วันนี้  ได้อยู่ท่ามกลางกลุ่มคนที่มีอาชีพที่แตกต่าง  ซึ่งทุกครั้งที่เข้าร่วมประชุมจะเป็นบุคคลที่มีอาชีพในแวดวงเดียวกัน  แต่วันนี้ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค       (บางนา)  ในโครงการประชุมวิชาการ Primary  Care  ระดับประเทศ  ครั้งที่  2         “ ตกผลึกอุดมการณ์บริการปฐมภูมิ  สู่ปฏิบัติการ.......งานสุขภาพชุมชน ซึ่งจัดโดยกระทรวงสาธารสุขร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   ฟังชื่องานและเจ้าภาพจัดงานแล้วต้องเกี่ยวกับคุณหมอ  คุณพยาบาลแน่นอน  แล้วครู เข้ามาเกี่ยวข้องกับเขาทำไม

              เรื่องมีอยู่ว่า  ทางโรงเรียนบ้านเม็กดำ  ได้เขียนโครงการบูรณาการสุขภาพปฐมภูมิในวิถีชุมชนเม็กดำ  แล้วนำเสนอต่อโครงการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมบริการปฐมภูมิ  จนได้รับอนุมัติโครงการ

              มูลเหตุแห่งการเขียนโครงการเสนอ  คือการหาทางช่วยเหลือ  กลุ่มช้างน้าวในโรงเรียนให้อยู่เย็นเป็นสุข  เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกหลาน  โดยจัดกิจกรรมจากนักเรียนนำสู่ชุมชน  จัดกิจกรรมการออกกำลังกายพร้อมทั้งได้รับประทานผักปลอดสารพิษ  กินผักปลอดสารพิษโดยธรรมชาติ  เช่น  สะเดา

              การแสวงหาแหล่งทุนจากภายนอก  จะเป็นการสนับสนุนให้กิจกรรมการเรียนการสอน  ดำเนินไปอย่างราบรื่น  ไม่คอยหวังจากงบรายหัวมากเกินไป  เป็นการท้าทายการทำงาน  เมื่อเราทำกับหน่วยงานอื่น  และที่สำคัญโรงเรียนบ้านเม็กดำ  ขอผ้าป่าไม่เป็น  แต่ถ้าเป็นความร่วมมือทางวิชาการ  เราขอพันธมิตร  ชนิดที่เรียกว่า 

ยกขันหมากไปเลยทีเดียว