วันนี้ได้ไปประชุมที่โรงแรม  เฮอร์มิเทจ  เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อน  จุดแข็ง  โอกาสพัฒนาและปัญหาอุปสรรคในการทำงานของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  ซึ่งก็ได้ใช้ความรู้ในการประชุมครั้งนี้จากที่     ทีมอาจารย์หาญชัย  สอนพอดีจึงขอขอบพระคุณอาจารย์ไว้  ณ  โอกาสนี้ด้วย  

     จากการทำ  SWOT  Analysis  ทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นสำคัญในโรงพยาบาลที่จะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคตเพื่อความเจริญก้าวหน้าขององค์กรและเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนชาวไทย