วันนี้มีภารกิจหลายเรื่อง  ทั้งที่โรงเรียนและที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สุดท้ายรอบค่ำเลยแวะไปหาท่านครูบาสุทธินันท์    ปรัชญพฤทธิ์   ที่สวนป่ามหาชีวาลัย   ก็ไม่มีภารกิจอะไรเป็นพิเศษ  เพียงแต่ถือว่าเป็นการแวะไปตั้งวง  KM   เล็กๆตามประสาครูกับลูกศิษย์   จนถือว่าเป็นกิจวัตรประจำสัปดาห์ของผมมานานพอสมควรแล้ว 

                          

 ครูบาเริ่มต้นด้วยการถามไถ่สารทุกข์สุขดิบของครูและเด็กๆที่เม็กดำ  ด้วยความห่วงใยที่ท่านมีต่อครูและเด็กๆ   จากนั้นคุยกันต่อหลายเรื่อง  ได้เวลาอันสมควรก็ลากลับ  ขับรถกลับบ้านคนเดียว แสงไฟ  ความมืด  ถนนหนทาง  รวมถึงหลายอย่างที่เรามองไม่เห็น    นึกถึงคำท่านบอกว่า  การทำงานแบบอิงระบบ  จะช่วยให้เกิดสิ่งดีๆตามมาหลายเรื่อง  

                           

ในแนวคิดผม  คำว่า  ระบบ  โดยภาพรวมน่าจะหมายถึงขั้นตอนการทำงานแบบราชการ  ที่มีลำดับชั้นการบังคับบัญชา   มีโครงสร้างการบริหาร  การปฏิบัติภารกิจใดๆต้องตามเส้นทางที่กำหนด  ดังนั้นการทำงานแบบอิงระบบ  ในแนวคิดผมมีลักษณะสำคัญ  คือ 
1.      เป็นการลดขั้นตอนการทำงานตามโครงสร้างการบริหาร  ให้ลดน้อยลงโดยความเข้าใจและถือปฏิบัติร่วมกันทั้งหน่วยงาน 

2.      เป็นการสร้างขอตกลงร่วมกันว่า กรณีใดที่ทุกคนในหน่วยงานสามารถดำเนินการได้  โดยไม่ถือว่าเป็นการข้ามสายการบังคับบัญชา 

3.      เป็นการอำนวยการให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน   แบบกินก่อนผ่อนทีหลัง 

4.      เป็นการแสดงออกถึงเจตนาที่ดีของผู้บริหารหน่วยงาน ในการเสริมสร้างกำลังใจให้ทีมงาน

5.      เป็นทางออกหนึ่งสำหรับท่านใดที่อยู่ในหน่วยงานที่เข้มแข็งมากในการรักษากฎระเบียบของทางราชการ                       
     แนวคิดการทำงานแบบอิงระบบ  ด้วยตัวผมเองได้ใช้เป็นประจำ เห็นว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในเชิงการบริหารให้เกิดความคล่องตัว   ทั้งนี้ในแต่ละหน่วยงานได้มีทุนของหน่วยงานมากมาย  ไม่ว่าจะเป็นทุนเงิน   ทุนคน  และอื่นๆ   การอิงระบบจึงน่าจะเป็นทุนที่ดีอีกแขนงหนึ่งที่พวกเราควรมาช่วยกันสร้างและใช้ในหน่วยงาน 
                            

 ซึ่งสำหรับผมแล้วถือว่าแนวคิดนี้  เป็นการเอาทุนมาเพิ่มทุน   ครับ