เทคโนโลยีทางการบริหารกับเศรษฐกิจพอเพียง

mali
เทคโนโลยีทางการบริหารนโยบายสาธารณะกับเศรษฐกิจพอเพียง จึงมีความสัมพันธ์กันและสำคัญในแง่ของการธำรงไว้ของสังคมในยุคของความเสี่ยง

ในปัจจุบันคงไม่มีใครสามารถปฏิเสธกระแสโลกาภิวัฒน์  ที่ผลิตสร้างซ้ำ นำเสนอและตอกย้ำความรับรู้หลาย ๆ ชุดในสังคมขึ้นมา  โดยอาศัยเหตุปัจจัยจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสื่อสารสนเทศไปได้ ซึ่งถือว่าเป็นสังคม สารสนเทศเป็นสังคมใหม่  การไหลบ่าของข่าวสารสารสนเทศได้ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนในชีวิตประจำวัน มีการใช้คอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต และระบบการสื่อสารกันมาก   ขณะเดียวกันก็มีผู้ใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศในทางที่ไม่ถูก ไม่ควร  ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีการบริโภคและวิถีแห่งสังคมที่ต้องอาศัยกลไกตลาดและทุนนิยมเสรีทางเศรษฐกิจมากกว่าทุนทางสังคม    ในแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและสังคมดุลยภาพ นั้น  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีรับสั่งชัดเจน ให้เราติดตามกระแสความเปลี่ยนแปลงจากโลกภายนอกอย่างใกล้ชิด ท่านไม่ได้บอกว่า ให้เราต่อต้านโลกภายนอก ทุนนิยมภายนอกประเทศ แต่เป้าประสงค์ของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เพื่อให้การดำรงชีวิตและการพัฒนาประเทศเป็นไป อย่างพอเพียง และก้าวทันโลกาภิวัฒน์ ไม่ใช่การวิ่งหนี ปฏิเสธโลกภายนอก ต้องนำเอากระแสภายนอกมาปรับใช้อย่างมีสติ มีเหตุมีผล เหมาะกับวิถีชีวิต และสังคมไทย เมื่อทำได้ ความพอเพียงจะทำให้เกิดความสมดุลชีวิต สมดุลองค์กรจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี      โลกท่ามกลางของกระแสโลกาภิวัฒน์  ทุนมนุษย์  จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะรังสรรค์ความจำเริญแก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ  หากคนในชาติได้รับการหล่อหลอมโดยการศึกษาและได้รับสวัสดิการสังคม     จาก   นโยบายสาธารณะ      ของรัฐที่ดีย่อมมีความสามารถที่จะผลักดันวงล้อแห่งเศรษฐกิจและสังคมให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าท่ามกลางกระแสแห่งกระบวนการโลกาภิวัฒน์ได้อย่างยั่งยืน โดยอาศัยมวลปัญญาที่มาพร้อมกับกระบวนการโลกาภิวัฒน์ ซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ  เทคโนโลยีสื่อสารสารสนเทศ , อุตสาหกรรม,ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีชีวภาพ  ในการเสริมสร้างทุนมนุษย์และเป็นแรงขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะภายใต้ความสมดุลยภาพของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ดังนั้น  เทคโนโลยีทางการบริหารนโยบายสาธารณะกับเศรษฐกิจพอเพียง   จึงมีความสัมพันธ์กันและสำคัญในแง่ของการธำรงไว้ของสังคมในยุคของความเสี่ยง โดยการสร้างทางสายกลางแห่งสังคมให้เกิดขึ้นบนดุลยภาพแห่งคุณค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม

  


อ้างอิง

  เกษียร  เดชะพีระ , วาทะโลกานุวัตร์ . กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2538 .

ธงชัย  วงศ์ชัยสุวรรณ  การฏิรูประบบราชการ  โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบริหารร่วมสมัย  โครงการปริญญาโทสำหรับนักบริหาร  สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546 เอกสารเผยแพร่  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : แนวคิดใหม่ในการพัฒนา . โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคก กลาง,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไอทีกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

คำสำคัญ (Tags)#คนรักเด็ก

หมายเลขบันทึก: 77603, เขียน: 10 Feb 2007 @ 11:55 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 21:04 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 25, อ่าน: คลิก


ความเห็น (25)

เขียนเมื่อ 
เป็นความหมายที่ดีนะครับเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่เขียนมา ถ้าหากคนไทยทุกคนสามารถที่จะนำมาปฎิบัติได้เหมือนกันทุกคนคงจะดี ฉะนั้นเราเป็นคนรุ่นใหม่เราต้องช่วยกันผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรม.....ยิ่งเราเริ่มที่จะปลูกฝังตั้งแต่ตอนนี้อนาคตของชาติคงดูดีกว่านี้เป็นแน่
สุรชัย แสวงทรัพย์
IP: xxx.246.159.1
เขียนเมื่อ 

แนวคิดและความหมาย กล่าวได้ถูกต้องและนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงกับหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง ความพอเพียงในเชิงเศรษฐกิจจะเพียงพอได้ ย่อมต้องอาศัยเทคโนโลยีทางการบริหารที่เป็นระบบพอสมควร เข้ามามีบทบาทผสมผสานในการเพิ่มผลผลิตนั้นๆให้เจริญก้าวหน้าและเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ยุคโลกาภิวัฒน์ เราจะปฏิเสธความสำคัญของเทคโนโลยีได้ยาก ทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล หรือผลผลิตในทางเศรษฐกิจจะเติบโตก้าวหน้าและมีการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำเอาเทคโนโลยีการบริหารจัดการที่ดีเข้ามามีส่วนร่วม แนวคิดดังกล่าวนี้ถือว่าดีมากครับ

รัชดาภรณ์ พูดเพราะ
IP: xxx.246.159.1
เขียนเมื่อ 
มีความเห็นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเช่นเดียวกัน ควรยึดตามแนวพระราชดำรัส เพื่อให้มีความเจริญควบคู่คุณธรรม
นันทวัน ประเสริฐ
IP: xxx.246.159.1
เขียนเมื่อ 
   น้อยคนนักที่จะเข้าใจคำว่า"เศรษฐกิจพอเพียงกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี" เท่าที่ได้อ่านความหมายของคุณ ความเข้าใจที่มีอยู่ก็มีมากขึ้น คิดว่าถ้าอีกหลายท่านที่ได้อ่านสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตประจำวันและในการทำงานได้
ประทานพร ตั้งไทยขวัญ
IP: xxx.246.159.1
เขียนเมื่อ 

แนวความคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของบทความนี้ เป็นความคิดที่ดีมาก และความยึดถือปฎิบัติ

สมชาย
IP: xxx.246.158.1
เขียนเมื่อ 

แนวคิดดังกล่าวเป็นแนวคิดที่ดีที่กำลังอยู่ในกระแสปัจจุบัน ที่สามารถนำแนวคิดที่ได้จากการอ่านบทความไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของสังคม และที่สำคัญควรทำตามแนวพระราชดำรัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

นาเดียร์
IP: xxx.246.159.1
เขียนเมื่อ 

หลังจากที่ได้อ่านบทความนี้ ก็ได้ทราบความรู้เกี่ยวกับแนวทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น และเห็นควรนำแนวความนี้ไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ และที่สำคัญต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเศรษฐกิจพอเพียงเน้นการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไป

คนผ่านมา
IP: xxx.246.159.1
เขียนเมื่อ 

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิดที่ดี แต่สำคัญต้องนำมาปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดเป็นผลสัมฤทธิ์ อันจะนำมาเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไปได้...

คนไทยตาดำๆ
IP: xxx.246.159.1
เขียนเมื่อ 
เทคโนโลยีเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตในปัจจุบัน  ผู้ที่ไม่สามารถก้าวทันเทคโนโลยี ก็อาจอยู่ในสังคมได้อย่างลำบาก แต่สิ่งที่สำคัญไม่ควรยึดถือหรือยึดติดกับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว เพราะการทำเช่นนั้นอาจทำให้คนเราหมกมุ่นอยู่กับการแสวงหาความสุขความสะดวกสบายแต่เพียงอย่างเดียว โดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องเหมาะสม ดังเช่นที่สังคมของเราในปัจจุบันกำลังเผชิญอยู่ การรู้จักพอเพียงและเพียงพอจึงเป็นหลักสำคัญอีกประการที่จะทำให้เกิดความสมดุลย์ในสังคมได้... ในหลวงของเราทรงให้แนวคิดในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางและเป็นประโยชน์กับปวงชนชาวไทยทุกคนแล้วจึงควรรีบนำมาปฏิบัติ
นางงาม
IP: xxx.246.159.1
เขียนเมื่อ 

  เศรษฐกิจพอเพียง  สามารถนำมาใช้และดัดแปลงให้เข้ากับทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การทำงาน ความเป็นอยู่และการดำเนินชีวิต  คนเราต้องรู้จักดัดแปลงและปรับเปลี่ยนให้มีความพอเพียงเกี่ยวกับทุกเรื่องทุกขั้นตอน  งานบริหารนโยบายสาธารณะควรเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะจัดให้เข้ากับความเป็นอยู่ของการดำเนินชีวิตของคนไทย  นโยบายควรเป็นการดำเนินไปได้ตามความเป็นจริงและสามารถไปควบคู่กับการดำเนินชีวิตของสังคมไทย  บทความที่กล่าวมาข้างต้นเป็นแนวคิดที่เป็นประโยชน์สามารถนำไปเริ่มต้นการพัฒนา ปรับเปลี่ยนนโยบายที่ยังไม่มีความพอเพียง ทำให้การพัฒนาประเทศไม่เจริญเท่าที่ควร 

เขียนเมื่อ 
จะลองปรับใฃ้กับตัวเองครับ
อรอุมา
IP: xxx.28.62.245
เขียนเมื่อ 

ไม่ว่าจะเป็นในด้านใดก็สามารถนำแนวพระราชดำริไปใช้ได้ รวมถึงด้านเทคโนโลยี ถ้าทำได้ก็คงจะดีนะคะ

เข้าใจว่าผู้เขียนต้องการสะท้อนปัญหาของสังคมปัจจุบัน ซึ่งคิดว่าถ้านำแนวคิดดังกล่าวไปปรับใช้กับชีวิตประจำวัน จะสามารถสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้นค่ะ

จะนำแนวคิดนี้ไปปรับใช้กับตัวเองและจะบอกต่อเพื่อนๆ ให้นำไปปฏิบัติด้วยครับ  คุณแหม่ม

เขียนเมื่อ 
เทคโนโลยีการบริหารถ้าไม่ลงทุนสูงมากนักก็ถือว่าพอเพียงแล้ว...ยิ่งนำเทคโนโลยีการบริหารมาช่วยให้เกิดความพอเพียงได้ก็ยิ่งเกิดคุณค่ามากยิ่งขึ้น...โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีความจำเป็นต่อสังคมไทย...
เป็นบทความที่อ่านแล้วเข้าใจได้ลึกมาก  เขียนดีมาก
เขียนเมื่อ 
เป็นลักษณะบทความทางวิชาการมาก ประยุกต์ได้ดีมาก ดีๆ
เขียนเมื่อ 
"การเสริมสร้างทุนมนุษย์และเป็นแรงขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะภายใต้ความสมดุลยภาพของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"  เป็นคำที่ดีครับ 
เขียนเมื่อ 
ควรนำไปปฏิบัติกันทุกคน
เขียนเมื่อ 
เขียนเข้าใจง่ายค่ะ จะลองนำไปปฏิบัติใช้นะ คนเขียนก้ออย่าลืมนำไปใช้ด้วยละ
เขียนเมื่อ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากจะไม่ขัด ต่อกระแสโลก ยังเป็นปรัชญาที่ทำให้ประเทศ ดำเนินอยู่ได้ด้วยความยั่งยืน ทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
สมเจตน์
IP: xxx.86.221.239
เขียนเมื่อ 
เห็นด้วย  นโยบายสาธารณะที่ดีต้องมีความสามารถที่จะผลักดันวงล้อแห่งเศรษฐกิจและสังคมให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าท่ามกลางกระแสแห่งกระบวนการโลกาภิวัฒน์ได้อย่างยั่งยืน
เขียนเมื่อ 
เห็นด้วย นโยบายสาธารณะที่ดีต้องมีความสามารถที่จะผลักดันวงล้อแห่งเศรษฐกิจและสังคมให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าท่ามกลางกระแสแห่งกระบวนการโลกาภิวัฒน์ได้อย่างยั่งยืน
เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยที่รัฐบาลใช้นโยบายเศรษฐกิจพอเพียง ตามปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เขียนดีจัง ชอบคำว่า

สร้างซ้ำ

มวลปัญญา

วันหลังยืมไปใช้มั่งน่ะ