีการคิดใหญ่

5       วิธีการคิดและฝันอย่างสร้างสรรค์

  6       คุณเป็นไปตามที่คิดว่าคุณเป็น

  7       จัดการกับสภาพแวดล้อมคุณ : เอาชั้นหนึ่ง

  8       ทำให้ทัศนคติของคุณเป็นพวกเดียวกับคุณ

  9       คิดให้ถูกต้องต่อคนอื่น

10   สร้างนิสัยในการลงมือทำ

  11    วิธีเปลี่ยนความพ่ายแพ้เป็นชัยชนะ

  12     ใช้เป้าหมายให้คุณโต

  13     วิธีที่จะคิดเหมือนกับเป็นผู้นำ

  14     วิธีใช้ความมหัศจรรย์ของการคิดใหญ่ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่สุดของชีวิต