จิต : ความคิด ในระบบการศึกษา

ระบบการศึกษาที่พูดถึงนี้หมายถึง  ระบบที่มีหลักสูตร  มีผู้สอน  มีผู้เรียน  มีกระบวนการสอน  มีกระบวนการเรียนรู้  มีกระบวนการวัดและประเมินผล  ตามเป้าหมายของหลักสูตร

ความคิด  หมายถึง กิจกรรมของระบบประสาทสมอง  ที่ใช้ความจำรู้จัก   ความจำระลึก  และทักษะการคิด ที่ถูกกระตุ้นด้วยปัญหา ให้แสดงกิจกรรมปฏิบัติการแก้ปญหานั้นจนได้คำตอบ  กิจกรรมทั้งหมดดังกล่าวเกิดในระบบความจำระยะสั้น (STM)   และกิจกรมทั้หมดนั้นจะเผยตัวออกมาผ่าน "ความรู้สึก" (Conscious) ให้ผู้คิดรู้สึกตัวว่าตนกำลังทำอะไรอยู่  และสามารถเผยตัวออกไปสู่สาธารณะได้โดยผ่านอวัยวะการกระทำทั้งหลาย  ซึ่งเรียกว่า "พฤติกรรม"

"ความคิด"ที่ระบุไว้ในหลักสูตรต่างๆเพื่อให้ครูพัฒนานักเรียนในระบบการศึกษาไทย  และทั่วโลกนั้น  มีดังต่อไปนี้

(๑) ความคิดเข้าใจ (Comprehension)  ประกอบด้วยกลุ่มความคิดแปลความ(Translation)   ความคิดตีความ(Interpretation)  ความคิดขยายความ(Extrapolation)

(๒) ความคิดนำไปใช้ (Application)

(๓) ความคิดวิเคราะห์ (Analysis)   ประกอบด้วยการคิดวิเคราะห์หน่วย(Analysis of Elements)   การคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Analysis of Relations)   การคิดวิเคราะห์หลักการ (Analysis of Organizational Principles)

(๔) ความคิดสังเคราะห์ (Synthesis )   ได้แก่  การคิดสังเคราะห์ข้อความ(Production of Unique Communication)    การคิดสังเคราะห์แผนงาน (Production of a Plan)   คิดสังเคราะห์ความสัมพันธ์ (Derivation of a set of Abstract Relation)

(๕) การคิดประเมินค่า (Evaluation)  ประกอบด้วย  การคิดประเมินค่าโดยใช้เกณฑ์ภายใน (Judgement in terms of Internal Evidence)  คิดประเมินค่าโดยใช้เกณฑ์จากภายนอก (Judgement interms of External Criteria)

ความคิดเหล่านี้กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดไว้ในจุดประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาของชาติ  ซึ่งครู "จะต้อง" สอน หรือพัฒนาความสามารถเหล่านี้ให้บรรลุเป้าหมายให้จงได้  และเป้าหมายเหล่านี้จะบรรลุได้ก็จะต้อง (๑) ครูจะต้องเข้าใจพฤติกรรมการคิดทั้ง ๕ ประการนี้ (๒) ครูจะต้องสอนหรือพัฒนาพฤติกรรมเหล่านี้    (๓) ครูจะต้องเขียนข้อสอบเป็นเพื่อวัดพฤติกรรมการคิดเหล่านี้  และ (๔) ครูจะต้องประเมินพฤติกรรมเหล่านี้

ถ้าไม่

การศึกษาล้มเหลว !!

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน HUMAN MIND

คำสำคัญ (Tags)#การคิด#thought

หมายเลขบันทึก: 78011, เขียน: 12 Feb 2007 @ 19:15 (), แก้ไข: 07 Jun 2012 @ 14:48 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

อาจารย์ ดร.ไสว

อ่านภารกิจของครูที่จะต้องสร้างผลสัมฤทธิ์ให้เกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกว่า หนัก ตามความหมายจริงๆ...

เจริญพร

ดร.ไสว เลี่ยมแก้ว
IP: xxx.188.11.87
เขียนเมื่อ 

ครับ พระคุณเจ้า  สังคมจึงยกย่องให้ครูเป็นปูชนียบุคคลและมีวันครูด้วย

IP: xxx.212.48.3
เขียนเมื่อ 

เรียน ดร. ไสว

  เราจะวัดความสามารถของนักเรียน (student abilities)  Complehension, Application, Analysis, Synthesis and Evaluation เราจะวัดได้อย่างไร

นับถือ

สุภาณี

ดร.ไสว เลี่ยมแก้ว
IP: xxx.188.42.40
เขียนเมื่อ 

เรียน คุณสุภาณี

ขอบคุณมากที่แวะเข้ามาเยี่ยมครับ   ที่ถามไปนั้น  เราสามารถ "วัด" ได้  ด้วยการใช้ "ข้อสอบ, การสัมภาษณ์ หรือชวนสนทนาก็ได้,  การให้เขียนรายงานก็ได้,  การให้ปฏิบัติงานก็ได้" ครับ  การเขียนข้อสอบ  ก็อาจจะเป็นแบบอัตนัยหรือแบบบรรยายก็ได้ หรือเป็นแบบ "ปรนัย" ชนิดเลือกตอบ ที่มีตัวเลือกแบบ  ก  ข  ค  ง  จ  ก็ได้ ครับ  เพียงแต่ว่า  ผู้เขียนข้อสอบจะต้อง "รู้" ว่า  ความเข้าใจนั้นคืออะไร  การนำไปใช้  หรือ  การวิเคราะห์  สังเคราะห์ นั้นเป็นอย่างไร ครับ  มิฉะนั้นแล้วก็จะเขียนข้อสอบไม่ได้  คือมันมักจะไปลงที่วัดจำหมดครับ

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๔ นั้น  ได้ระบุความสามารถที่ครูต้องพัฒนาเด็ก เรียกว่า มาตรฐาน   แต่ที่เน้นมากคือ  ความคิดเข้าใจ  ความคิดวิเคราะห์  ความคิดสังเคราะห์  และความคิดสร้างสรรค์ครับ  ความสามารถอื่นๆไม่มีพูดถึง !  ผมแปลกใจมากเลยครับ  นั่นของกระทรวงศึกษาธิการแท้ๆ ครับ ?!!

ดร.ไสว เลี่ยมแก้ว