วันที่ 14 -16 ก.พ. ผมไปร่วมเป็นทีมคุณอำนวยในระหว่างการอบรม โครงการชุมชนเข้มแข็งเมืองไทยแข็งแรง ซึ่งโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชร่วมกับคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) เมืองนครศรีธรรมราชจัดขึ้นที่โรงแรมทวินโลตัสนครศรีธรรมราช

เพื่อนคุณอำนวยที่เข้าร่วมนอกจากครูอาสาฯอำเภอเมืองนครศรีีธรรมราชแล้ว โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชก็ยังได้เชิญพัฒนาการรับผิดชอบตำบล จนท.เกษตรผู้รับผิดชอบตำบล และ จนท.จากสถานีอนามัยในแต่ละตำบล เข้าร่วมเป็นทีมพี่เลีี้ยงอำนวยการเรียนรู้ในระหว่างการอบรมและเป็นทีมคุณอำนวยขับเคลื่อนกิจกรรมต่อเนื่องหลังการอบรมสิ้นสุด

เป้าหมายการอบรมในครั้งนี้เพื่อต้องการให้กลุ่มเป้าหมายจำนวน 302 คน ซึ่งเป็น สมาชิก อบต.ประจำหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 2 คน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้า(อสม.)หมู่บ้านละ 1 คน ผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันหมู่บ้านละ 1 คน ผู้รับผิดชอบการทำประชาคมของ อบต.และเทศบาลตำบล ในพื้นที่ 13 ตำบล 56 หมู่บ้าน มีความรู้มีความสามารถ มีทักษะและทัศนคติที่ดีต่อการนำนโยบายเมืองไทยแข็งแรง (healty thailand )สู่การปฏิบัติภายใต้บริบทของชุมชน ด้วยกระบวนการประชาคมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน เพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาชนผ่านกระบวนการประชาคม หรือประชาสังคม และเพื่อให้ชุมชนหมู่บ้านสามารถจัดทำแผนประจำปีของหมู่บ้าน ด้วยกระบวนการประชาคมที่มีประสิทธิภาพและนำแผนดังกล่าวนำไปสู่ การปฏิบัติได้จริง

ผมร่วมเป็นทีมคุณอำนวยอยู่ด้วย 2 วัน คือวันที่ 14 -15 ก.พ. เห็นบรรยากาศการดำเนินการแล้วรู้สึกพอใจกับทีมคุณอำนวยจาก หน่วยงานต่างๆ ที่ผนึกกำลังกันเป็นอย่างดีทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายระหว่างการอบรม หลายคนบอกว่าอยากเห็นภาพความร่วมไม้ร่วมมือแบบนี้มานานแล้ว และอยากเห็นภาพความร่วมไม้ร่วมมือกันในพื้นที่อย่างนี้อีกต่อๆไป และยิ่งเห็นกระบวนการถ่ายทอดที่เน้นกระบวนการเรียนปนเล่น play @learn ก็ยิ่งชอบ ฝ่ายผู้จัดการอบรมต้องการเอาใจซื้อใจของผู้เข้ารับการอบรมด้วยการ เล่นเกมส์ เรียนรู้จากเกมส์ ละลายพฤติกรรม ได้จังหวะก็สอดแทรกเนื้อหา ทำให้เห็นบรรยากาศแบบชั้นเรียนน้อยมาก ซึ่งเป็นเรื่องทีดี เป็นธรรมชาติมาก

การอบรมครั้งนี้ทำให้เพื่อนครูอาสาฯของเราได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับผู้เข้ารับการอบรม เรียนรู้ไปพร้อมๆกันแบบเพื่อนเรียนรู้ ที่ครูอาสาฯไม่ลืมคือครูอาสาฯในฐานะของพี่เลี้ยงกลุ่มย่อยหรือคุณอำนวย ทุกคนได้ฝึกสังเกต จับประเด็นปิ้ง ฝึกการลิขิต ฝึกการตั้งคำถาม เรียนรู้ทักษะ AAR ตอนเสร็จการประชุมทุกวัน จากสถานการณ์จริงอีกงานหนึ่ง

การเรียนรู้แบบบูรณาการ บูรณาการงานเราเข้ากับหน่วยงานอื่น  หลายท่านอาจจะคิดว่าเสียเปรียบเขาหรือขาดทุน  แต่สำหรับผมแล้ว การที่ไปเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานอื่นไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในเนื้อหา หรือกระบวนการเรียนรู้ใดก็ตามมีแต่กำไรครับ จะมากหรือน้อยเท่านั้นเอง

56  หมู่บ้านของอำเภอเมือง ที่จะเดินงานต่อเนื่องเรื่องเมืองไทยแข็งแรง คงจะได้ทำกิจกรรมมากมายไม่เฉพาะแต่กิจกรรมด้านสุขภาพเท่านั้น เพราะทุกอย่างเกาะเกี่ยวกันหมด win -win กันทุกฝ่าย

อีกทั้งเสริมหนุนโครงการแก้จนเมืองนคร และงานของแต่ะละหน่วยงานที่เป็นงานฟังชั่นอีกด้วย

มีภาพกิจกรรมมาฝากครับ

 

 

 

 

เป็นอีกความคืบหน้าหนึ่งที่อยากจะบอกว่าเราทำงานร่วมกันได้