ขอเชิญทุกท่านเข้าพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน ในแต่ละสัปดาห์ ที่ห้องประชุมคณะ