สดถ.ย.   คือคำย่อ  ซึ่งหมายถึง  สุขภาพดีถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน  คือการที่ทุกคนมีสุขภาพพลานามัยทั้งร่างกายและจิตใจสมบูรณ์มีความสุขอย่างถ้วนหน้า  สามารถเข้าไปรับการรักษาพยาบาลได้อย่างทัดเทียมกัน  ไม่เลือกเชื้อชาติ  ศาสนา  สถานที่  ฐานะยากจนดีมีจนและสภาพการมีสุขภาพดีถ้วนหน้าจะต้องคงอยู่ตลอดอย่างยั่งยืนยาวนาน       สดถ.ย.  เป็นโครงการหมู่บ้านสุขภาพดีถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน  เป็นเป้าหมายหรืออุดมการณ์ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาที่ต้องการให้ประชาชนจังหวัดนครราชสีมาบรรลุสุขภาพดีถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน   เป็นนวัตกรรมงานสร้างสุขภาพที่เสนอให้นักสาธารณสุขศึกษาและนำไปใช้ในการพัฒนางานตามความเหมาะสมของบริบทในพื้นที่