เมื่อเดือนที่แล้ว  สภามหาวิทยาลัยมีมติ รับรู้โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเสนอไป ที่ขยายตัวออกไปจากคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยขยายไปจากสาขาเทคโนโลยีผลิตสตว์ (ขอความเห็นด้วย)

  คณะเทคโนโลยีได้มีการขยายตัวมาแล้ว 2 ครั้งโดยครั้งแรกขยายตัวออกเป็นคณะวิทยาการสารสนเทศ  และคณะวิศวกรรมศาสตร์   ครั้งที่สองขยายตัวออกเป็นคณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และเมื่อกฏหมายพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยมหาสารคามฉบับใหม่ผ่าน อาจมีการปรับเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นเทคโนและอุตสาหกรรมการเกษตร