ระบบการศึกษาที่พูดถึงนี้หมายถึง  ระบบที่มีหลักสูตร  มีผู้สอน  มีผู้เรียน  มีกระบวนการสอน  มีกระบวนการเรียนรู้  มีกระบวนการวัดและประเมินผล  ตามเป้าหมายของหลักสูตร

ความคิด  หมายถึง กิจกรรมของระบบประสาทสมอง  ที่ใช้ความจำรู้จัก   ความจำระลึก  และทักษะการคิด ที่ถูกกระตุ้นด้วยปัญหา ให้แสดงกิจกรรมปฏิบัติการแก้ปญหานั้นจนได้คำตอบ  กิจกรรมทั้งหมดดังกล่าวเกิดในระบบความจำระยะสั้น (STM)   และกิจกรมทั้หมดนั้นจะเผยตัวออกมาผ่าน "ความรู้สึก" (Conscious) ให้ผู้คิดรู้สึกตัวว่าตนกำลังทำอะไรอยู่  และสามารถเผยตัวออกไปสู่สาธารณะได้โดยผ่านอวัยวะการกระทำทั้งหลาย  ซึ่งเรียกว่า "พฤติกรรม"

"ความคิด"ที่ระบุไว้ในหลักสูตรต่างๆเพื่อให้ครูพัฒนานักเรียนในระบบการศึกษาไทย  และทั่วโลกนั้น  มีดังต่อไปนี้

(๑) ความคิดเข้าใจ (Comprehension)  ประกอบด้วยกลุ่มความคิดแปลความ(Translation)   ความคิดตีความ(Interpretation)  ความคิดขยายความ(Extrapolation)

(๒) ความคิดนำไปใช้ (Application)

(๓) ความคิดวิเคราะห์ (Analysis)   ประกอบด้วยการคิดวิเคราะห์หน่วย(Analysis of Elements)   การคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Analysis of Relations)   การคิดวิเคราะห์หลักการ (Analysis of Organizational Principles)

(๔) ความคิดสังเคราะห์ (Synthesis )   ได้แก่  การคิดสังเคราะห์ข้อความ(Production of Unique Communication)    การคิดสังเคราะห์แผนงาน (Production of a Plan)   คิดสังเคราะห์ความสัมพันธ์ (Derivation of a set of Abstract Relation)

(๕) การคิดประเมินค่า (Evaluation)  ประกอบด้วย  การคิดประเมินค่าโดยใช้เกณฑ์ภายใน (Judgement in terms of Internal Evidence)  คิดประเมินค่าโดยใช้เกณฑ์จากภายนอก (Judgement interms of External Criteria)

ความคิดเหล่านี้กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดไว้ในจุดประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาของชาติ  ซึ่งครู "จะต้อง" สอน หรือพัฒนาความสามารถเหล่านี้ให้บรรลุเป้าหมายให้จงได้  และเป้าหมายเหล่านี้จะบรรลุได้ก็จะต้อง (๑) ครูจะต้องเข้าใจพฤติกรรมการคิดทั้ง ๕ ประการนี้ (๒) ครูจะต้องสอนหรือพัฒนาพฤติกรรมเหล่านี้    (๓) ครูจะต้องเขียนข้อสอบเป็นเพื่อวัดพฤติกรรมการคิดเหล่านี้  และ (๔) ครูจะต้องประเมินพฤติกรรมเหล่านี้

ถ้าไม่

การศึกษาล้มเหลว !!