วันที่ 15 ก.พ.50 เป็นวันประวัติศาสตร์ KM ประเทศไทยที่เราได้ทำให้ธนาคารโลกประจักษ์ว่า   KM ประเทศไทยไม่เหมือนใครในโลกนี้คือ   เรามีการ "ขับเคลื่อน" การใช้ KM ในทุกภาคส่วน (sector) ของประเทศ   เหมาะมากที่ WB จะมาร่วมมือกับประเทศไทย  ใช้ประเทศไทยเป็น case study ในการขับเคลื่อน Knowledge Economy ระดับประเทศเชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนทักษะการใช้ KM

         รายละเอียดของการประชุมนี้ "เพื่อนร่วมทาง" (คุณหมอนนทลี วีรชัย) kmanamai-nonta จะนำมาเล่าอย่างละเอียดครับ   ชิมออร์เดิฟได้ที่ http://gotoknow.org/blog/kmanamai-nonta/78896     อีกท่านหนึ่งที่เริ่มเล่าแล้วเหมือนกันคือ ดร. วัลลา ตันตโยทัย ใน http://gotoknow.org/blog/dmcop/78891

ผมจะเล่าย่อ ๆ เกี่ยวกับข้อสรุปของผม   ซึ่งมี 3 ข้อได้แก่
1. ปัจจัยสำคัญในการนำ KM ไปใช้ประโยชน์
 - คุณ Erik Johnson วิทยากรจาก WB Headquarters ที่กรุงวอชิงตัน ดีซี ให้ไว้ 6 ปัจจัย  ได้แก่
     - ต้องเนียนในเนื้องาน   เป้าหมายเพื่องาน
     - ฝ่ายจัดการแสดงบทบาท
     - ความร่วมมือกันทั่วองค์กร
     - ทักษะของคน
     - ใช้เทคโนโลยีเป็น "ตัวช่วย"
     - การสื่อสาร   เครื่องมือสำคัญที่สุดคือการเล่าเรื่อง
- คุณทวีสินย้ำ 3 ปัจจัย : ผู้นำ  เวที  "คุณอำนวย"
     - อย่าทำ KM   ให้ใช้ KM เพื่อ... (แต่ละองค์กรต้องร่วมกันกำหนด) และทำให้ "เนียนอยู่ในเนื้องาน"
     - มีธงร่วม   มีการปักธงร่วมกัน
     - ความมั่นใจว่า "เราทำได้"   "เราร่วมกันทำได้"
     - reinforcement
     - empowerment
     - การพัฒนาทักษะใหม่
     - การทำให้ KS เกิดกำไรแก่ทุกคน  เป็น win - win
     - head, heart & hand
     - ความสามารถในการเสาะหา  สร้าง  ใช้  และยกระดับ "knowledge that add value"
     - การเริ่มลงมือปฏิบัติ
     - การใช้ ICT เป็น enabler   ไม่ใช่เป้าหมาย


2. วิธีหล่อเลี้ยงและทำนุบำรุง CoP
- คุณ Erik ระบุ 4 ปัจจัย
     1. coordinate เบา ๆ  อย่าให้แรงเกินไป   เพราะจะเกิดการรวมศูนย์เกินไป
     2. เสาะหา good practice ข้าม CoP
     3. เผยแพร่นวัตกรรมจาก CoP
     4. benchmarking ข้าม CoP
- ดร. ปรองระบุไว้ 5 ประการ
     1. เคารพความรู้มากกว่าเคารพตำแหน่ง
     2. สร้างความภูมิใจในตนเอง
     3. ใจรักที่จะทำ
     4. สนุกที่จะทำ
     5. มนุษยสัมพันธ์
- สถาบันบำราศฯ ใช้วิธี "ตามดม ตามชม" (คุณศุภลักษณ์ อ้างถึง ผอ. พญ. อัจฉรา เชาวะวนิช)
- มี "คุณอำนวย" ของ CoP
- ผมแนะนำ CoP ทางไกลผ่าน blog ได้แก่ 
     - gotoknow
     - learners.in.th
     - researchers.in.th


3. สรุปของสรุป
         การใช้ KM ต้องใช้เครื่องมือหลัก 3 อย่าง   มีทักษะในการใช้จนกลายเป็นเครื่องมือชิ้น (ชุด) เดียวกัน คือ
        KM - LO - AI

วิจารณ์  พานิช
 16 ก.พ.50