ปีนี้ทุกคนต่างก็พร้อมใจกันทำความดีเพื่อในหลวง

อันเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

และตัวดิฉันเองก็เป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจทำความดี

โดยเริ่มต้นจากตัวเอง ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน

จะตั้งใจทำงานด้วยความเสียสละ อดทน

เพื่อประโยชน์ส่วนรวม และหากท้อถอย

จะคิดว่า จะไม่ยอมให้ความไม่ดีของคนอื่นมาทำลาย

ความดีของตนเอง....