ในปัจจุบันคงไม่มีใครสามารถปฏิเสธกระแสโลกาภิวัฒน์  ที่ผลิตสร้างซ้ำ นำเสนอและตอกย้ำความรับรู้หลาย ๆ ชุดในสังคมขึ้นมา  โดยอาศัยเหตุปัจจัยจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสื่อสารสนเทศไปได้ ซึ่งถือว่าเป็นสังคม สารสนเทศเป็นสังคมใหม่  การไหลบ่าของข่าวสารสารสนเทศได้ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนในชีวิตประจำวัน มีการใช้คอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต และระบบการสื่อสารกันมาก   ขณะเดียวกันก็มีผู้ใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศในทางที่ไม่ถูก ไม่ควร  ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีการบริโภคและวิถีแห่งสังคมที่ต้องอาศัยกลไกตลาดและทุนนิยมเสรีทางเศรษฐกิจมากกว่าทุนทางสังคม    ในแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและสังคมดุลยภาพ นั้น  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีรับสั่งชัดเจน ให้เราติดตามกระแสความเปลี่ยนแปลงจากโลกภายนอกอย่างใกล้ชิด ท่านไม่ได้บอกว่า ให้เราต่อต้านโลกภายนอก ทุนนิยมภายนอกประเทศ แต่เป้าประสงค์ของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เพื่อให้การดำรงชีวิตและการพัฒนาประเทศเป็นไป อย่างพอเพียง และก้าวทันโลกาภิวัฒน์ ไม่ใช่การวิ่งหนี ปฏิเสธโลกภายนอก ต้องนำเอากระแสภายนอกมาปรับใช้อย่างมีสติ มีเหตุมีผล เหมาะกับวิถีชีวิต และสังคมไทย เมื่อทำได้ ความพอเพียงจะทำให้เกิดความสมดุลชีวิต สมดุลองค์กรจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี      โลกท่ามกลางของกระแสโลกาภิวัฒน์  ทุนมนุษย์  จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะรังสรรค์ความจำเริญแก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ  หากคนในชาติได้รับการหล่อหลอมโดยการศึกษาและได้รับสวัสดิการสังคม     จาก   นโยบายสาธารณะ      ของรัฐที่ดีย่อมมีความสามารถที่จะผลักดันวงล้อแห่งเศรษฐกิจและสังคมให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าท่ามกลางกระแสแห่งกระบวนการโลกาภิวัฒน์ได้อย่างยั่งยืน โดยอาศัยมวลปัญญาที่มาพร้อมกับกระบวนการโลกาภิวัฒน์ ซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ  เทคโนโลยีสื่อสารสารสนเทศ , อุตสาหกรรม,ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีชีวภาพ  ในการเสริมสร้างทุนมนุษย์และเป็นแรงขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะภายใต้ความสมดุลยภาพของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ดังนั้น  เทคโนโลยีทางการบริหารนโยบายสาธารณะกับเศรษฐกิจพอเพียง   จึงมีความสัมพันธ์กันและสำคัญในแง่ของการธำรงไว้ของสังคมในยุคของความเสี่ยง โดยการสร้างทางสายกลางแห่งสังคมให้เกิดขึ้นบนดุลยภาพแห่งคุณค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม

  


อ้างอิง

  เกษียร  เดชะพีระ , วาทะโลกานุวัตร์ . กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2538 .

ธงชัย  วงศ์ชัยสุวรรณ  การฏิรูประบบราชการ  โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบริหารร่วมสมัย  โครงการปริญญาโทสำหรับนักบริหาร  สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546 เอกสารเผยแพร่  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : แนวคิดใหม่ในการพัฒนา . โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคก กลาง,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2