มีเบื้องหลังความเป็นมาของการติดต่อสื่อสารก่อนที่จะนำมาซึ่งการมาเยือนของ ดร.วณี ปิ่นประทีป และคณะ จาก ศอ.สส. (ศูนย์อำนวยการยุทธศาสตร์สังคมอยุ่เย็นเป็นสุข) เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550 ณ วัดทุ่งไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร

ผมได้รับความกรุณาจากท่าน ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ส่ง File บทความของ นพ.ประเวศ วะสี เรื่อง  เศรษฐกิจพอเพียง "ภาคปฏิบัติ" การพัฒนาอย่างบูรณาการทั้งจังหวัด

ผมนำเหตุการณ์เหล่านี้โยนขึ้นไปแสดงไว้ที่เว็บไซท์ www.pocchumphon.net ขอเชิญเครือข่ายติดตามอ่านได้ Click  ตรงนี้ เลยครับ

หรือจะ Download เอกสารทั้งฉบับในรูปแบบของไฟล์ Word นำไปอ่านก็อยู่ในที่เดียวกัน

ขอเชิญติดตามได้โดยพลัน.